Mateo 21

1Jerusalén marcaman mana çhayallar, Betfagé marcamanna purïshijnincunawan Jesús çhayaran. Betfagé marca Ulïbus punta çhaquinçhu caycaran. Ishcaj purïshijnincunata caçharna, 2Jesús niran: ‹‹Wac chimpa tacsha marcaman aywariycuy. Çhayar, mallwayuj büruta tarinquipaj. Watarashanpita pascarir, apacamunqui. 3‹‹Pascaycaptiqui pipis miçhäshuptiqui, ninqui: ‹Mandamajnïtash mañanqui. Cutirachipamushayqui.› ›› 4Llapantapis ruraran juc willacujpa shimin çharcucänanpaj. Willacujga unay niran: 5‹‹Jerusalén marca runacunata ninqui: ‹Mä, ricay. Mandajniqui shaycämun. Lluta runa-jina bürun muntash shaycämun. Manta bürun muntash shaycämun.› ›› 6Chaura Jesúspa shiminta wiyacur, purïshijnincuna llapanta ruraran. 7Wawantinta büruta Jesúsman aparan. Jacuncunata shawaparcur, Jesústa muntachiran. 8Bürun muntash Jesús aywaycaptin, runacuna cushicuywan jacuncunatapis, jaçhapa rämancunatapis caminuman mashtapuran. 9Jesúspa jipanta, ñaupanta aywajcunapis cushicushpan japarpararan: ‹‹Taytallau Tayta, washaycallämay, ari. Unay mandaj Davidpa willcanta washaycullächun. Tayta Diosninchi caçhamushan runa alli ricash caycullächun. Janaj pachaçhu cawaj Tayta Diosninchita alliman çhurayculläshun›› nir. 10Jinan Jerusalén marcaman çhayaptin, runacuna wichaypa-uraypa rimacullaran: ‹‹¿Piraj cay runa?›› nir. 11Jesúswan purijcunam ichanga niran: ‹‹Cay runa willacuj Jesúsmi. Galilea quinran Nazaret marcapita shamusha. Tayta Diosninchipa shimintam willapäcun›› nir. 12Tayta Diosninchipa wasinpa sawanninman yaycurirna, ranticujcunatapis, rantipacujcunatapis Jesús jarguriran. Jillay rucapacuj runacunapa mïsancunatapis sajtar ushyariran. Jillaynintapis mashtar ushyariran. Paluma ranticujcunapa jamacunancunatapis wicapar ushyariran. 13Llapanta wicapar niran: ‹‹Tayta Diosninchipa shiminçhu nin: ‹Wasïga mañacamajcunallapämi.› Jamcunam ichanga suwapa maçhayninman ticrachishcanqui.›› 14Tayta Diosninchipa wasillançhu caycaptin, japracunawan wijrucuna Jesústa çhayapuran. Payga llapanta allchacächiran. 15Tayta Diosninchi camacächiyninpa runacuna imaypis mana ricashancunata Jesús ruraptin, wamracunapis cushicushpan niran: ‹‹Unay mandaj Davidpa willcan alli ricash caycullächun.›› Jesústa alliman çhuraptin, mayur cüracunawan Moiséspa shiminta yaçhajcuna ullgucaycäriran. 16Ullgur, Jesústa tapuran: ‹‹¿Wamracuna imata rimashantapis manachu wiyanqui?›› nir. Jesúsna niran: ‹‹Au, wiyashcä. Jamcunapis wiyamay. Tayta Diosninchipa shiminta liguishcanqui, ¿au? Isquirbirächishançhu nuwapaj rimar nin: ‹Sinçhi wamracunapis, chuchuçhu waguiraj wamracunapis alliman çhurananta quiquin Tayta Diosninchi camacächisha.› ›› 17Paycunata jaguiycur Betania marcamanna Jesús pachacuj aywacuran. 18Warannin tuta Jerusalén marcaman Jesús cutiptin, yargay chariran. 19Caminu lädunçhu jïgus yürata ricar, wayuyninta ashij aywaran. Çhayar, wayuyninta mana tariranchu. Üjallanta tariran. Chaymi jïgus yürata niran: ‹‹Cananpita mana imaypis wayunquipänachu.›› Niptin, chaquicäcuran. 20Chaquicäcujta ricar, purïshijnincuna mancharicäcuran: ‹‹¿Imanirraj yüra juclla chaquicäcusha?›› nir. 21Jesúsna niran: ‹‹Sumaj tantiyacunquiman. Mana llutäpacullar Tayta Diosninchiman yupachicur, mana jïgus yürallatachu chaquichinquipaj. Manchäga puntacunatasi yacu püsuman witirachinquipaj. Llapanta camäpacunquipaj. 22Llapan shunguyquiwan Tayta Diosninchita mañacur, çhasquinquipaj.›› 23Chaypita Tayta Diosninchipa wasinman yaycurir, Jesús willapäcuran. Mayur cüracunawan mayur runacuna Jesústa tapuran: ‹‹Tayta, ¿pitaj caçhamushcashunqui? ¿Pipa munayninwantaj imacunatapis ruraycanqui?›› nir. 24Jesúsna niran: ‹‹Nuwapis mä, tapucushayqui. Willamaptiqui, pï caçhamashantapis willashayqui. 25Juanta ushyachicunanpaj, ¿pitaj caçhamusha: Tayta Diosninchichu, runa-masillanchu? Mä, willamay.›› Chaura quiquin-pura parlanacäriran: ‹‹ ‹Tayta Diosninchi caçhamusha› niptinchi: ‹¿Imanirtaj mana wiyacushcanquichu?› nimäshun. 26‹Runa-masinchicunalla caçhamusha› niptinchi, runacuna wañuchimäshun.›› Runacuna Ushyachicuj Juanta çhasquicush caran: ‹‹Tayta Diosninchipa willacujninmi›› nir. 27Chaymi Jesústa niran: ‹‹Tapumashayquita mana musyächu.›› Chaura Jesúspis niran: ‹‹Mana camäpacuptiqui, nuwapis pï caçhamashanta mana willashayquichu.›› 28Jananmanpis: ‹‹Mä, tapushayqui›› nir tincuchiypa willapar, Jesús niran: ‹‹Juc runapash ishcay wamran caran. Jichpa wamrantash niran: ‹Wawallau, canan junaj übasta uryamuy.› 29Wamrannash niran: ‹Mana aywashäpächu.› ‹Mana aywashäpächu› nirpis yarpaçhacurirshi, aruj aywaran. 30Shullca wamrantapis arujshi caçharan. Caçhaptin, jucllash auniran. Chaypis manash aywaranchu. 31‹‹Canan mä, tapushayqui. ¿Maygan wamrantaj papäninpa shiminta çharcusha?›› Niptin: ‹‹Jichpa wamran›› nipäcuran. Jesúsna niran: ‹‹Sumaj tantiyacunquiman. ‹Chiqui runacunapis, wayrapacuj warmicunapis juchallaçhu arun. Mana imaysi Tayta Diosninchipa maquinçhu juyangachu› nirpis llutanta yarpaycanqui. Yarpaçhacurirga, Tayta Diosninchipa maquinçhu cawanga; jamcunam ichanga mana. 32Ushyachicuj Juan: ‹Tayta Diosninchipa shiminta wiyacuy› nir willapäshuptiquisi, mana wiyacushcanquichu. Juchayquipita mana wanacushcanquichu. Chiqui runacunawan wayrapacuj warmicunam ichanga wiyacusha. Juchanpita wanacushanta ricaycarsi, mana yarpaçhacushcanquichu. Tayta Diosninchipa shiminta mana çhasquicushcanquichu.›› 33Yapay tincuchiypa willapäcur, Jesús niran: ‹‹Juc çhacrayuj runash übasta mururan. Ushyaypash jinçharan. Übasta japchinanpäpis püsutash ruraran. Çhacranta täpananpänash türi wasita pirgachiran. Jinarcur çhacra runacunata allimshaycurshi, juclä marcapa aywacuran. 34Übas pallay çhayamuptin, uywaynincunatash caçhacuran: ‹Dirïchüta shuntamuy› nirshi. 35Caçhancuna çhayaptinshi, allimshacuj runacuna juc caçhanta magaran. Juctanash wañuycachiran. Juctanash sajmar ushyaran. 36Chaura çhacrayuj juc uywaynincunatanash caçhacuran. Chaynuyllash paycunatapis allimshacujcuna ushyaran. 37Chayshi çhacrayuj quiquinpa wamranta caçhacuran: ‹Quiquïpa wamräta manchapacungam› nirshi. 38Çhacrayujpa wamranta ricarshi ichanga, allimshacujcuna quiquin-puralla parlanacäriran: ‹Papänin tagay wamrallanpaj llapan imancunatapis jaguipaycunga. Chaymi wañurachishun. Chaura cay çhacra nuwanchipaj canga› nir. 39Chaynuy nirshi, çhacrayujpa wamranta charipäcuran. Çhacranpita jargurcurshi, wañuycachiran. 40Canan mä, willamay. Çhacrayuj cutimur, ¿imataraj ruranga chay çhacra runacunata?›› 41Paycunana niran: ‹‹Chay çhacra runacunata mana llaquipällar wañurachinga. Çhacranta alli runacunatana allimshaycunga. Allimshaycunga çhacrapa wawanta cutichijcunallata.›› 42Jesúsna niran: ‹‹¿Tayta Diosninchipa shiminta manachu liguishcanqui? Shiminçhu niycan: ‹Wasi rurajcuna: ‹‹Cay rumi mana allichu›› nir wicapashantapis Tayta Diosninchi simintuta jallarachinanpaj çhurasha. Chayta quiquin Tayta Diosninchi camacächisha. Chaypita cushicurcaycanchi.› 43- 44‹‹Sumaj tantiyacunquiman. Mana wiyacuptiqui, Tayta Diosninchipis caçhariycushunquipaj. Wiyacuj runacunatam ichanga maquinçhu purichinga. Wiyacujcunaga Tayta Diosninchipa shungun munashanta ruranga.›› 45Fariseucunawan mayur cüracuna wiyächipaycashanta tantiyacuriran. 46Chaura juclla Jesústa chariyta munaran. Ichanga achcaj runa juturaptin, mancharishpan mana chariranchu. Runacuna Jesústa çhasquicuran: ‹‹Tayta Diosninchipa willacujnin›› nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\