Mateo 19

1Willapäcurir, Galilea quinranpita Judea quinranmanna Jesús aywacuran. Jordán mayu chimpanman çhayaran. 2Achcaj runapis jipanpa aywaran. Pipis jishyaçhu caycaptin, Jesús allchacächiran. 3Waquin fariseucunana achäquita ashipar, Jesústa tapuran: ‹‹¿Imallapitasi warminpita runa raquicänan camacanchu?›› nir. 4Jesúsna niran: ‹‹¿Tayta Diosninchipa shiminta jungashcanquinachu? Shiminçhu nin: ‹Cay pachata, janaj pachata camar, warmitapis, ullgutapis Tayta Diosninchi ruraran.› 5Chaynuypis nin: ‹Runa warmita ashir, maman-taytanpa maquinpita llucshicunman. Warmillanwanna ujllanacärinman juc shungulla cawananpaj.› 6Ishcaj carsi, juc shungullana cawan. Chaymi Tayta Diosninchi majachacächishanta runa mana raquicächinmanchu.›› 7Fariseucunana niran: ‹‹Chaynuy captin, ¿imanirtaj Moisés auniran: ‹Actaman jamaycachir warmiquiwan raquicar, jargurinquiman› nir?›› 8Jesúsna niran: ‹‹Chucru shungu car nishayqui-nishayqui rurashayquipita raquicänayquita Moisés auniran. Tayta Diosninchim ichanga runa warminwan raquicänanta imaypis mana munanchu. 9‹‹Jucwan jananpachishuptiquiraj, majayquita jargurinquiman; manchäga mana. Juchan mana caycaptin warmiquita jaguiriycur, juc warmitapis ama ashinquimanchu. Chayta rurar, jananpachiycanqui.›› 10Purïshijnincunana Jesústa niran: ‹‹ Warminwan runa chaynuy cawaptin, mana majachacayllaçhu jampi, ¿au?›› 11Jesúsna niran: ‹‹Llapan runa majanwan cawanman. Chaypis Tayta Diosninchi camacächiptin, waquin mana majananchu. 12Waquinga mana majananchu chicla yurishpan, waquinna capash cashpan. Waquinmi ichanga mana majananchu Tayta Diosninchipa shiminta willapäcur puricunan cashpan. Shimïta tantiyayta atiparraj, majaynajlla cawanquiman.›› 13Waquin runacunana Jesúsman çhayaran: ‹‹Maquiquiwan yataycur mallwa wamräcunapaj Tayta Diosninchita mañacapamay, ari›› nir. Wamracunata çhayachijta ricarmi ichanga, purïshijnincuna piñacuran. 14Jesúsna niran: ‹‹Ama miçhaychu. Wamracunata apamuchun. Shacamuchun. Wamra alli shungu cawashan-jina runacunallapis Tayta Diosninchiman yupachicushpan maquinçhu cawan.›› 15Wamracunapäna mañacapuran. Maquinwan yataycur niran: ‹‹Taytallau Tayta, cay wamracunata sumaj yanapaycullay›› nir. Jinarcur Jesús aywacuran. 16Juc cuti juc runa Jesúsman çhayarcur, tapuran: ‹‹Tayta, ¿ima allitataj ruräman Tayta Diosninchipa ñaupançhu imaycamanpis cawanäpaj?›› nir. 17Jesúsna niran: ‹‹¿Imanirtaj allita ruranayquipaj tapumanqui? Tayta Diosnillanchim alli. Ñaupançhu imaycamanpis cawanayquipaj paypa shiminta wiyacunquiman.›› 18Chay runana tapuran: ‹‹¿Ima-imatataj wiyacüman?›› nir. Jesúsna niran: ‹‹Ama wañuchicunquichu. Majayquita ama jananpachinquichu. Ama suwacunquichu. Runa-masiquita ama tumpanquichu. 19Mamayqui-taytayquita alli ricanquiman. Quiquiqui alli ricacushayqui-jina runa-masiquitapis alli ricanquiman.›› 20Chaura niran: ‹‹Chaycunata llapantam çharcushcä. ¿Imarätaj pishïman?›› 21Jesúsna niran: ‹‹Llap-llapanta çharcuyta munarga, llapan charashayquicunata ranticuycur pishipacujcunata aypurir, purïshimay. Chayraj Tayta Diosninchipa maquinçhu imaycamanpis cawanquipaj.›› 22Chaynuy niptin, shungun ishquicäcuran. Puchuy-puchuy janançhu cawashpan juyupa llaquish aywacuran. 23Purïshijnincunatana Jesús niran: ‹‹Sumaj tantiyacunquiman. Puchuy-puchuy janançhu cawajcuna Tayta Diosninchipa maquinçhu cawananpaj sumaj sasa. 24‹‹Camïllu›› nishan jatun-caray uywa aujapa ñawinpa yaycuyta mana jushan-jina puchuy-puchuy janançhu cawajcunapis Tayta Diosninchipa maquinçhu cawayta mana junchu.›› 25Chaura chayta wiyar, purïshijnincuna mancharicäcuran: ‹‹Chaynuy captin, ¿piraj Tayta Diosninchipa ñaupanman çhayanga?›› nir. 26Llapanta ricapärir Jesús niran: ‹‹Runacuna ushyacajllam. Chaymi alli cawarpis, sasächicun. Tayta Diosninchipämi ichanga imapis mana sasachu. Payga munayniyujmi pitapis ñaupanman çhayachinanpaj.›› 27Pedruna niran: ‹‹Tayta, nuwacuna llapan imäcunatapis jaguiycurmi purïshiycaj. Chayta rurashäpita, ¿imataraj çhasquishaj?›› 28Jesúsna niran: ‹‹Sumaj tantiyacunquiman. Tayta Diosninchi caçhamasha. Payga cay pachata mushujman ticrachishan wichanpita-pacha llapanta mandaptï, jamcunapis mandäshimanquipaj. Israel runacuna çhunca ishcaywan (12) casta captin, llapanta maquiquiçhu purichinquipaj. 29Nuwa-raycur imancunata jaguijcuna paçhac (100) janapaytana çhasquinga. Paycunaga wasinta, mayurnincunata, shullcancunata, mamanta, taytanta, wawancunata, çhacrancunata çhasquinga. Tayta Diosninchipa ñaupanman çhayarpis, mana ushyacaj cawaytapis taringa. 30Ima captinpis, sumaj tantiyacunquiman. Cay pachaçhu achcaj runa alli ricash captinsi, Tayta Diosninchipa ñaupanman çhayar, mana alli ricashnachu canga. Waquincunatam ichanga Tayta Diosninchi alli ñawinpa ricanga runa-masin pampaman çhurash captinsi.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\