Marcos 8

1Chay junajcuna achcaj runa shuntacaran. Micunanpaj imapis mana caranchu. Chaymi purïshijnincunata shuntarcur, Jesús niran: 2‹‹Cay runacunata llaquipämi. Quimsa junajna purïshiycämanchi. Micunanpäpis mana canchu. 3Micünillata wasinman-caman caçhaptï, aywaycaptillan, shungunpis ushyacanga. Waquin carupita shamusha.›› 4Purïshijnincunana niran: ‹‹Chunyaj pachaçhu carcaycanchi. ¿Cayçhu tantata tarishuwanchuraj?›› 5Jesúsna tapuran: ‹‹¿Ayca tantatataj chararcaycanqui?›› nir. Tapuptin, niran: ‹‹Jançhis tantallata.›› 6Chaynuy niptin, llapan runata pampallaman Jesús jamachiran. Jançhis tantata aptarcurna, Tayta Diosninchita niran: ‹‹Taytallau Tayta, ima allish tarichillämashcanqui.›› Jinarcur paquircur-paquircur, purïshijnincunata macallaran runacunata aypunanpaj. Paycunana llapan runata aypuran. 7Ishcay-quimsa acapa piscäducunatapis charaycaran. Chay piscäducunatapis aptarcur, niran: ‹‹Ima allish tarichillämashcanqui, Tayta.›› Jinarcur aypucachiran. 8Runacunana puchupacushancaman micupacäriran. Puchupacushanta shuntaptin, jançhis canista juntataraj puchuran. 9Micujcunaga çhuscu waranga-ima (4,000) caran. Micucurcuptinna, llapan runata Jesús niran: ‹‹Wasiquicunaman cuticäriy.›› 10Jinarcur purïshijnincunawan bütiman jigarcur, Dalmanuta quinranman chimparan. 11Chaura fariseucuna çhayaycur, Jesústa achäquita ashiparan. Tincupar niran: ‹‹Tayta Diosninchi camacächiyninpa mä, imallatapis ruray.›› 12Chaura llaquicushpan wiyächipaypa Jesús niran: ‹‹¿Imanirraj achäquita ashipämaj shamunqui? Sumaj tantiyacunquiman. Tayta Diosninchi camacächiyninpa imallatapis ruranäta munaptiquisi, mana imatapis rurashächu.›› 13Chaymi fariseucunata jaguiycur, bütiwan chimpaman aywacuran. 14Jesúspa purïshijnincuna micuy apayta jungaycäriran. Juc tantallata bütiçhu apaycaran. 15Aywarcaycashançhu Jesús piñaparan: ‹‹Fariseucunapa, mandaj Herodespa libadüranta ama çhasquipanquichu›› nir. 16Purïshijnincunana quiquin-puralla parlanacäriran: ‹‹Tantata mana apamushanchipitaçhi wiyächipaycämanchi›› nir. 17Tapunacuycashanta musyar, Jesús niran: ‹‹¿Imanirtaj: ‹Tanta mana canchu› ninacurcaycanqui? Ricaycarpis, ¿manachu tantiyacunquiraj? ¿Chucru shunguchu canqui? 18Tantata aypächishäta ricaycarpis, japra-nirajmi carcaycanqui. Tayta Diosninchipa shiminta willacuycaptïpis, upa-nirajmi carcaycanqui. ¿Llapanta jungashcanquichuraj? 19¿Imanirtaj pichga tantallata pichga waranga (5,000) runacunapaj aypächishäta manachu yarparanqui? Chay junaj, ¿ayca canistatataj puchupacushanta shuntarayqui?›› Purïshijnincunana niran: ‹‹Çhunca ishcaywanta.›› 20‹‹Jançhis tantata çhuscu waranga (4,000) runacunapaj aypächishäpita, ¿ayca canista juntatataj shuntarayqui?›› Paycunana: ‹‹Jançhistam›› niran. 21Jesúsna niran: ‹‹Chaycunata ricaycarpis, ¿manachu tantiyacärinquiraj?›› 22Chaypita Betsaida marcaman çhayaran. Chayçhu carcaycaptin, japra runata çhayachimuran: ‹‹Maquiquiwan yataycapallämay. Allchacaycachipallämay, ari›› nir. 23Chaura maquinpita charicurcullar, marca wajtanman Jesús pusharan. Ñawinçhu tuwapuran. Maquinwan yataran. Nircur tapuran: ‹‹¿Imallatapis ricanquichu?›› nir. 24Rama-ramalla ricashpan: ‹‹Runacunata yüra-niraj puriycajta ricä›› niran. 25Yapay maquinwan yatarcuptin, sumaj ricaçhacurishançhu allina ricaran. Ñawin allchacäcuranna. 26Jesúsna niran: ‹‹Marcaman mana yaycullar wasiquiman cuticuy.›› 27Chaypita Cesarea Filipo marca quinranman purïshijnincunawan Jesús aywaran. Aywarcaycashançhu purïshijnincunata tapuran: ‹‹Runacunapäga, ¿pitaj caycä?›› nir. 28Chaura niran: ‹‹Waquin runash nin: ‹Ushyachicuj Juan.› Waquinnash: ‹Elías› nin. Waquinnash: ‹Pï carpis, Tayta Diosninchipa willacujnin canga› nin.›› 29Chaura quiquincunata Jesús tapuran: ‹‹Jamcunapäga, ¿pitaj caycä?›› nir. Pedruna niran: ‹‹Washäcujmi canqui. Tayta Diosninchi caçhamushcashunqui.›› 30Chaura mana willacunanpaj Jesús sumaj willaparan. 31Chaypita purïshijnincunata Jesús niran: ‹‹Tayta Diosninchi caçhamasha. Chaypis sumajraj ñacashaj. Mayur runacunapis, mayur cüracunapis, Moiséspa shiminta yaçhajcunapis wasguimanga. Juyupa ñacachimanga. Wañuchimanga. Chaypis quimsa junajta Tayta Diosninchi cawarachimanga.›› 32Chaynuy nir mana chapacullarna willapäcuran. Pedruna yata jayarcur, piñacuran. 33Chaura Jesúspis waquin purïshijnincunaman ricärir, ullgüparan: ‹‹Pedro, Supaymi canqui. Washata ayway. Chapata ama ruramaychu. Tayta Diosninchipa shiminta çharcunäta miçhaycämanqui. Imatapis munapashayquitaga runacunalla ashin. Tayta Diosninchipa shungun yarpashanwan ichanga mana tincunchu›› nir. 34Chaypita llapan juturajcunatapis, purïshijnincunatapis jayarcur, Jesús niran: ‹‹Pipis purïshimayta munar, quiquinpa shungun munashanta ama ruranmanchu. Manchäga nuwa-janan ñacachiptinsi, rusçhu wañuchiptinsi, shimïta wiyacuchun. 35Ñacaytapis, wañuytapis manchacur maquïçhu puriyta mana munar, ushyacayman çhayangapaj. Maquïçhu purir llapanninta jaguijcunam ichanga, alli willacuynïta wiyacujcunam ichanga, imaycamanpis Tayta Diosninchipa maquinçhu cawanga. 36‹‹Sumaj rïcuyayta tarirpis ushyacayman çhayaptin, rïcu cayninga, ¿imapäraj alli? 37¿Rïcu cayninga Tayta Diosninchipa ñaupanman çhayachingachuraj? 38‹‹Tayta Diosninchi caçhamasha. Pipis shimïta mana wiyacuptin jananpachicuj car, juchaçhu arujcunapa ñaupançhu wasguimaptin, nuwapis janaj pachapita achic-achicyaycar cutimur wasguishämi. Cutimuptïga, Tayta Diosninchipa anjilnincunapis achic-achicyaycar yanagämanga.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\