Mateo 2

1Judea quinran Belén marcaçhu Jesús yuriran. Judea marcacuna mandaj Herodespa maquinçhu caycaran. Chay wichan inti jigamunanpita Jerusalén marcacaman tantiyaj runacuna çhayaran. Paycuna ima-imapaj istrïlla cashantapis sumaj tantiyaran. 2Jerusalén marcaçhüna tapucuran: ‹‹Israel runacunapa mandajnin, ¿mayçhütaj yurisha? Marcäpita-pacha musyachicuj istrïllata ricamushcä. Chaymi ricsichimashan mallwata alliman çhuraj shamushcä›› nir 3‹‹Israel runacunapa mandajnin, ¿mayçhütaj yurisha?›› niptin, mandaj Herodespis, Jerusalén marca runacunapis mancharicäcuran. 4Chaymi mandaj Herodes mayur cüracunata, Moiséspa shiminta yaçhajcunata jayachiran: ‹‹Tayta Diosninchi caçhamushan Washäcuj, ¿mayçhütaj yurinan casha?›› nir. 5Tapuptin, niran: ‹‹Judá quinran Belén marcaçhüshi. Chayçhu yurinanpäshi unay willacuj musyachicur isquirbiran: 6‹Judá quinran Belén runacuna, waquin marca runacuna jatun-tucuptinsi, alli ricash canquipaj. Marcayquiçhu juc mandaj yuringa. Paypa maquinçhu llapan Israel runa cawanga. Uysha michij ricashan-jina llapanta ricanga› ›› nir. 7Chaura yaçhajcunata pacayllapa jayarcachir, mandaj Herodes tapuran: ‹‹¿Imaypitanataj istrïllata ricashcanqui?›› nir. 8Imaypita ricarishantapis willaycuptin, Belén marcaman caçharan: ‹‹Mallwa ashij mä, ayway. Tarirga, nuwatapis willamanqui mallwata alliman çhuraj aywanäpaj›› nir. 9Chaura chaynuy niptin, Belén marcapa aywacuran. Maypa aywananpäpis ricarij istrïlla ñaupaparan. Ichanga mallwa yurishan marca ricänançhu içhicuycuran. 10Istrïlla içhicuycuptin, yaçhajcuna jatunpa cushicuran. 11Wasiman yaycur, Maríata mallwantinta tariran. Mallwanpa ñaupanman jungurpacuycur, alliman çhuraran. Jipinta pascarir, cuyachicuynin jurita, insinsuta, pirjümita juycuran. 12Chaypita suyñuynillançhu Tayta Diosninchi willaran mandaj Herodesman mana cutinanpaj. Suyñuyninçhu willaycuptin jucläpa tumarcur, yaçhaj runacuna marcanman cuticäriran. Mandaj Herodesman mana cutirannachu. 13Istrïlla tantiyaj runacuna aywacuriptin, suyñuynillançhu Tayta Diosninchi caçhamushan anjil Joséta niran: ‹‹Jatariy. Warmiquitawan mallwata Egipto marcaman jishpichicuy. Willaptïraj, cutimunqui. Mandaj Herodes wamrayquita wañuchinanpaj ashinga›› nir. 14Chaynuy niptin, José jataricurcuran. Chay chacaylla warmintawan mallwanta pushacurcur, Egipto marcaman aywacuran. 15Egipto marcallaçhu mandaj Herodes wañushancaman tiyacuran. Chaynuy çharcunanpaj unay willacujninwan Tayta Diosninchi musyachicuran: ‹‹Egipto marcapita Wawäta jayamushcä›› nir. 16Chaura istrïlla tantiyajcuna mana çhayaptin, mandaj Herodes juyupa ullgucäcuran: ‹‹Istrïlla tantiyajcuna llullapämasha›› nir. Chaymi willashanta tantiyacurir, Belén marca quinrançhu iti wamracunata murucuncunawan wañuchiran. Ishcay watayujpita uraman llapan ullgu wamrata wañuchiran. 17Chaymi willacuj Jeremíaspa shimin çharcucaran. Jeremíasga unayna niran: 18‹‹Ramá marcaçhu tiyaj runacuna ataran. Atashanta llapan wiyaran. Raquelpa wawancunata wañuchishanpita juyupa wagaran. Wawancuna ushyacashanpita wagar amachaptinsi, mana çhawaranchu.›› 19Mandaj Herodes wañucuptinna Egipto marcaçhu José caycaptillanraj, suyñuynillançhu Tayta Diosninchi caçhamushan anjil niran: 20‹‹José, jatariy. Warmiquita mallwantinta pushacurcur, Israel marcaman cuticäriy. Wamrata wañuchiyta munajcuna wañucushana.›› 21Chaynuy niptin, José jataricurcuran. Warminta mallwantinta pushacurcur, Israel marcaman cuticuran. 22Chay wichan Judea quinranta mandaj Herodespa wamran Arquelao mandaycaran. Chaymi Judea quinranman çhayayta José mana munaranchu. Tayta Diosninchipa anjilninpis suyñuynillançhu willaran Galilea quinranpana aywacunanpaj. 23Willaptin, Nazaret marcaman juyaj aywacuran. Llapanpis camacaran willacujcunapa shimin çharcucänanpaj. Willacujcuna unayna niran: ‹‹Washäcujta ricsingapaj: ‹Nazaret runa› nir.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\