Mateo 15

1Chaypita waquin fariseucunawan Moiséspa shiminta yaçhajcuna Jerusalén marcapita çhayarcur, Jesústa tapuran: 2‹‹¿Imanirtaj purïshijniquicuna auquillunchicuna yaçhachishanta jungaycun? Maquinta awicurinman. Janra maquinwan micur, Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu llutanta ruraycan›› nir. 3Jesúsna tapuran: ‹‹¿Imanirtaj Tayta Diosninchipa shiminta jungaycur, auquilluyquicuna yaçhachishushayquita çharcurcaycanqui? 4Tayta Diosninchipa shimin nin: ‹Mamayqui-taytayquita alli ricanqui. Maman-taytanta ashllijcuna ama cawachunpishchu.› 5Jamcunam ichanga mamayqui-taytayquita mana yanapänayqui-cashan nircaycanqui: ‹Cananga imätapis llapantam Tayta Diosninchipa maquinman çhurashcä. Yanapänajpaj mana puchunnachu.› 6‹‹Chaynuy nir pipis maman-taytanta mana yanapänanpaj shimiyaycanqui. Auquilluyquicuna yaçhachishushayquita rurar, Tayta Diosninchipa shiminta pampaman çhurarcaycanqui. 7Janan shungulla carcaycanqui. Rasullantaçhari Tayta Diosninchi rimachiptin, willacuj Isaías unayna niran: 8‹Cay runacuna shimillanwan alliman çhuramaj-tucun. Shungunmi ichanga juccunata manchapacun. 9Janan shungulla alliman çhuraman. ‹‹Tayta Diosninchipa shimin allim›› nirpis, runa yarpashallanta willapäcun.› ›› 10Chaynuy nir llapan runata jayarcur, Jesús niran: ‹‹Llapaniqui wiyamay. Shimïta sumaj tantiyacuy. 11Shiminchiwan micushanchiga, upushanchiga mana juchata aparicachimanchichu. Shungunchiçhu llutanta yarpashanchita rimarmi ichanga, Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhüpis jucha aparicuyman çhayachimanchi.›› 12Purïshijnincunana Jesúsman witircur, willaran: ‹‹Rimashayquita wiyar, fariseucuna ullgusham›› nir. 13Jesúsna niran: ‹‹Juyu jiwata sapintinta llupirir çhacrapita wicapashan-jina paycunatapis janaj pachaçhu tiyaj Papänï illarachinga. 14Chaymi fariseucunata ama rimapaychu. Paycunaga japra-masinta pushaycaj-jina. Pipis japra-masinwan pushanacur, ishcanin uçhcuman tunicun.›› 15Chaura Pedro niran: ‹‹Tayta, micuypita rimashayquita tantiyachimay, ari.›› 16Jesúsna niran: ‹‹¿Jamcunapis manachu tantiyacärinquiraj? 17Runa micushan paçhallaman çhayan. Micucurcur, ishpacurin. 18Runa shungunçhu yarpashanmi ichanga juchaman çhayachin. Llutanta rimar, Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhüpis juchata aparicusha. 19‹‹Runa shungunçhu yarpaçhacun juchata rurananpaj, runa-masinta wañuchicunanpaj, majanta jananpachinanpaj, warmi-paçha runa-paçha cananpaj, suwacunanpaj, llullapäcunanpaj, pipa washantapis rimananpaj. 20Shungun yarpashanta rurar, Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhüpis juchata aparicun. Maquinta mana awicullar micurmi ichanga, mana juchatachu aparicun. Tayta Diosninchitapis mana pampamanchu çhuran.›› 21Chaypita aywacur, Tiro marca quinranman, Sidón marca quinranman Jesús çhayaran. 22Chay quinrançhu Canaán marca warmi tiyaran. Jäpa warmi carsi Jesústa ricar, japariypa niran: ‹‹Taytallau Tayta, unay mandaj Davidpa willcan canqui. Llaquipaycallämay, ari. Warmi wamräta supay pucllacusha. Juyupa ñacaycächin.›› 23Yaparir-yaparir mañacuptinsi, Jesús mana wiyaj-tucuranchu. Purïshijnincunana niran: ‹‹Tayta Jesús, yanapaycuptiquiçhi, alli canga. Japariypa mañacuycäshunqui.›› 24Jesúsna niran: ‹‹Ujracash uysha-jina captin, Israel runacunallaman Tayta Diosninchi caçhamasha, ¿au?›› 25Warmina Jesúspa ñaupanman jungurpacuycur, mañacuran: ‹‹Tayta, yanapaycallämay, ari›› nir. 26Chaura jäpa runacunata allguwan tincuchir, Jesús niran: ‹‹Wamracuna micushanta jiçhurir allguta jarananchi mana camacanchu.›› 27Warmina niran: ‹‹Rasullanta rimashcanqui, Tayta. Allgucunam ichanga wamracuna caçhapacushallantapis micucun.›› 28Jesúsna niran: ‹‹Mamacha, allita rimashcanqui. Llapan shunguyquiwan yupachicamanqui. Mañacamashayqui camacan.›› Niptin, jucllash warmipa wamran allchacäcuran. 29Chaypita Galilea püsu cantullanpa Jesús aywaran. Pataman yagaycur, jamacuycuran. 30Jamaraycaptin, achcaj runa çhayapuran. Wijrucunatapis, cumllucunatapis, japracunatapis, upacunatapis çhayachiran. Ima jishya charish captinsi, Jesúspa ñaupanman çhayachiran. Payna llapanta allchacächiran. 31Upacuna rimaptin, cumllucuna allchacaptin, wijrucuna alli puriptin, japracuna ricaptin, runacuna jatunpa cushicuran. Tayta Diosninchita alliman çhuraran: ‹‹Israel runacunapa Tayta Diosnin sumaj munayniyuj›› nir. 32Purïshijnincunata shuntarcur, Jesús niran: ‹‹Cay runacunata llaquipämi. Quimsa junajna purïshiycämanchi. Micunanpäpis mana canchu. Micünillata wasinman caçhaptinchi, shungunpis ushyacäcunga.›› 33Purïshijnincunana niran: ‹‹Chunyaj pachaçhu carcaycanchi. ¿Cayçhu tantata tarishuwanchuraj? Runacunapis chay-chicajmi caycan.›› 34Jesúsna tapuran: ‹‹¿Ayca tantatataj chararcaycanqui?›› nir. Tapuptin, niran: ‹‹Jançhis tantatawan ishcay-quimsa piscädullata.›› 35Chaynuy niptin, llapan runata pampallaman jamachiran. 36Jançhis tantata, piscäduta aptacurcur, Jesús niran: ‹‹Taytallau Tayta, ima allish tarichillämashcanqui.›› Jinarcur paquircur-paquircur, purïshijnincunata macyaran. Paycunana llapan runata aypuran. 37Runacunana puchupacushancaman micupacäriran. Puchupacushanta shuntaptin, jançhis canistamanraj juntaran. 38Micujcunata yupaptin, ullgulla çhuscu waranga (4,000) caran. Warmitawan wamracunatam ichanga mana yuparanchu. 39Micucurcuptinna, llapan runata Jesús niran: ‹‹Wasiquicunaman cuticäriy.›› Quiquinmi ichanga bütiman jigarcur, Magadán quinranman chimparan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\