Mateo 23

1Chaypita juturaj runacunatapis, purïshijnincunatapis willapar, Jesús niran: 2‹‹Fariseucunawan Moiséspa shiminta yaçhajcuna Moisés-jina yaçhaj ricarin. Shiminta sumaj yaçhachicun. 3Chaymi willapäcushanta wiyacunquiman. Llupinpam ichanga ama jatinquichu. Paycunaga ishcay cäram. Allita rimarsi, shiminta mana çharcunchu. 4Runacunata tucuy-tucuyta yaçhachin. Çharcunan sasacunatapis yaçhachin. Quiquincunam ichanga juc maquillasi mana yanaparcunchu. 5Runa ricanallanpämi Tayta Diosninchipa shiminta jatun-jatunta isquirbircur, ricranman, urcunman watacun. Jacunpa puntançhu jatusaj-jatusaj waytashcunata watacun runacuna: ‹Tayta Diosninchita sumaj manchapacun, ¿au?› nir ninanpaj. 6‹‹Micupacuj jayachiptinpis, allillata jarananta ashin. Shuntacäna wasiman aywarpis, ñaupa-ñaupallaçhu jamayta ashin. 7Läsacunaçhüpis llapan runa manchapacunallanta munan. ‹Taytallau tayta, yaçhajmi canqui› ninallanta ashin. 8‹‹Paycuna-jinam ichanga ama canquimanchu. ‹Taytallau tayta› nir manchapacushushayqui mana camacanchu. Manchäga juc taytallapita car, payllata manchapacunquiman. Juc shungulla cawanquiman. 9Cay pachaçhu pitapis ama taytachacunquimanchu. Manchäga janaj pachaçhu cawaj Tayta Diosnillanchita taytachacunquiman. Payllam Taytayqui. 10Chaynuypis pitapis ama taytachacunquichu: ‹Jamlla yaçhaj canqui› nir. Washäcuj canäpaj Tayta Diosninchi caçhamash captin, nuwallata taytachacamanquiman. 11Alli ricash cayta munar, runa-masiquitaraj sumaj yanapanquiman. 12Sumaj tantiyacunquiman. Alli-tucujcunata Tayta Diosninchi pampaman çhuranga. Maquinçhu cawajcunatam ichanga alliman çhuranga. 13‹‹Moiséspa shiminta yaçhajcuna, fariseucuna, ishcay cära canqui. Llaquicärinquiman. Juyupa ñacanquipaj. Yaçhaj carsi, Tayta Diosninchita mana manchapacunquichu. Shimintapis runa-masiquicunata mana yaçhachinquichu. Manchäga Tayta Diosninchipa shungun munashannuy cawayta munarcaycaptin, miçharcaycanqui. 14Moiséspa shiminta yaçhajcuna, fariseucuna, ishcay cära canqui. Llaquicärinquiman. Juyupa ñacanquipaj. 15May-chayman çhayarpis aunishunayquita munallar, tucuyta ruranqui: ‹Moiséspa shiminta yaçhajcunawan fariseucuna yarpashannuylla cawashun› nir. Runa aunircushuptiqui, supaypa jipanpana jançhanqui. Juyu caycaptiquisi, paycunapa juyu cayninman mana tincunquipächu. 16- 17‹‹Yaçhajcuna, fariseucuna, japra-yupay canqui. Llaquicärinquiman. Juyupa ñacanquipaj. Upa cayniquiwan imatapis mana tantiyashpayqui waquincunata tantiyachiycanqui. Chaymi ninqui: ‹Tayta Diosninchipa wasinçhu çhurashanchi cuyachicuyninchicuna manchapacuypaj. Chaymi shiminchi çharcucänanpaj camacächinga. Tayta Diosninchipa wasinmi ichanga mana manchapacuypächu. Shiminchi çharcucänantapis mana camacächingachu.› Upa runa carcaycanqui. ¿Manachu musyanqui cuyachicuyninchicuna Tayta Diosninchipa wasinçhüraj manchapacuypaj cashanta? 18- 19Chaynuypis ninqui: ‹Tayta Diosninchita jarashanchicuna manchapacuypaj. Chaymi shiminchi çharcucänanpaj camacächinga. Tayta Diosninchita jarananchi tullpam ichanga mana manchapacuypächu. Shiminchi çharcucänantapis mana camacächingachu.› Upa runa canqui. ¿Manachu musyanqui jarayninchipis Tayta Diosninchipa tullpançhüraj manchapacuypaj cashanta? Payga ishcanta alli rican. 20Sumaj tantiyacunquiman. Pipis: ‹Shimïta çharcucächinanpaj Tayta Diosninchita jarananchi tullpa manchapacuypämi› nirga, tullpatapis jarayninchita manchapacuycan. 21Pipis: ‹Shimïta çharcucächinanpaj Tayta Diosninchipa wasin manchapacuypämi› nirga wasintinta Tayta Diosninchitapis manchapacuycan. 22Pipis: ‹Shimïta çharcucächinanpaj janaj pacha manchapacuypämi› nirga munayniyuj Tayta Diosninchitapis manchapacuycan. Payga janaj pachapita llapan runata maquinçhu puriycächin. 23‹‹Moiséspa shiminta yaçhajcuna, fariseucuna, ishcay cära canqui. Llaquicärinquiman. Juyupa ñacanquipaj. Alli ricash cayta munar, llapan imayquicunapitapis Tayta Diosninchipaj raquinqui. Irbabuynatasi, añistasi, cuminustasi raquinqui. Chaypis Tayta Diosninchipa shiminta mana llapan shunguyquiwanchu çharcuycanqui. Mana paypa shungun munashannuyllachu cawaycanqui. Runa-masiquitapis mana llaquipanquichu. Tayta Diosninchitapis mana manchapacunquichu. Paypa-cajta raquir, allita rurarcaycanqui. Ichanga imatapis allillata ruranquiman. Shiminta sumaj-sumaj çharcunquiman. 24‹‹Yaçhaj carpis, upa canqui. Runa ricanallanpaj alli-tucunqui. Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhümi ichanga juchaçhu aruycanqui. Yacuta upunayquipaj acapalla chuspita jurgurpis, ‹camïllu› nishan jatun-caray uywantinta upurcaycanqui. 25‹‹Moiséspa shiminta yaçhajcuna, fariseucuna, ishcay cära canqui. Llaquicärinquiman. Juyupa ñacanquipaj. Mati janallan mayllash-niraj carcaycanqui. Runapa ricay ñawinçhu juchaynaj-tucursi, juchaçhu arunqui. Mallaj caycar, suwacuyllaçhu arunqui. Shunguyqui munashallanta ashir purinqui. 26Upacuna, Tayta Diosninchi shunguyquita musyapan. Shiminta wiyacunquiman. Wiyacuptiqui, runacunapis allina ricashunquipaj. 27‹‹Moiséspa shiminta yaçhajcuna, fariseucuna, ishcay cära canqui. Llaquicärinquiman. Juyupa ñacanquipaj. Mïchu-niraj canqui. Jananpita ricaptinchi, cuyayllapaj mïchu. Rurinçhümi ichanga millanaypaj ayapa tulluncuna ismuycan. 28Chay-niraj canqui. Runa ricashunallayquipaj alli-tucunqui. Tayta Diosninchipa shimintam ichanga wiyaytapis mana munanquichu. Jucha aparicuyllata shunguyqui yarparaycan. 29‹‹Moiséspa shiminta yaçhajcuna, fariseucuna, ishcay cära canqui. Llaquicärinquiman. Juyupa ñacanquipaj. Tayta Diosninchita manchapacujcunapa, unay willacujnincunapa mïchuncunata yapay rurarcaycanqui. Yarparänayquipaj cuyayllapaj cananpaj picharcaycanqui. 30Jananmanpis ninquiraj: ‹Auquillunchicuna cawashan wichan cawarga, willacujcunata mana wañuchishuwanchu caran.› 31Chaypis wañuchicujcunapa wawan cashayquita shimillayqui musyachicuycan. 32Mïchunta pichar: ‹Auquillücuna willacujcunata wañuchir, allita rurasha› nir rurarcaycanqui. Cananpis yaçhachishushayquinuylla mä, ruray. 33Supaypa wawan car, wañuchicuj curu-jina canqui. Chaymi Tayta Diosninchi ninaman jaycushunquipaj. Chacaj pachapita jishpiyta mana camäpacunquipächu. 34Sumaj tantiyacunquiman. Tayta Diosninchipa shiminta willapäcunanpaj achcajtam caçhamushaj. Willacujcunatapis, yaçhachicujcunatapis, Moiséspa shiminta yaçhajcunatapis caçhamushaj. Jamcunam ichanga waquinta rusçhüraj wañuchinquipaj. Waquintana shuntacäna wasicunaçhu wascar ushyanquipaj. Waquintana marcan-marcan jaticaçhar ushyanquipaj. 35‹‹Tayta Diosninchipa shiminta wiyacujcunata wañuchicur, auquilluyquicuna wañuchicushantapis aparicunquipaj. Juchanta aparicunquipaj wiyacuj Abelta wañuchishanpita-pacha Baraquíaspa wamran Zacaríasta wañuchishancaman. Payta Tayta Diosninchipa wasi puncunçhu, tullpa wajtallançhu wañuchishcanqui. 36Sumaj tantiyacunquiman. Auquilluyquicuna wañuchishanpita jamcunatana Tayta Diosninchi ñacachishunquipaj.›› 37Jerusalén marca runacunata llaquipar, Jesús niran: ‹‹Jerusalénllau Jerusalén, ¿imanirtaj Tayta Diosninchipa willacujnincunata wañuchinqui? ¿Imanirtaj caçhancunata sajmar ushyanqui? Chipsancunata maman ujllananpaj shuntashan-jina shuntayta munashcaj. Munaptïsi, wasguipämashcanqui. 38Chay-niraj cashayquipita marcayquipis ragäman ticranga. 39Nuwatapis mana ricamanquipänachu. ‹Tayta Diosninchi caçhamushan runa alli ricash caycullächun› nir çhasquicamashpayquim ichanga, imayllapis ricamanquipaj.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\