Marcos 6

1Chaypita aywar, marcanman purïshijnincunawan Jesús cuticuran. 2Diyawarda junaj shuntacäna wasiçhu willapäcuran. Wiyajcunana tantiyayta mana atipar, tapunacurcaycaran: ‹‹¿Mayçhüraj llapanta yaçhacusha? ¿Piraj yaçhachisha? ¿Imanuyparaj Tayta Diosnillanchi camacächishancunata ruran? 3Cay runa, ¿manachu carpintïru? ¿Manachu Maríapa wamran? ¿Manachu wauguincunapis Santiago, Joset, Judas, Simón? Panincunapis, ¿manachu carcaycan?›› nir. Chaynuy nir Jesústa pampaman çhuraran. 4Jesúsna niran: ‹‹May-chayçhüpis alli ñawinpa Tayta Diosninchipa willacujninta rican. Yurishan marcaçhümi ichanga marca-masincunapis, yawar-masincunapis pampaman çhuran. Ricaytapis mana munanchu.›› 5Chaymi marcançhüga Tayta Diosninchi camacächiyninpa imatapis mana rurarannachu. Juc-ishcay jishyaçhucunallata maquinwan yatayllapa allchacächiran. 6Marca-masincuna mana çhasquicuptin, juyupa llaquicuran: ‹‹¿Imanirraj mana çhasquicamanchu?›› nir. Chaypita marcan-marcan Tayta Diosninchipa shiminta willapäcur, Jesús puriran. 7Çhunca ishcaywan purïshijnincunata ishcay-caman-ishcay-caman willapäcuj caçharan. Caçhar, niran: ‹‹Nuwapita munayniyuj caycanqui supaycunata jargunayquipaj. 8- 9Imatapis ama apanquichu. Ama apanquichu jipita, mircapata, jillayta, rucanayquita. Garutillayquita apanqui. Llanguillayquita jaticunqui. 10‹‹Juc wasiman çhayashpayqui jucläpa aywacushayquicaman jinallançhu pacharäcunqui. 11Çhayashayqui marcaçhu mana çhasquishuptiqui, mana wiyashuptiqui, aywacunqui. Çhaquiquita pichacurir aywacunqui: ‹Mana çhasquimashayquipita ñacayman çhayanquipaj› nir.›› 12Chaura purïshijnincuna wacpa-caypa aywar, willapäcuran: ‹‹Jucha aparicuypita wanacäriy›› nir. 13Pucllacuj supaycunatapis jarguran. Jishyaçhucunatapis wirawan jampir, achcajta allchacächiran. 14Chay wichan mandaj Herodes Jesús ima-imata rurashantapis mayaran. Runacuna wichaypa-uraypa rimar niycaran: ‹‹Ushyachicuj Juançhi wañushanpita cawarircamusha. Chayçhi munayniyuj ricarimusha Tayta Diosnillanchi camacächishancunata rurananpaj.›› 15Waquinnash nircaycaran: ‹‹Willacuj Elíasçhi.›› Waquinnash niycaran: ‹‹Unay willacujcuna-jinaçhi ricarimusha.›› 16Chaura chay rimashancunata mayar, mandaj Herodespis niran: ‹‹Rasunpa Juançhi canga. Umanta quiquï ruguchish caycaptï, cawarimush canga.›› 17Ushyachicuj Juanta piñacushallanpita quiquin mandaj Herodes unayna mancurnarcachir, carsilman wiçhgachish caran. 18Juan piñacurunaj: ‹‹Tayta Herodes, mama Herodíasga wauguiqui Felipupa warminmi. Wauguiquipa warminta ama jiçhunquimanchu›› nir. 19Chaynuy nishanpita mama Herodías Juanta wañuylla chiquiparan. Wañuchiyta munarpis, mana camäpacuranchu 20quiquin mandaj Herodes chapaptin. Payga manchapacuran: ‹‹Juanga juchaynaj runam. Tayta Diosninchipa maquinçhu juyan›› nir. Chaymi Juan rimashan shungunman mana tincuptinsi, cushish wiyapararan. 21Chaura chay wichan mandaj Herodespa diyan çhayamuran. Chaymi tünata rurar, yaçhänacushancunata, murucuncunapa mandajnincunata, Galilea quinran mayur runacunata jarananpaj jayachiran. Chay junajraj mama Herodías yarpashan camacaran. 22Jurpancunawan Mandaj Herodes micurcaycaptin, llapanpa ricay ñawinçhu mama Herodíaspa jipashninraj sumaj jachwaran. Jachwar, llapan jurpantinta mandaj Herodesta cushicachiran. Chaymi jipashta mandaj Herodes niran: ‹‹Shunguyqui munashanta mañacamay. Munaptiqui, imätapis juycushayquim.›› 23Chaynuylla yaparir-yaparir auniran: ‹‹Imata mañacamaptiquipis, jushayquim. Marcäcunatapis pullanta juycujmanmi›› nir. 24Chaynuy niptin, jipashga mamanta tapuran: ‹‹¿Imatataj mañacushaj?›› nir. Maman Herodíasna niran: ‹‹Ushyachicuj Juanpa umanta mañacuy.›› 25Jipashna juclla mandaj Herodesta niran: ‹‹Ushyachicuj Juanpa umanta mañacushayqui. Juclla matiman wiñarcur, jumay.›› 26Chaura mandaj Herodes juyupa llaquicäcuran. Llaquicursi, jurpancunapa ñaupançhu aunish cashpan shiminta mana cutiricurannachu. 27Manchäga juc murucunta caçharan Juanpa umanta apapunanpaj. Chaymi murucuga carsilman aywarcur, Juanpa umanta ruguriran. 28Jinarcur matiwan aparcamur, jipashta juycuran. Jipashna mamanta juycuran. 29Chaura Juanta wañuchishanta mayar, purïshijnincuna ayanta shuntaycur, pampaycäriran. 30Chaura Jesús caçhacushancuna cutimuran. Çhayar, imata rurashantapis, imata yaçhachishantapis willaparan. 31Parlanacurcaycaptin, achcaj runa çhayapuran. Chaymi jamaycunanpäpis, micunanpäpis mana jäcuranchu. Chaynuypa caçhacushancunallata niran: ‹‹Jucläman aywashun. Yata jamapärishun.›› 32Chaymi quiquincunalla yata bütiwan chunyaj pachaman aywacäriran. 33Mayman aywashantapis musyar, chay-tucuy marcapita runacuna çhaquillapa tariparan. Jesús çhayaptin, shuyarpaycaranna. 34Bütipita llucshirir achcaj runata ricar, Jesús llaquiparan: ‹‹Cay runacunata pipis mana ricanchu. Ujracash uysha-yupay carcaycan›› nir. Llaquipar, sumaj willapäcuran. 35Pacha chacanaycaptin, purïshijnincuna Jesústa niran: ‹‹Chunyaj pachaçhu carcaycanchi. Pachapis chacanaycan. 36Runacuna marcacunaman aywacuchun micuyta rantircur micunanpaj.›› 37Jesúsna niran: ‹‹Jamcuna jaranquiman.›› Paycunana tapuran: ‹‹¿Tanta rantimuj aywanätarächu munanqui? Llapanta jarananchipäga ishcay paçhac (200) jurnalpa çhaninwanrämi tantata rantish aypanga›› nir. 38Jesúsna tapuran: ‹‹¿Ayca tantatataj chararcaycanqui? Mä, ricamuy›› nir. Ricaycamurna, niran: ‹‹Pichga tantallawan ishcay piscädullam caycan.›› 39Chaura Jesús niran: ‹‹Pashpallaman runacunata shuntaycur-shuntaycur jamachiy.›› 40Chaymi runacunata jamachiran paçhac-caman (100), pichga çhunca-caman (50). 41Jinarcur pichga tantatawan ishcay piscäduta aptacurcur, janaj pachaman Jesús ricäriran: ‹‹Taytallau Tayta, ima allish tarichillämashcanqui›› nir. Nircur tantacunata paquircur-paquircur, ishcay piscädutapis raçhircur-raçhircur, purïshijnincunata macyaran aypucunanpaj. 42Llapan runacuna puchupacushancaman micuran. 43Micurcuptin, purïshijnincuna puchupacushanta çhunca ishcaywan (12) canista juntataraj shuntaran. 44Micujcunaga ullgucunalla pichga waranga-ima (5,000) caycaran. 45Jinarcur Betsaida chimpapa ñaupacärinanpaj purïshijnincunata bütiman Jesús jigachiran. Runacunatana niran: ‹‹Wasiquicunaman cuticäriy.›› 46Llapan aywacuptin, Tayta Diosninchita mañacuj puntaman aywacuran. 47Pacha chacanaycaptin, purïshijnincuna püsu çhaupillantaraj aywaycaran. Jesúsmi ichanga paycunawan mana aywaranchu. 48Wayra chapaycaçhaycaptin, büti apayta ñacarcaycashanta Jesús ricaran. Pacha waraycaptillan, yacu janallanpa purïshijnincunata Jesús taripaycaran. 49Purïshijnincunana yacu jananpa taripaycajta ricärir, mancharir japaçhacäriran: ‹‹Alma shaycämun›› nir. 50Llapan manchariran. Jesúsmi ichanga niran: ‹‹Ama manchacamaychu. Quiquïmi caycä.›› 51Chaynuy nir bütiman jigarcuptin, wayrapis çhawacäcuran. Purïshijnincunam ichanga tantiyacuyta mana atiparanchu. 52Achcaj runapaj tantata aypächiptinsi, Jesús munayniyuj cashanta mana tantiyacuranrächu. Yarpaynincunapis pishiranraj chucru shungu cashpan. 53Jatun püsuta chimparir, Genesaret marcaman çhayaran. Çhayar, püsu cantunman bütinta wataran. 54Bütipita yarpuriptillan, runacuna Jesústa ricsiriran. 55Ricsircur, chay-tucuypa willanacäriran. Chaura Jesús maymanpis çhayashanman jishyaçhucunata quirmallawan wintuypa çhayachiran. 56Jatun marcacunamanpis, tacsha marcacunamanpis, çhacracunamanpis runa juturashanman jishyaçhucunata çhayachiran: ‹‹Tayta Jesús, müdanayquipa cantullantapis yataycachillämay, ari›› nir. Yatajcunana änir allchacäcuran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\