Mateo 1

1Jesucristu caran mandaj Davidpa willcan, Abrahampa willcan. Canan Jesúspa auquilluncunata ricsicushun. Cay libruçhu jutincuna isquirbiraycanq 2Abraham churiyäcuran Isaactaq Isaacna churiyäcuran Jacobtaq Jacobna churiyäcuran Judáta2 waquin wauguincunatapisq 3Judána churiyäcuran Faréstawan Zérata. Paycunapa maman caran Tamarq Farésna churiyäcuran Esróntaq Esrónna churiyäcuran Aramtaq 4Aramna churiyäcuran Aminadabtaq Aminadabna churiyäcuran Naasóntaq Naasónna churiyäcuran Salmóntaq 5Salmónna warmin Rahabçhu churiyäcuran Booztaq Boozna warmin Rutçhu churiyäcuran Obedtaq Obedna churiyäcuran Jesétaq 6Jeséna churiyäcuran mandaj Davidtaq Mandaj Davidna churiyäcuran Salomónta2 Salomónpa maman caran Uríaspa warminq 7Salomónna churiyäcuran Roboamtaq Roboamna churiyäcuran Abíastaq Abíasna churiyäcuran Asátaq 8Asána churiyäcuran Josafattaq Josafatna churiyäcuran Joramtaq Joramna churiyäcuran Ocíastaq 9Ocíasna churiyäcuran Yotamtaq Yotamna churiyäcuran Ajaztaq Ajazna churiyäcuran Ezequíastaq 10Ezequíasna churiyäcuran Manaséstaq Manasésna churiyäcuran Amóntaq Amónna churiyäcuran Josíastaq 11Josíasna churiyäcuran Jeconíasta2 Jeconíaspa wauguincunapis caran. Jeconías cawashan wichan Babilonia runacuna Israel runacunata marcanman apacäriran. 12Chay marcaçhu Jeconíaspa wamran Salatiel yuriranq Salatielna churiyäcuran Zorobabeltaq 13Zorobabelna churiyäcuran Abiudtaq Abiudna churiyäcuran Eliacimtaq Eliacimna churiyäcuran Azortaq 14Azorna churiyäcuran Sadoctaq Sadocna churiyäcuran Aquimtaq Aquimna churiyäcuran Eliudtaq 15Eliudna churiyäcuran Eleazartaq Eleazarna churiyäcuran Matántaq Matánna churiyäcuran Jacobtaq 16Jacobna churiyäcuran Joséta2 Joséga Maríapa majan caranq Maríapita Jesús yuriranq Jesústa ricsinchi: ‹‹Tayta Diosninchi caçhamushan Washäcuj›› nir. 17Abrahampita mandaj Davidcaman çhunca çhuscuwan (14) willcacaman runacuna miraran. Mandaj Davidpita Israelcunata Babilonia marcaman apashancaman yapay çhunca çhuscuwan (14) willcacaman miraran. Chaypita Tayta Diosninchi caçhamushan Washäcuj yurishancaman yapay çhunca çhuscuwan (14) willcacaman miraran. 18Canan Jesucristupita tantiyacushun. Maríawan José majachacänanpaj parlanacush caycaran. Ichanga manasi yataptillan Espíritu Santu camacächiptinmi, María jishyaj ricacuran. 19Mana yataycaptin María jishyaj ricacuptin, José jaguiricuyta munaran. Payga Tayta Diosninchita sumaj manchapacuran. Chaymi runa washanta rimananta mana munar, pacayllapa jaguiricuyta munaran. 20Jaguiriyta munaptin, suyñuyllançhu Tayta Diosninchi caçhamushan anjil niran: ‹‹José, Mandaj Davidpa willcan canqui. Maríawan majachacayta ama pingacuychu. Payga Espíritu Santu camacächiptin, jishyaj ricacusha. 21Wamranpis ullgu yuringa. Marca-masincunata jucha aparicuypita washanga. Chaymi: ‹Jesús› nir jutinta çhurapanqui.›› 22Llapanpis camacaran Tayta Diosninchipa shimin çharcucänanpaj. Paypa willacujnin unayna musyachicuranq 23‹‹Runa yatäni jipash jishyaj ricacungaq Ullguta jishyacungaq Jutintana çhurapanga: ‹Emmanuel› nirq ‹Emmanuel› ninanga: ‹Tayta Diosninchi nuwanchiwan iwal juyan› ninan.›› 24José puñushanpita ricchapacurir anjilpa shiminta wiyacur, Maríawan majachacaran. 25Wamran manaraj yurishancaman Maríata mana yataparanchu. Wamran yuriptin: ‹‹Jesús›› nir jutichaparan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\