Mateo 12

1Juc cuti diyawarda junajçhu rïgu cantunpa purïshijnincunawan Jesús aywaycaran. Purïshijnincunana yargar rïguta shipircur-shipircur cupacaçhärir, uçhuran. 2Cupacaçhashanta ricar, waquin fariseucuna tapuran: ‹‹¿Imanirtaj diyawardaçhu purïshijniquicuna rïguta cupacaçharcaycan? Diyawardaçhu Tayta Diosninchipa shiminta çharcurmi, mana arunchichu›› nir. 3Chaura Jesús niran: ‹‹¿Auquillunchi David imata rurashantapis manachu musyanqui? Tayta Diosninchipa shiminta liguiycarsi, ¿yargaywan David imata rurashantapis manachu tantiyacushcanqui? 4Yargay chariptin Tayta Diosninchipa wasinman yaycurir, jarashan tantanta micuran. Cüracunallapa micunan caycaptinsi, yanaguincunawanraj David micupäcuran. 5¿Moiséspa shimintapis manachu liguishcanqui? Shiminçhu nin: ‹Diyawarda captinsi, Tayta Diosninchipa wasinçhu aruj cüracuna arucunman. Arursi, juchata mana aparicunchu.› 6‹‹Sumaj wiyamay. Tayta Diosninchipa wasinta ama manchapacunquichu. Manchäga quiquïta sumaj manchapacamanquiman. 7Jamcuna Tayta Diosninchipa shiminta mana tantiyacunquirächu. Shiminçhu nin: ‹Jaramänayquitachu mana munaycä. Manchäga runa-masiquita llaquipänayquitam.› Shiminta tantiyacur, purïshimajnïcunata mana tumpanquimanchu caran: ‹Juchata aparicusha› nir. Paycunaga juchata mana aparicushachu. 8Tayta Diosninchi caçhamasha. Chaymi diyawardapis maquïçhu caycan. Diyawardaçhu runa imata rurananpäpis, imata miçhänäpäpis maquïçhu caycan.›› 9Chaypita aywacur, juc shuntacäna wasiman Jesús çhayaran. 10Maquin wañush runapis caycaran. Waquin runa achäquita ashinan-cashallan Jesústa tapucuran: ‹‹Tayta, ¿diyawarda caycaptin, Moiséspa shimin auninchu jishyaçhucunata allchacächinanchipaj?›› nir. 11Jesúsna niran: ‹‹Diyawarda caycaptin japallan uyshayqui uçhcuman shicwaptin, ¿manachu utgaylla jurgurinquiman? 12Uyshatapis cawananpaj jurguycar, ¿jishyaçhu runata manachu yanapäshuwan? Chaymi diyawarda captinsi, yanapänacunanchi camacan.›› 13Jinarcur maquin wañush runata Jesús niran: ‹‹Maquiquita chutapacuy.›› Chutapacuriptin, maquin änir allchacäcuranna. Juc-caj maquin-jina allina ricacuran. 14Fariseucunam ichanga ullgush llucshicur, parlanacuran Jesústa wañurachinanpaj. 15Chaura wañuchiyta munashanta musyar, Jesús aywacuran. Aywacuptinsi, achcaj runa aywäshiran. Jishyaçhucunatapis allchacächir, piñaparan: 16‹‹Pï cashätapis ama willacunquichu›› nir. Ricsichinanta mana munaranchu. 17Chaynuypa unay willacuj Isaíaspa shimin çharcucaran. Tayta Diosninchi musyachiptin, Isaías unay niran: 18‹‹Mä, wiyamay. Mandu-rurajnïta quiquï acracushcä. Payta llaquï. Shungüwan sumaj tincun. Espíritu Santupa maquinçhu purichishaj. Llapan runacunata may-chayçhu juyarpis, shacyächinga: ‹Maquinçhu Tayta Diosninchi puriycächishunqui› nir. 19Piwanpis mana piñanacungachu. Mana tincupänacungachu. Runa ricay mana rimangachu. 20Wañunächi runacunatapis alli ñawinpa ricanga. Pishipacuj wacchacunata llaquipanga. Llapan runa Tayta Diosninchipa maquinçhu alli cawananta munar, llapantapis ruranga. 21Llapan runa may-chayçhu juyarpis, payman yupachicunga.›› 22Chaypita supay pucllacushan runata Jesúsman apamuran. Chay runa mana ricaranchu. Mana rimaranchu. Jesús allchacächiptinmi ichanga, shiminpis rimaricuranna. Ñawinpis ricaranna. 23Chayta ricar, runacuna mancharicäcushpan tapunacuran: ‹‹¿Cay runa washämäshunchuraj? ¿Rasunpachuraj unay mandaj Davidpa willcan?›› nir. 24Runacuna rimashanta wiyarmi ichanga, fariseucuna Jesústa pampaman çhuraran: ‹‹Supaycunapa mandajnin Beelzebulta jayararshi, supaycunata jarguycan. Mana Tayta Diosninchitachu jayaraycan›› nir. 25Shungun yarpashanta musyar, Jesús tincuchiypa niran: ‹‹Juc marcaçhu runacuna quiquin-pura ticrapanacurshi, wacpa-caypa aywacärin. May marcaçhüpis, may wasiçhüpis majanwan ticrapanacur, raquicaymanshi çhayan. 26Mayur supaypis supay-masinwan ticrapanacur, ima ruraytapis mana camäpacunmanchu, ¿au? Raquicar-raquicar, ushyacäcunga. 27¿Imanirtaj Beelzebulta jayararraj supaycunata jargushäta yarparcaycanqui? Mä, tapucushayqui. Jamcunapis supayta jargur, ¿pitataj jayaranqui? ¿Tayta Diosninchita jayararchu, supayta jayararchu? Beelzebulta jayararraj jarguptï, jamcunapis payta jayararräçhi jarguycanqui. 28Sumaj tantiyacunquiman. Tayta Diosninchi camacächiptin, munayninwan supaycunata jargur, Tayta Diosninchi munayniyuj cashanta musyachicuycä. Chayta ricar, maquinçhüna Tayta Diosninchi runacunata puriycächishantapis tantiyacunquiman. 29Tincuchiypa tantiyachishayqui. Juc runash quiquinpa imancunata sumaj rican. Chayshi sumaj callpayuj yaycurraj, wasiyujta mancurnan. Jinarcurräshi imancunatapis ushyajpaj apacun. 30Chaymi Tayta Diosninchi caçhamashanta mana aunirga, chiquircaycämanqui. Tayta Diosninchipa shiminta willacuptï mana yanapämarga, chapata rurarcaycämanqui. Runacunatapis manchaycächinqui. 31‹‹Sumaj wiyamay. Runacuna tucuy-jinanpa juchata aparicun. Chaypis wanacuptin Tayta Diosninchi llaquipar, juchanta mana yarparanganachu. Tayta Diosninchi Espíritu Santuwan allita ruraycaptinsi: ‹Rurashanta supaypa maquinçhi› nir runa ashllir ushyaptinmi ichanga, Tayta Diosninchi juchanta mana imaysi jungangachu. 32Tayta Diosninchi caçhamashanta mana aunir tincupämaptinsi, Tayta Diosninchi juchanta mana yarparanganachu. Allita ruranäpaj Espíritu Santu camacächiptin: ‹Payga supayta jayaran› nir tincupaptinmi ichanga, Tayta Diosninchi juchanta mana imaysi jungangachu. 33‹‹Chay-jina yürata wayuyninpa ricsinchi. Alli yüra mishquijta wayun. Wañunächi yüram ichanga wamajllata wayun. 34Tumpamashayquipita jamcuna supaypa wawan carcaycanqui. Juchallaçhu arurcaycanqui. Shunguyqui yarpashanta musyachicur, tucuytapis rimanqui. 35Tayta Diosninchita manchapacuj runa Tayta Diosninchipa shungun munashallanta ruran. Juchaçhu aruj runam ichanga llutanta ruran shungun llutanta yarpaptin. 36Sumaj wiyacäriy. Cay pacha ushyacaptin, llapan runata ima-imata rimashanpitapis Tayta Diosninchi ñauquinga. 37Shiminman-tupu runacunapa juchanta jurgapanga. Shimillayquipita alli cawaytapis tarinquipaj. Ñacaymanpis çhayanquipaj.›› 38Chaura waquin fariseucunawan Moiséspa shiminta yaçhajcuna niran: ‹‹Tayta Jesús, Tayta Diosninchi camacächiyninpa mä, imallatapis ruray.›› 39Jesúsna niran: ‹‹Jamcuna juchallaçhu arunqui. Jananpachicuj carcaycanqui. Tayta Diosninchi camacächiyninpa imallata ruranäta munaptiquisi, mana rurashächu. Chaypis tantiyayta munar, unay willacuj Jonáspa willapanta yarparanquiman. 40Jonásga quimsa pagas, quimsa junaj jatun piscädupa paçhançhu caran. Chay-jina nuwapis Tayta Diosninchi caçhamash captin, quimsa pagas, quimsa junaj pacha rurinçhu pamparäshaj. 41‹‹Jucha aparicushanpita llapan runata Tayta Diosninchi ñauquiptin, Nínive marca runacunapis ñauquishunquipaj: ‹Tayta Diosninchi llaquipämashanta Jonás willapämaptin, wanacärishcä. Jamcunam ichanga mana wanacärishcanquichu› nir. Jonásga Tayta Diosninchipa willacujnin carsi, nuwaman mana tincushachu. 42Sumaj tantiyacunquiman. Cay pacha ushyacaptin, llapan runata jucha aparicushanpita Tayta Diosninchi ñauquiptin, Saba marca mandaj warmipis cawarimunga. Paymi ñauquishunquipaj: ‹Mandaj Salomónpa shiminta wiyar, Tayta Diosninchi llaquipäcuj cashanta tantiyacushcä. Jamcunam ichanga mana tantiyacärishcanquichu› nir. Chay warmi carupita-pacha shamuran mandaj Salomón rimashanta wiyananpaj. Wiyar, Tayta Diosninchipa shiminta çhasquicuran. Mandaj Salomón yaçhaj carsi, nuwaman mana tincushachu. Chaypis shimïta wiyacuyta mana munanquichu. 43‹‹Supay imata rurashantapis tantiyacunquiman. Runapita jargush captin, chunyajçhüshi purin. Jamaytapis manash tarinchu. 44Mayçhüpis jamayta mana tarir, yarpaçhacun: ‹Chay runaman cuticushaj› nir. Cutirshi, chay runata pichapacush wasita-jina, jäcuycaj wasita-jina tarin. 45Chayshi jançhis mas juyu supay-masincunata pushacurcur runaçhu tiyananpaj cutin. Supaycuna cutiptin, juyu cashanpitash masna runa juyuyacäcun. Chay runa juyuyacäcushan-jina jamcunapis juchallaçhu arur, juyuyacäcunquipaj.›› 46Juturaj runacunata parlapaycaptillan, Jesúspa mamanwan wauguincuna çhayaran. Paywan parlayta munaran. 47Chaymi juc runa niran: ‹‹Tayta Jesús, mamayquiwan wauguiquicunash jawaçhu shuyarpaycäshunqui. Jamwan parlaytash munaycan.›› 48Willaptin, Jesús niran: ‹‹¿Pitaj mamä? ¿Pitaj wauguïcuna?›› 49Purïshijnincunata ricärir, niran: ‹‹Jamcuna mamä, wauguïcuna canqui. 50Pï-maypis janaj pachaçhu Papänïpa shungun munashanta rurajcunaga mamäwan, wauguïwan, panïwanmi tincun.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\