Mateo 14

1Chay wichan Galilea marcacunata mandaj Herodes Jesús ima-imata rurashantapis mayaran. 2Wiyashpan yanapajnincunata niran: ‹‹ ‹Jesús› nishan runa Ushyachicuj Juançhi wañushanpita cawarircamusha. Chayçhi munayniyuj ricarimusha Tayta Diosnillanchi camacächishancunata rurananpaj.›› 3- 4Ushyachicuj Juanta piñacushallanpita quiquin mandaj Herodes unayna mancurnarcachir, carsilman wiçhgachish caran. Juan piñacurunaj: ‹‹Tayta Herodes, mama Herodíasga wauguiqui Felipupa warminmi. Wauguiquipa warminta ama jiçhunquimanchu›› nir. 5Mandaj Herodes wañurachiyta munarsi, runacunata manchacuran. Runacuna niran: ‹‹Ushyachicuj Juan Tayta Diosninchipa willacujninmi.›› 6Juc junaj mandaj Herodes diyanta tünaran. Tünaçhu mama Herodíaspa jipashninraj sumaj jachwaptin, mandaj Herodes cushicuran. 7Sumaj cushicur, jipashta niran: ‹‹Shunguyqui munashanta mañacamay. Munaptiqui, imätapis juycushayquim.›› 8Jipashna maman shacyächiptin, mandaj Herodesta niran: ‹‹Ushyachicuj Juanpa umanta mañacushayqui. Juclla matiwan macyamay.›› 9Chaura mandaj Herodes juyupa llaquicäcuran. Llaquicursi, jurpancunapa ñaupançhu aunish cashpan mañacushanta çharcuchiran. 10Chaymi mincaynincunata caçharan Juanpa umanta rugunanpaj. 11Mincaynincunana Juanpa umanta änir matillawan jipashta macyaycuran. Jipashna mamanta juycuran. 12Juanpa purïshijnincuna aywarcur ayanta shuntaran. Pampaycäriran. Jinarcur Jesústa willaran. 13Juanta wañuchishanta mayar, Jesús bütiman jigarcuran. Püsuta chimpar, chunyaj pachaman aywacuran. Shuyninpa aywacushanta mayar, chay-tucuy marcapita runacuna çhaquillapa tariparan. 14Bütipita Jesús llucshirir achcaj runata ricar, llaquiparan. Jishyaçhucunatapis allchacächiran. 15Pacha chacanaycaptin, purïshijnincuna Jesústa niran: ‹‹Chunyaj pachaçhu carcaycanchi. Pachapis chacanaycan. Runacuna marcacunaman aywacuchun micuyta rantircur micunanpaj.›› 16Jesúsna niran: ‹‹Ama aywacuchunchu. Jamcuna jaranquiman.›› 17Paycunana niran: ‹‹Pichga tantatawan ishcay piscädullata chararcaycä.›› 18Jesúsna niran: ‹‹Mä, apamuy.›› 19Jinarcur llapan runata pashpallaman jamachiran. Pichga tantatawan ishcay piscäduta aptacurcur janaj pachaman ricärir, niran: ‹‹Taytallau Tayta, ima allish tarichillämashcanqui.›› Nircur tantacunata paquircur-paquircur, purïshijnincunata macyaran. Paycunana llapan runata jararan. 20Runacunana puchupacushancaman micuran. Micurcuptin, puchupacushanta çhunca ishcaywan (12) canista juntataraj shuntaran. 21Micujcunata yupaptin, ullgulla pichga waranga-yupay (5,000) caycaran. Warmicunatawan wamracunatam ichanga mana yuparanchu. 22Jinarcur chimpapa ñaupacärinanpaj purïshijnincunata bütiman Jesús jigachiran. Nircur llapan runata wasinman-caman cutircachiran. 23Llapan aywacuriptin, quiquillanna Jesús puntaman aywaran Tayta Diosninchita mañacunanpaj. Mañacuycaptillan, pachapis chacacäcuran. 24Purïshijnincunana bütiwan jatun püsu çhaupinta aywaycaran. Chicchinpa wacman-cayman purichicuycaran. Wayrapis chapacaçhaycaran. 25Pacha waraycaptillan, yacu janallanpa Jesús taripaycaran. 26Purïshijnincunana yacu jananpa taripaycajta ricar mancharir, japaçhacäriran: ‹‹Alma shaycämun›› nir. 27Jesúsna niran: ‹‹Ama manchacamaychu. Quiquïmi caycä.›› 28Pedruna niran: ‹‹Tayta, rasunpa quiquiqui cashpayqui, yacu janallanpa shamunäpaj camacächiy.›› 29Jesúsna: ‹‹Shamuy, ari›› nir Pedruta jayaran. Payna bütipita llucshirir, yacu janallanpa Jesúsman aywaran. 30Yacu büchiypa-büchicurcuptinmi ichanga, mancharicäcuran. Mancharir, yacu rurinman challpucäcuycaran. Chaymi japaçhacuran: ‹‹Washämay. Washämay, Tayta›› nir. 31Jesúsna juclla maquinpita Pedruta jurguran: ‹‹Janan shungulla runa, ¿imanirtaj mana yupachicamanquichu?›› nir. 32Ishcanin bütiman jigacurcuptin, wayrapis çhawacäcuran. 33Bütiçhu aywajcunana Jesúspa ñaupanman jungurpacuycuran: ‹‹Rasunpa Tayta Diosninchipa Wawan canqui›› nir. 34Jatun püsuta chimparir, Genesaret marcaman çhayaran. 35Chay runacuna Jesústa ricsicuycur, chay-tucuypa willanacäriran. Chaymi jishyaçhucunata Jesúsman apamuran. 36Jishyaçhucunana mañacuran: ‹‹Tayta Jesús, müdanayquipa cantullantapis yataycachillämay, ari›› nir. Yataycujcuna änir allchacäcuran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\