Mateo 22

1Yapay imawanpis tincuchiyllapa willapäcur, Jesús niran: 2‹‹¿Imanuytaj maquinçhu Tayta Diosninchi cawachimäshun? Mä, tantiyacushun. Juc mandaj runapa ullgu wamran majachacaptinshi, sumaj camaricuran. 3Jinarcurshi sirbintincunata caçhacuran: ‹Jayachishä runacuna micuj shamuchunna› nirshi. Tünaman jayaycächiptinsi, manash aywaranchu. 4‹‹Mana aywaptinshi, yapay waquin sirbintincunata caçhacur niran: ‹Jayachishä runacunata shamunanpaj willanqui: ‹‹Micupacärinayquipäshi aywanqui. Camaricushallanash caycan. Allinnin türucunatapis, wanllannin wäcacunatapis pishtashana. Jucllash majachacay tünaman aywanqui›› nir.› 5Jayachishan runacunash ichanga upa-tucäriran. Waquinnash çhacraman aruj aywacuran. Waquinnash rantipacuj aywacuran. 6Waquinnash mandaj runapa sirbintincunata ashllir ushyaran. Wañuycachiran. 7‹‹Chayshi mandaj runa juyupa ullgucäcuran. Murucuncunatanash caçharan: ‹Wañuchicujcunata wañurachimuy. Marcantapis rupachiypa ushyariy› nirshi. 8Jinarcurnash, juc sirbintincunata niran: ‹Wamrä majachacänanpaj micuy mayna çhayash caycan. Jayachimushäcunatam ichanga upa-tucushanpita mana jayachimümanchu caran. 9Cananga lluta runacuna cashan-cajman ayway. Tincushayqui runata jayachimuy majachacay tünaman shamunanpaj.› 10Chayshi sirbintincuna çhaquin çhayashanpa aywacäriran. Tincushan runatash allicunatapis, juyucunatapis micupacuj pusharan. Wasi juntash runacunana jutucaran. 11‹‹Tünaman çhayajcunata ricananpäshi quiquin mandaj runa yaycuriran. Yaycuriptin, juc runash mana rucacullar jamaraycaran. 12Chayshi tapuriran: ‹Tayta mishti, ¿imanaypataj majachacay tünaman rucacünilla yaycamushcanqui?› nirshi. Tapuptin, imata niytapis manash camäpacuranchu. Upällash cacuran. 13Chayshi sirbintincunata niran: ‹Maquin-çhaquinta mancurnarcur wajtaman wicapay. Chacajman jaycuriy. Chayçhu atayparaj waganga. Juyupa ñacar, quiruntapis uçhunga.› 14‹‹Canan tantiyachishayqui. Tayta Diosninchi llapan runata jayachin. Chaypis acracushancunallatam maquinçhu purichinga.›› 15Chaypita fariseucuna parlanacuran Jesústa achäquita ashipänanpaj. 16Chaymi fariseu-masincunatawan, mandaj Herodespa purïshijnincunata Jesúsman caçharan. Paycuna Jesústa tapuran: ‹‹Tayta, alli shungu cashayquita musyä. Pitapis Tayta Diosninchipa shimillanta willapanqui. Llapan runata alli ricanqui. 17Chaymi tapucushayqui. ¿Mandaj Césarpaj jillayta çhurashuwanchuraj, manachuraj?›› nir. 18Jesúsmi ichanga achäquita ashipaycashanta musyar niran: ‹‹Janan shungulla runacuna, ¿imanirtaj maquichacamayta munanqui? 19Mandajta pägashayqui jillayta mä, ricachimay.›› Chaura jillayta apapuran. 20Jesúsna tapuran: ‹‹¿Pipa liträtunta jillayçhu caycan? ¿Pipa jutinta isquirbiraycan?›› nir. 21Paycunana niran: ‹‹Mandaj Césarpa.›› Jesúsna niran: ‹‹Mandaj Césarpata Césarpaj çhuray. Tayta Diosninchipata Tayta Diosninchipaj çhuray.›› 22Niptin, ima rimapacuytapis mana camäpacuranchu. Upällallana aywacäriran. 23Chay junajlla saduceu runacunapis Jesúsman çhayaran. Paycuna yarpaj: ‹‹Wañushcuna mana cawaringapächu›› nir. Chaymi niran: 24‹‹Tayta Jesús, isquirbishançhu Moisés niran: ‹Runa wañucur warminta wawaynajllata jaguiptin, wañucuj runapa wauguillan biyüdawan majachacanman. Mushuj majanwan tarishan wamrata wañucuj runanpa jutinta apanga.› 25Canan mä, tapucushayqui. Jançhis wauguish caran. Juc wauguish warmiwan majachacaran. Ichanga warminta mana mirachillarshi wañucuran. Wañuptin, juc-caj wauguinnash biyüdawan majachacaran. 26Juc warmillawan majachacarcur-majachacarcur, chay jançhis waugui wañucuran. 27Llapan wañushanpa jipantaräshi warmipis wañucuran. 28‹‹Tayta, mä, willamay. Wañushanpita cawarcamur, chay warmi, ¿maygan wauguipa warmintaj canga jançhiswan majachacash caycar? ¿Llapanpachuraj warmin canga?›› 29Jesúsna niran: ‹‹Jamcuna llutanta yarparcaycanqui. Tayta Diosninchipa shimintapis, munayniyuj cashantapis mana tantiyanquichu. 30Cawarimuj runacuna warmi ullgupis mana majachacanganachu. Manchäga janaj pachaçhu anjilcuna-jina cawangapaj. 31Wañushcuna cawarimunanta mayna Tayta Diosninchi musyachicuran. ¿Manachu shiminta liguishcanqui? Shiminçhu nin: 32‹Unay auquilluyqui Abraham, Isaac, Jacob wañush carsi, cawaycan. Tayta Diosnin caycaptï, manchapacaycäman.› Cawaycajcunalla Tayta Diosninchita manchapacun; wañushcuna mana.›› 33Chaura Jesúspa shiminta wiyar, runacuna jatunpa cushicuran. 34Saduceucunata upällachishanta mayaycur, fariseu runacuna jutucaran. 35Moiséspa shiminta yaçhajnin fariseucunana achäquita ashipashpan Jesústa tapuran: 36‹‹Tayta, Moisés isquirbishan llapan yaçhachicuycunapita, ¿maygantaj allicaj yaçhachicuy?›› nir. 37Jesúsna niran: ‹‹ ‹Llapan shunguyquiwan Tayta Diosninchita manchapacäriy.› 38Caymi llapan yaçhachicuycunapita mas allicaj. 39Juc-cajpis chay-nirajlla. ‹Quiquiqui alli ricacushayqui-jina runa-masiquitapis alli ricanquiman.› 40Ishcan yaçhachicuycunata çharcurga, Tayta Diosninchipa shimintapis, willacujcunapa shimintapis llapantana çharcuycanqui.›› 41Fariseucuna juturaycaptin, Jesús tapuran: 42‹‹¿Pipa willcanraj Washäcuj canga?›› nir. Paycunana niran: ‹‹Unay mandajninchi Davidpa willcallanmi.›› 43- 44Jesúsna niran: ‹‹Salmos libruçhu nin: ‹Espíritu Santu rimachiptin, quiquin mandaj David niran: ‹‹Tayta Diosninchi Washäcujnïta nisha: ‹Mandäshimänayquipaj dirïcha-caj lädüman jamacuy cunçharyuyquicunata pampaman çhuranäcaman. Nishayqui-nishayqui munashayquita rurachinquipaj.› ›› › 45‹‹Chaynuy niycaptin, ¿Washäcujga rasunpachuraj Davidpa willcallan canga? ¿Runapa wamranchuraj canga? Au, paypitam. Chaypis quiquin mandaj David manchapacur, Taytachacuycan.›› 46Jesús tapuptin, pipis mana rimacuranchu. Chay junajpita-pacha pipis mana tapuparannachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\