Marcos 7

1Chaura chaypita Jerusalén marcapita fariseucunapis, Moiséspa shiminta yaçhajcunapis Jesúsman shamuran achäquita ashipaj. 2Çhayamur Jesúspa purïshijnincuna maquinta awicünilla micurcaycajta ricar, jamurparan: ‹‹Tayta Diosninchita mana manchapacunchu›› nir. 3Fariseucunaga, Israel runacunaga unay auquilluncuna yaçhachicushanta mana jungajchu. Maquinta mana awicullar, imatapis mana micujchu. 4Rantipacuj aywashanpita cutimurpis, armacuriycurraj micuj. Cüpatapis, puyñutapis, mancatapis awij, Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu alli cayta munar. 5Chaymi Fariseucunawan Moiséspa shiminta yaçhajcuna Jesústa tapuran: ‹‹¿Imanirtaj purïshijniquicuna auquillunchicuna yaçhachishanta jungaycun? Maquinta awicurinman. Janra maquinwan micur, Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu llutanta ruraycan›› nir. 6Chaura Jesús niran: ‹‹Janan shungulla carcaycanqui. Rasullantaçhari Tayta Diosninchi rimachiptin, willacujnin Isaías unayna niran: ‹Cay runacuna shimillanwan alliman çhuramaj-tucun. Shungunmi ichanga juccunata manchapacun. 7Janan shungulla alliman çhuraman. ‹‹Tayta Diosninchipa shimin alli›› nirpis, runa yarpashallanta willapäcun.› 8‹‹Chay-jina jamcunapis Tayta Diosninchipa shiminta jungaycur, runacunapa shimillanta çharcurcaycanqui.›› 9Jananmanpis Jesús niran: ‹‹Quiquiquicunapa yaçhacashayquita ruranayqui-cashan Tayta Diosninchipa shiminta jungaycärishcanqui. 10Paypa shiminta musyachicurmi Moisés niran: ‹Mamayqui-taytayquita alli ricanqui. Maman-taytanta ashllijcuna ama cawachunpishchu.› 11Jamcunam ichanga mamayqui-taytayquita mana yanapänayqui-cashan nircaycanqui: ‹Cananga llapan imätapis Tayta Diosninchipa maquinman çhurashcä. Yanapänajpaj mana puchunnachu.› 12Pipis maman-taytanta yanapänanta miçharcaycanqui. 13Yarpashayquita rurar, Tayta Diosninchipa shiminta pampaman çhurarcaycanqui. Quiquiquicunapa shimillayquita yaçhaycächinqui: ‹Wac-niraj, cay-niraj rurashun› nir.›› 14Chaynuy nir llapan runata jayarcur, Jesús niran: ‹‹Llapaniqui wiyamay. Shimïta sumaj tantiyacuy. 15Shiminchiwan micushanchiga, upushanchiga mana juchata aparicachimanchichu. Shungunchiçhu llutanta yarpashanchim ichanga Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhüpis jucha aparicuyman çhayachimanchi. 16Rinriyujmi canqui. Tantiyacunquiman.›› 17Chaynuy yaçhachicuyta ushyarcur, wasiman yaycuptin, purïshijnincuna tapuran: ‹‹Tayta, ¿imanirtaj tincuchiypa yaçhachicushcanqui?›› nir. 18Chaura Jesús niran: ‹‹¿Jamcunapis manachu tantiyacärinquiraj? ¿Runa micushancuna mana juchata aparicachishanta manachu tantiyacunqui? 19Micushanchi mana llutantachu yarpächimanchi. Paçhallaman yaycun. Jinarcur ishpacurinchi.›› Chaynuy willapar, micuy mana juchata aparicachishanta tantiyachiran. 20Jananmanpis niran: ‹‹Runa shungunçhu yarpashanmi ichanga juchaman çhayachin. 21Shungunçhu yarpaçhacun juchata rurananpaj, warmi-paçha runa-paçha cananpaj, suwacunanpaj, runata wañuchinanpaj, 22majanta jananpachinanpaj, yargaj cananpaj, chiquicunanpaj, llullapäcunanpaj, shungun munashallanta rurananpaj, jucpa imantapis munapänanpaj, washata rimananpaj, alli-tucunanpaj, mana tantiyacuj cananpaj. 23Chaycuna runapa shungunçhu yurimuptin, Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhüpis juchata aparicun.›› 24Chaypita aywacur, Tiro marca quinranmanna Jesús çhayaran. Juc wasiman çhayar pachacuran çhayashanta pipis mana musyananpaj. Runacunam ichanga pacharashanta mayaran. 25Supay pucllacushan warmi wamrapa mamanpis Jesús çhayashanta mayaran. Juclla çhayarcur, ñaupanman jungurpacuycuran: ‹‹Tayta, yanapaycallämay. Wamräta supay pucllacusha. Allchacaycachipallämay, ari›› nir. 26Chay jäpa warmi Sirofenicia marcapita caran. Griego rimayta rimaj. Wamranpaj Jesústa mañacapuran: ‹‹Supayta jarguy›› nir. 27Chaura jäpa runacunata allguwan tincuchir, Jesús niran: ‹‹Wamracuna micushanta jiçhurir allguta jarananchi mana camacanchu.›› 28Warmina niran: ‹‹Rasullanta rimashcanqui, Tayta. Allgucunam ichanga wamracuna caçhapacushallantapis micucun.›› 29Jesúsna niran: ‹‹Shimiqui allim. Canan cuticuyna, ari. Wamrayquita supay caçhariycushanam.›› 30Chaynuy niptin, wasinman cuticuran. Çhayar, wamranta cämaçhu paucapacuycajta tariran. Supaypis caçhariycushana caran. 31Chaura Sidón-Tiro quinranpita llucshicur, Decápolis marca quinranman çhayaran. Chay quinran Galilea püsuwan tincuraycaran. 32Chayçhu caycaptin, acllu-acllu rimaj upa runata çhayachimuran: ‹‹Maquiquiwan yataycapallämay. Allchacaycachipallämay›› nir. 33Chaynuy mañacuptin, runacunapita carushman ashurcachir, caru-wiyaj runapa rinrinman dïdunta Jesús jatiran. Tuwayninwan jallunta yataycuran. 34Janaj pachapa ricärirna, llaquipar niran: ‹‹Efatá.›› Rimayninçhu: ‹‹Efatá›› ninanta: ‹‹Quiçhacay›› ninan. 35Chaynuy niptin, rinrin wiyaranna. Jallunpis allchacäcuranna. Allina rimaran. 36Runacunatana Jesús niran: ‹‹Pitapis ama willapanquichu.›› Willacunanta miçhaycaptinsi, shiminta mana chapacuranchu. 37Jatunpa cushicushpan nircaycaran: ‹‹Llapantapis allitam ruran. Upacunatapis wiyachin. Rimachin.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\