Mateo 16

1Juc cuti fariseucunawan saduceucuna Jesúsman çhayaran. Achäquita ashipashpan niran: ‹‹Tayta Diosninchi camacächiyninpa mä, imallatapis ruray.›› 2Jesúsna niran: ‹‹Pacha lliuyaraptin: ‹Wara usyanga› nir rimapäcunqui. 3Yana pucutayta ricar: ‹Canan tamyanga› nir rimapäcunqui. Tamyanantapis, usyanantapis tantiyanqui. Tayta Diosninchi caçhamashantam ichanga mana tantiyacunquichu, ¿au? 4Jamcuna juchallaçhu arunqui. Jananpachicuj carcaycanqui. Tayta Diosninchi camacächiyninpa imallatapis ruranäta munaptiquisi, mana imatapis rurashächu. Tantiyayta munar, unay willacuj Jonáspa willapanta yarparanquiman.›› Chaynuy nir Jesús aywacuran. 5Chaypita purïshijnincuna-ima Jesús Galilea püsuta chimparan. Purïshijnincunam ichanga micuy apayta jungaycäriran. 6Jesúsna niran: ‹‹Sumaj tantiyacunquiman. Fariseucunapa, saduceucunapa libadüranta ama çhasquipanquichu.›› 7Purïshijnincunana quiquin-puralla parlanacäriran: ‹‹Tantata mana apamushanchipitaçhi wiyächipaycämanchi›› nir. 8Tapunacuycashanta musyar, Jesús niran: ‹‹¿Imanirtaj: ‹Tanta mana canchu› ninacurcaycanqui? ¿Manachu yupachicamanqui? 9¿Pichga tantallata pichga waranga (5,000) runacunapaj aypächishäta jungaycushcanquinachu? Puchupacushanta, ¿ayca canista juntatataj shuntarayqui? ¿Tantiyayta manachu atipanqui? 10¿Jançhis tantallata çhuscu waranga (4,000) runapaj aypächishäta jungaycushcanquinachu? Puchupacushancunata, ¿ayca canista juntatataj shuntarayqui? 11¿Imanirtaj mana tantiyacunquirächu? ‹Fariseucunapa, saduceucunapa libadüranta yatarunquiman› nirga, mana tantapächu rimaycarä.›› 12Chayrämi purïshijnincuna tantiyacurisha. Jesús mana libadürapächu rimaycaran; manchäga fariseucunapa, saduceucunapa yarpashanta mana çhasquicunanpaj. 13Chaypita Cesarea Filipo marca quinranman purïshijnincunawan Jesús aywaran. Aywarcaycashançhu purïshijnincunata tapuran: ‹‹Runacuna, ¿imatataj yarpan Tayta Diosninchi caçhamushan Washäcujpita?›› nir. 14Chaura purïshijnincuna niran: ‹‹Waquin runash nin: ‹Ushyachicuj Juan.› Waquinnash: ‹Elías› nin. Waquinnash: ‹Jeremías› nin. Waquinnash: ‹Pï carpis, Tayta Diosninchipa willacujnin canga› nin.›› 15Chaura quiquincunata Jesús tapuran: ‹‹Jamcunapäga, ¿pitaj cä?›› nir. 16Simón Pedruna niran: ‹‹Washäcujmi canqui. Cawaj Tayta Diosninchipa Wawanmi canqui.›› 17Jesúsna niran: ‹‹Jonáspa wawan Simón, cushicunquiman. Janaj pachapita Papänï yanapashcashunqui pï cashätapis musyanayquipaj. Runapa shiminpitachu mana musyashcanqui. 18‹‹Rasunpa Pedro canqui. (‹Pedro› ninanga: ‹rumi› ninanmi.) Pedro, jutucaj irmänucunata ricanayquipaj çhurashayqui. Paycunata supaypis mana içhipungachu. Irmänucuna wañurpis, chacaj pachallaçhu mana imaysi tiyacungachu. 19Canan lläbi charaj-jina llapan irmänucuna maquiquiçhu cawanga. Pipis cay pachaçhu Tayta Diosninchipa maquinçhu cawayta munaptin, ricanqui. Miçhashayquita janaj pachaçhüpis Tayta Diosninchi miçhanga. Aunishayquitapis auninga.›› 20Jinarcur purïshijnincunata piñaparan: ‹‹Tayta Diosninchi caçhamushan Washäcuj cashäta pitapis ama willapanquichu›› nir. 21Chay junajpita-pacha purïshijnincunata Jesús niran: ‹‹Jerusalén marcamanna aywanä. Aywaptïga, mayur runacuna, mayur cüracuna, Moiséspa shiminta yaçhaj runacuna juyupa ñacachimanga. Wañuchimanga. Wañuchimaptinsi, quimsa junajta Tayta Diosninchi cawarachimanga.›› 22Pedruna yatalla jayarcur, Jesústa piñacuran: ‹‹Tayta, rimashayqui ama camacächunchu. Tayta Diosninchipis ama camacächichunchu›› nir. 23Jesúsna ullgüparan: ‹‹Pedro, Supaymi canqui. Washata ayway. Chapata ama ruramaychu. Tayta Diosninchipa shiminta çharcunäta miçhaycämanqui. Imatapis munapashayquitaga runacunalla ashin. Tayta Diosninchipa shungun yarpashanwan ichanga mana tincunchu›› nir. 24Jinarcur purïshijnincunata Jesús niran: ‹‹Pipis purïshimayta munar, quiquinpa shungun munashanta ama ruranmanchu. Manchäga nuwa-janan ñacachiptinsi, rusçhu wañuchiptinsi shimïta wiyacuchun. 25Ñacaytapis, wañuytapis manchacur maquïçhu puriyta mana munar, ushyacayman çhayangapaj. Maquïçhu purir llapanninta jaguijcunam ichanga imaycamanpis Tayta Diosninchipa maquinçhu cawanga. 26Sumaj rïcuyayta tarirpis ushyacayman çhayaptin, rïcu cayninga, ¿imapäraj alli? ¿Rïcu cayninga Tayta Diosninchipa ñaupanman çhayachingachuraj? 27Washäcuj car Tayta Diosninchi caçhamaptin, anjilcunawan-ima achic-achicyaycar shamushaj. Llapan runata Tayta Diosninchipa shiminta wiyacushanman-tupu tarichishaj. Wiyacujcunata alli cawayta tarichishaj. Mana wiyacujcunatam ichanga ñacayman jaycushaj. 28Sumaj tantiyacunquiman. Tayta Diosninchipa caçhan cashpä shamushaj llapan runata maquïçhu purichinäpaj. Waquinniquiga manaraj wañullarmi, cutimunäta ricanquipaj.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\