Marcos 4

1Chaura yapayna jatun püsu cantunçhu Jesús yaçhachicuycaran. Achcaj runa jutucaptin, bütiman jigacurcuran willapäcunanpaj. Runacunam ichanga yacu cantullançhu juturpaycaran. 2Bütipitana Jesús imawanpis tincuchiyllapa tantiyachir, niran: 3‹‹Sumaj wiyamay. Juc runash murupacuj aywaran. 4Machiptinshi, waquin muru caminuman çhayasha. Caminuman çhayajta pichuysacunash pashacurcusha. 5Waquin murunash jarapshu allpaman çhayasha. Jarapshu captinshi, juclla wiñacarcamuran. 6Ichanga janallançhu sapin captin, inti rupaptinshi, chaquicäcusha. 7Waquin murunash shata-shataman çhayasha. Shata atayäcurcurshi, muru wiñamujtapis jarwashtärachisha. Chayshi wiñarsi, mana wayushanachu. 8Waquin murunash alli allpaman çhayasha. Sumajshi wayusha. Waquin juc murullapitash wayusha quimsa çhuncata (30); waquinshi sujta çhuncata (60); waquinnash paçhacta (100).›› 9Willapäcuriycur, Jesús niran: ‹‹Rinriyujmi canqui. Tantiyacunquiman.›› 10Runacuna aywacuriptin, çhunca ishcaywan purïshijnincunawan waquin jatirajnincuna Jesústa tapuran: ‹‹Tincuchiypa willapäcushayquita mä, tantiyachimay›› nir. 11Jesúsna niran: ‹‹Jamcunata mayna tantiyachishcaj: ‹Maquinçhu cawananchipaj Tayta Diosninchi shuyaraycämanchi› nir. Mana wiyacujcunatam ichanga tincuchiyllapa tantiyachï. 12Tayta Diosninchipa shiminçhu nin: ‹Ricaycarpis, ñawiynaj-tucun. Wiyaycarpis, rinriynaj-tucun. Shimïta wasguiptinga, jucha aparicushantapis Tayta Diosninchi mana jungangachu.› ›› 13Chaypita Jesús niran: ‹‹Jamcunapis, ¿manachu tantiyanqui tincuchiypa willapäcushäta? Mana tantiyaycarga, ¿imanuyparaj llapan willapäcushäcunata tantiyanqui? 14‹‹Murupacuj murushan Tayta Diosninchipa shiminwan tincun. 15Caminuman muru shicwashan-jina shimin achcaj runaman çhayan. Ichanga wiyashantapis Supay juclla jungaycachin. 16‹‹Jarapshu allpaman muru shicwashan-jina shimin waquin runaman çhayan. Shiminta wiyar, cushishalla çhasquicun. 17Ichanga jarapshu çhacraçhu mana sapichashan-jina shungunmanpis mana çhayanchu. Chaymi runa ñacayman çhayar, Tayta Diosninchita wiyacushan-janan jaticaçhar ushyaptin, juclla jungaycun. 18‹‹Shata-shataman murushan-jina shimin waquin runaman çhayan. Shiminta wiyarpis 19chapa mana pishiptin, Tayta Diosninchipa shimin nishannuylla mana cawanchu. Imapäpis alläpa yarpaçhacur, rïcuyayllata ashir, shungun munashallanta ashir, tincupacan. 20‹‹Alli allpaman murushan-jina shimin waquin runaman çhayan. Paycuna shiminta wiyar, llapan shungunwanmi çhasquicun. Juc muru alli wayur, quimsa çhuncata (30), sujta çhuncata (60), paçhacta (100) juc shicshillaçhu wayushan-jina Tayta Diosninchipa shimin nishallanta rurar cawan.›› 21Yapaypis tincuchiypa Jesús niran: ‹‹Achquita ratarcachir, pipis manash manca rurinman, cäma çhaquinman çhuranmanchu. Manchäga patacmanshi çhuran llapanta achicyänanpaj. 22Sumaj tantiyacunquiman. Runacuna shungullançhu pacarächishanpis mayacanga. Imata yarpashanpis unayllata musyacanga. 23Rinriyujmi canqui. Tantiyacunquiman. 24‹‹Canan willapashäta sumaj tantiyacunquiman. Tantiyacushayquiman-tupu Tayta Diosninchipis tantiyachishunquipaj. Sumaj-sumaj tantiyachishunquipaj. 25Chaymi wiyacuptin, pitapis Tayta Diosninchi sumaj tantiyachinga. Mana wiyacujcunatam ichanga, ichicllata tantiyashallantapis jungaycachinga.›› 26Yapay Jesús niran: ‹‹Tayta Diosninchipa maquinçhu juyaypita tantiyacushun. Juc runash çhacraman muruta mururan. 27Murushanpita pashtamur, wiñamun. Runa pagaspa puñurpis, junajpa riccharpis, muruta manash pashtachimunmanchu. Manash wiñachimunmanpishchu. Imanuy pashtashantapis, wiñamushantapis manash musyanchu. 28Allpalla pashtachimun. Tullunta wiñachin. Shicshichin. Puguchin. 29Puguptinna: ‹Murushäpa wawanta shuntashäna› nir rutun.›› 30Yapay tincuchiypa willapäcur, Jesús niran: ‹‹¿Imawanraj Tayta Diosninchipa maquinçhu cawajcunata tincuchishuwan? ¿Imawan tincuchiyparaj tantiyacushuwan? 31Paypa maquinçhu cawajcuna ñäpus muruwan tincun. Chay muruga llapan murupitapis mas acapallash. 32Muruptinshi ichanga, wirtaçhu sumaj wiñan. Waquin jaçhacunapitasi atayayta llallin. Callapancunapis ata captin, pichuysacuna llantucushpan jishucärin.›› 33Runacuna sumaj tantiyacunanpaj imawanpis tincuchiyllapa Jesús willapäcuran. 34Imatapis tincuchiyllapa tantiyachicuj. Jinalla mana tantiyachijchu. Purïshijnincunatam ichanga yatalla sumaj tantiyachiran. 35Chay junajlla pacha chacanaycaptin, purïshijnincunata Jesús niran: ‹‹Yacu püsuta chimpashun.›› 36Chaynuy niptin, runacunata: ‹‹Aywallä›› nir bütiwan Jesústa apacuran. Waquin büticunapis jipanta aywaran. 37Aywarcaycaptin, shucucuy wayra ricacamuran. Yacuna büchiypa-büchir bütiman yaycuycaran. 38Jesúsmi ichanga jipaman aywaycur jawanacurcur, puñucash caycaran. Chaura purïshijnincuna juyupa mancharir, Jesústa ricchachiran: ‹‹Tayta, yacuman challpucaycanchina. ¿Manachu imasi jucunqui?›› nir. 39Chaura riccharir, wayratawan yacuta piñacur Jesús niran: ‹‹Çhawayna. Ama büchiypa-büchiynachu.›› Chaura wayra çhawacäcuran. Yacupis puñucäcuran. 40Purïshijnincunatana niran: ‹‹¿Imanirtaj mancharish carcaycanqui? ¿Tayta Diosninchipa maquinçhu cawashanchita manachu yupachicunqui?›› 41Paycunana juyupa mancharishpan quiquin-pura tapunacäriran: ‹‹¿Piraj cay runa? Piñacuriptin, shucucuy wayra çhawacäcun. Yacupis puñucäcun›› nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\