Mateo 13

1Chay junaj wasipita aywacur, jatun püsu cantunçhu Jesús jamacuycuran. 2Jamaraycaptin, achcaj runa çhayapuran. Chay-chicajta ricar, willapäcunanpaj bütiman jigacurcuran. Runacunam ichanga püsupa cantullançhu juturpaycaran. 3Chaymi imawanpis tincuchiyllapa tantiyachir, Jesús niran: ‹‹Juc runash murupacuj aywaran. 4Machiptinshi, waquin muru caminuman çhayasha. Caminuman çhayajta pichuysacunash pashacurcusha. 5Waquin murunash jarapshu allpaman çhayasha. Jarapshu captinshi, juclla wiñacarcamusha. 6Ichanga janallançhu sapin captin inti rupaptinshi, chaquicäcusha. 7Waquin murunash shata-shataman çhayasha. Shata atayäcurcurshi, muru wiñamujtapis jarwashtärachisha. 8Waquin murunash alli allpaman çhayasha. Sumajshi wayusha. Juc murullapitash waquin wayusha juc paçhacta (100), waquinnash sujta çhuncata (60), waquinnash quimsa çhuncata (30). 9Rinriyujmi canqui. Tantiyacunquiman.›› 10Purïshijnincunana lädunman ashurcur, Jesústa tapuran: ‹‹¿Imanirtaj tincuchiyllapa willapäcunqui?›› nir. 11Jesúsna niran: ‹‹Jamcunata mayna tantiyachishcaj: ‹Maquinçhu cawananchipaj Tayta Diosninchi shuyaraycämanchi› nir. Waquincunatam ichanga mana tantiyachirächu. 12Wiyacuptin, pitapis Tayta Diosninchi sumaj tantiyachinga. Mana wiyacujcunatam ichanga ichicllata tantiyashallantapis jungaycachinga. 13Chaymi imawanpis tincuchiyllapa tantiyachï sumaj tantiyacunanpaj. Ichanga ima-imata rurashätapis ricaycarsi, ñawiynaj-tucun. Wiyaycämarsi, rinriynaj-tucun. Mana tantiyaj-tucunchu. 14Chayrämi willacuj Isaíaspa shimin çharcucan. Yarpashanta Tayta Diosninchi musyachiptin, Isaías unayna niran: ‹Wiyajcuna wiyaycarsi, mana tantiyacunchu. Ricajcuna ricaycarsi, tantiyayta mana munanchu. 15Cay runacuna rumi shungum. Rinriyuj carsi, upa-tucun mana wiyananpaj. Ñawiyuj carsi, japra-tucun mana ricananpaj. Alli shungu carmi ichanga ñawiyuj cashpan rurashäta ricar, tantiyacunman. Rinriyuj cashpan shimïta wiyar, tantiyacunman. Shungunman çhayaptin, juchata aparicushanpitapis wanacunman. Nuwapis tucuypita allchacächïman.› 16‹‹Purïshimajcuna, jamcunaga cushicärinquiman. Llapan rurashäta ricanayquipäpis, shimïta wiyanayquipäpis Tayta Diosninchi yanapaycäshunqui. 17Sumaj tantiyacunquiman. Unay willacujcunapis, Tayta Diosninchita manchapacuj runacunapis ricamayta munaran. Ima-imata rurashätapis ricayta munaran. Shimïtapis wiyayta munaran. Ichanga mana camäpacuranchu. 18‹‹Canan murupacujwan tincuchiypa willapashajta sumaj tantiyacuy. 19Caminu chucru shungu runacunawan tincun. Chucru shungu runacuna Tayta Diosninchipa shiminta wiyarpis shungunman mana çhayaptin, mana tantiyacunchu. Chaymi yangalla tantiyacushallantapis supay jungaycachin Tayta Diosninchipita witicunanpaj. 20‹‹Jarapshu allpana janan shungu runawan tincun. Paycuna cushi-cushilla Tayta Diosninchipa shiminta çhasquicun. 21Chaypis mana sapichashan-jina janan shungulla. Chaymi Tayta Diosninchita wiyacushan-janan ñacaycuna çhayapuptin, witicurin. Mana içhipunchu. 22‹‹Shata wiñanan allpana tincupacaj runawan tincun. Paycuna Tayta Diosninchipa shiminta wiyan. Wiyarsi, cay pachaçhu imapäpis alläpa yarpaçhacur, jillayllata ashir tincupacan. Chaymi Tayta Diosninchipa shiminta wiyash carsi, Tayta Diosninchipa shungun munashanta mana ruranchu. 23‹‹Alli allpana wiyacuj runawan tincun. Paycuna Tayta Diosninchipa shiminta sumaj tantiyacur, manchapacur cawan. Juc murulla alli wayushan-jina allita rurar cawan. Alli muruga wayun paçhacta (100), waquinna sujta çhuncata (60), waquinna quimsa çhuncata (30).›› 24Yapay tincuchiypa willapäcur, Jesús niran: ‹‹Tayta Diosninchipa maquinçhu cawaypita tantiyachishayqui. Juc runash çhacranman rïguta murusha. 25Llapan puñucashancamanshi chiqui runa chacayllapa aywarcur, juyu jiwata rïgu murushan jananman mururisha. Jinarcurshi jishpicusha. 26‹‹Rïgu atayar shicshiyta jallaycuptinshi, juyu jiwapis shicshiyta jallaycusha. 27Mincaynincunanash çhacrayujta tapusha: ‹Tayta, alli murullata murushcanqui, ¿au? ¿Imanaypataj juyu jiwaga wiñamusha?› nirshi. 28Çhacrayujnash niran: ‹Chiquimashpan juc runa murupaycamasha.› Mincaynincunanash tapuran: ‹¿Llupiramushächu?› nir. 29Çhacrayujnash niran: ‹Mana. Jiwata llupiptiqui, rïgupis llupicäcungapaj. 30Rïguwan tallushalla pugunancaman cacuchun. Puguptin, rutüshimajcunata nishaj: ‹‹Puntata juyu jiwacunallata shuntarcur, wancuy. Jinarcur rupachiy. Rïgutam ichanga wasïman shuntay.›› › ›› 31Yapay tincuchiypa willapäcur, Jesús niran: ‹‹Tayta Diosninchipa maquinçhu cawajcuna ñäpus muruwan tincun. Juc runash wirtanman ñäpusta mururan. 32Chay muruga llapan murupitapis mas acapallash. Wiñamurshi ichanga, waquin jaçhacunapitapis mas atayan. Yüranpis sumaj atayäcurcun. Callapancunaçhüpis pichuysacunasi jishucun.›› 33Yapaypis tincuchiypa willapäcur, Jesús niran: ‹‹Tayta Diosninchipa maquinçhu cawajcuna libadürawan tincun. Tantata rurananpaj juc warmi quimsa arüba arinatash libadürawan chapusha. Chapurächisha llapan arinata jacachinancamanshi.›› 34Juturashan runacunata imawanpis tincuchiyllapa Jesús willapäcuran. Imapis tincuchinanpaj mana captin, jinalla mana tantiyachijchu. 35Chaymi juc willacuj rimashan çharcuran. Tayta Diosninchi rimachiptin, unayna niran: ‹‹Imawanpis tincuchiyllapa willapäcushaj. Shungulläçhu musyashäta willapäcushaj. Cay pachata camashanpita-pacha mana musyachishäta tantiyachicushaj.›› 36Chaypita llapan runata jaguiycur, wasinman Jesús cuticuran. Wasipina purïshijnincuna niran: ‹‹¿Imamantaj çhacraçhu murupacushan juyu jiwata tincuchishcanqui?›› 37Jesúsna niran: ‹‹Tayta Diosninchi caçhamasha. Rïgu muruj runawan tincü. 38Çhacrana llapan runawan tincun. Rïgu muruna Tayta Diosninchipa maquinçhu cawajcunawan tincun. Juyu jiwana supaypa maquinçhu cawajcunawan tincun. 39Chiquimajna supaywan tincun. Rutuy junajna cay pacha ushyacaywan tincun. Rutujcunana anjilcunawan tincun. 40‹‹Juyu jiwata ninawan rupachishan-jina cay pacha ushyacänan junajçhu canga. 41Tayta Diosninchipa caçhan carmi, llapan runacunata maquïçhu purichï. Chaymi anjilcunata caçhamushaj waquin runata raquinanpaj. Runa-masinta juchaman jançhash captin, juchaçhu arush captin, shuntarcur ñacayman jaycuringa. 42Ratataycaj ninaman jaycuringa. Chayçhu atayparaj waganga. Juyupa ñacar, quiruntapis uçhunga. 43Tayta Diosninchipa shiminta wiyacujcunam ichanga Tayta Diosninchipa ñaupançhu cuyayllapaj juturanga. Inti achicyashan-niraj ricacanga. Rinriyujmi canqui. Tantiyacunquiman. 44‹‹Tayta Diosninchipa maquinçhu caway çhacraçhu jillay pamparajwan tincun. Juc runash çhacraçhu jillay pamparajta tarir, jinallanman yapay pampaycun. Jinarcurshi cushicuyllawan jillay pamparaj çhacrata rantin. Rantinanpäshi quiquinpa imancunatapis ushyaypa ranticuycun. 45‹‹Tayta Diosninchipa maquinçhu caway achic-achicyaycaj rumiwan tincun. Ranticujcunash sumaj achicyaycaj rumita ashin. 46Sumaj achic-achicyaycaj rumita tarirshi, llapan imancunatapis ranticuycun. Llapanninta ranticuycurshi, achic-achicyaycaj rumita rantin. 47‹‹Tayta Diosninchipa maquinçhu caway ridiwan tincun. Ridita yacuman jitarga, tucuy-niraj piscädutash charin. 48Ridiman piscädu juntaptin, pallgamanshi jurgun. Jinarcurshi acran. Allicajtash canistaman wiñan. Mana allicajcunatash ichanga wicaparin. 49Chaynuymi canga cay pacha ushyacaptin. Anjilcuna shamur, Tayta Diosninchipa shiminta wiyacujcunatapis, juyu runacunatapis acranga. 50Juyu runacunataga ratataycaj ninaman jaycuringa. Chayçhu atayparaj waganga. Juyupa ñacar, quiruntapis uçhunga.›› 51Chaura llapanta willapariycur, Jesús tapuran: ‹‹¿Yaçhachishäta llapantachu tantiyashcanqui?›› nir. Paycunana niran: ‹‹Au. Tantiyashcämi, Tayta.›› 52Jesúsna niran: ‹‹Tayta Diosninchipa maquinçhu cawayta yaçhajcuna wasiyuj runawan tincun. Wasiyujga allitash jipirächin. Pascar, mushujcunatapis, unay-cajcunatapis ricachicunshi.›› 53Tincuchiypa willapäcuricur, Jesús aywacuran. 54Marcanman cuticur, shuntacäna wasiçhüna willapäcuran. Runacuna tantiyayta mana atipar, tapunacurcaycaran: ‹‹Jesús sumaj yaçhan, ¿au? ¿Mayçhüraj llapanta yaçhacusha? ¿Imanuyparaj Tayta Diosnillanchi camacächishancunata ruran? 55Payga carpintïru Josépa wamrallan, ¿au? Mamanpis, ¿manachu María? Wauguincunapis Santiago, José, Simón, Judas, ¿au? 56Panincunawanpis waran-waran tincuycanchi, ¿manachu? Jinan runa caycar, ¿imanuyparaj llapanta yaçhacusha?›› 57Chaynuy nir Jesústa pampaman çhuraran. Jesúsna niran: ‹‹May-chayçhüpis alli ñawinpa Tayta Diosninchipa willacujninta rican. Yurishan marcaçhümi ichanga marca-masincunapis, yawar-masincunapis pampaman çhuran. Ricaytapis mana munanchu.›› 58Runacuna payman mana yupachicushanpita Tayta Diosninchi camacächiyninpa mana imatapis ruranchu. Juc-ishcay jishyaçhucunallata allchacächiran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\