Marcos 3

1Juc cuti shuntacäna wasiman Jesús çhayaran. Chayçhu maquin wañush runapis caycaran. 2Ricapacujcunana Jesústa ricaparcaycaran: ‹‹Diyawarda caycaptin, mä, allchacächingachush. Allchacächishallanmi achäqui canga›› nir. 3Maquin wañush runatana Jesús niran: ‹‹Llapan ricashunayquipaj içhiy.›› 4Waquin runatana tapuran: ‹‹Diyawardaçhu, ¿allitachu, llutantachu rurashuwan? ¿Washäshuwanchu? ¿‹Wañucuchun› nishuwanchu?›› nir. Tapuptin, llapan upällacaycäriran. 5Chaura Jesús ricapacujcunata ullgush ricapäriran. Rumi shungu captin, sumaj llaquicuran. Maquin wañush runatana niran: ‹‹Maquiquita chutapacuy.›› Chutapacuriptin, maquin allchacäcuran. 6Fariseucunam ichanga juclla aywarcur, mandaj Herodespa yanapajnincunawan parlanacuran imanuypapis Jesústa wañuchinanpaj. 7Chaypita püsu cantunman purïshijnincunawan Jesús aywacuran. Jipantana achcaj Galilea runacuna aywaran. Judea quinranpitapis aywaran. 8Jesús ima rurashancunata mayar, chay-tucuypita runacuna aywaran. Aywaran Judea quinranpita, Jerusalén marcapita, Idumea quinranpita, Jordán mayu wajtanpita, Tiro marca quinranpita, Sidón marca quinranpita. 9Chaymi purïshijnincunata Jesús niran: ‹‹Runacuna quiçhquipämashpanchi lluchcamänanchipita bütita camariy.›› 10Achcajta allchacächisha caycaptin, jishyaçhucuna Jesúsman imanuypapis aywaj yatayllapis yataycunanpaj. 11Jesústa ricashpan supay pucllacushan runacunapis jungurpacuycur, japariypa niran: ‹‹Jamga Tayta Diosninchipa Wawanmi canqui.›› 12Niptin, pï cashantapis mana musyachicunanpaj Jesús sumaj piñacuran. 13Chaypita puntaman Jesús aywaran. Chayçhu shungunman tincushancunata shuntaran. Shuntaptin, 14- 15çhunca ishcaywanta (12) acracuran purïshinanpaj, shiminta willapäcunanpaj, supaycunata jargunanpaj. Paycunata acracuran caçhacunanpaj. 16Çhunca ishcaywan acracushancuna caycaran: ‹‹Pedro›› nishan Simón, 17Zebedeupa wamran Santiaguwan Juan. Paycunatam jutichaparan: ‹‹Boanerges›› nir. ‹‹Boanerges›› ninanga: ‹‹Räyupa wamrancuna›› ninanmi. 18Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Alfeupa wamran Santiago, Tadeo, ‹‹Marcanpaj nanachicuj›› nishan Simón, 19Judas Iscariote. Payga Jesústa wañuyman jitarpuran. 20Chaypita purïshijnincunawan Jesús wasinman cuticuran. Yapay achcaj runa shuntacaptin, micunanpäpis mana jäcuranchu. 21Chayta mayaycur, yawar-masincuna aywaran apacunanpaj: ‹‹Supayçhi pucllacusha›› nir runacuna rimaptin. 22Jerusalén marcapita çhayaj Moiséspa shiminta yaçhajcunapis nircaycaran: ‹‹Mayur supay Beelzebulta jayararshi, supaycunata jarguycan. Mana Tayta Diosninchitachu jayaraycan.›› 23Chaynuy niptin, Jesús jayapar, tincuchiypa willaparan: ‹‹Quiquin Supay, ¿imanuyparaj quiquinta jargucunman? 24May marcaçhüpis quiquin-pura ticrapanacur, wacpa-caypashi aywacärin. 25May wasiçhüpis majanwan ticrapanacur, raquicaymanshi çhayan. 26Chay-jina mayur supaypis supay-masinwan ticrapanacur, ima ruraytapis mana camäpacunmanchu. Ushyacaymanpis çhayanga. 27Juc runash wasiman yaycapur, wasiyujpa imancunatapis suwacun. Ichanga callpayuj runataräshi mancurnan. Jinarcurräshi imancunatapis ushyajpaj apacun. 28‹‹Sumaj tantiyacunquiman. Runacunapa llapan juchantapis, tucuy-jinanpa pampaman çhurashantapis Tayta Diosninchi junganga. 29Espíritu Santuta ashllir ushyaptinmi ichanga, mana jungangachu. Juchanta aparicushalla imaypis cawanga.›› 30Jesús chaynuy niran: ‹‹Supaypa maquinçhu purin›› nir tumpashanpita. 31Chaynuy willapäcuycaptin, Jesúspa mamanwan wauguincuna çhayaran. Jawallapita jayachiran. 32Juturpaycajcunana niran: ‹‹Tayta Jesús, mamayquiwan wauguiquicunash jawaçhu shuyarpaycäshunqui. Ashishunquish.›› 33Chaura Jesús tapuran: ‹‹¿Pitaj mamä? ¿Pitaj wauguïcuna?›› 34Juturpaycajcunata ricärir, niran: ‹‹Jamcuna mamä, wauguïcuna canqui. 35Pipis Tayta Diosninchipa shungun munashanta rurajcunaga mamäwan, wauguïcunawan, panïcunawanmi tincun.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\