Mateo 26

1Willapäcuriycur, purïshijnincunallatana Jesús niran: 2‹‹Cananpita ishcay junajllata Pascua fiesta jallaycunga. Fiestaçhu Tayta Diosninchipa caçhan caycaptïsi, runacuna charimanga rusçhu wañuchimänanpaj.›› 3Chay junajcuna mayur cüra Caifás mandaj cüra-masincunata, mayur runacunata, yaçhajcunata wasinman jayachiran. 4Parlanacur, llapan auniran tumpayllapa Jesústa charircur wañuchinanpaj. 5Chaypis waquinga mana munaranchu: ‹‹Fiestaçhu ama wañuchishunchu. Runacuna ticraparamäshuwan›› nir. 6Betania marcaman çhayar, Simónpa wasinçhu Jesús micupacuycaran. Simón jaraçhu jishyapita allchacash captin: ‹‹Jaraçhu Simón›› nir ricsij. 7Micupacuycaptin, butïlla pirjümin aptash warmi çhayaran. Chay pirjümi sumaj çhaninyuj caran. Butïllata quiçharir, Jesúspa umanman jaycapuriran. 8Jesúspa purïshijnincunana ullgucäcuran: ‹‹¿Imapäraj pirjümita usuchisha? 9Ama usuchinmanchu caran. Manchäga pishipacujcunata aypunanpaj çhaninçhu ranticunman caran›› nir. 10Jesúsmi ichanga niran: ‹‹Ama rimapaychu. Cay warmi llaquipämar, allita rurasha. 11Pishipacujcunata imaypis ricanquipaj. Nuwatam ichanga waran-waran mana ricamanquipänachu. 12Chaymi cay warmi allita rurasha. Cawaycaptillä, pampamänanpaj armachimasha. 13Sumaj tantiyacunquiman. May-chayçhüpis Tayta Diosninchipa alli willacuyninta willapäcur, cay warmi allita rurashantapis willacunga. Mana jungacangachu.›› 14Chay junajlla Judas Iscariote Jesúspa purïshijnin caycarsi, mayur cüracunaman aywaran. 15Çhayarcur niran: ‹‹Jesústa charïshiptï, ¿imatataj jumanquiman?›› Paycunana quimsa çhunca (30) jillayta yupapuran. 16Chay junajpita-pacha charij-charijllana Judas caycaran mayçhüpis Jesústa charinanpaj. 17Pascua fiesta jallariran. Chay fiestaçhu Israel runacuna libadüraynaj tantata micuj. Acrashan cashnitapis pishtaj. Chay junaj purïshijnincuna Jesústa tapuran: ‹‹Tayta, ¿mayçhütaj Pascua micuyta camaricamushaj?›› nir. 18Jesúsna niran: ‹‹Jerusalén marcaman ñaupay. Juc runapa wasinman çhayar, ninqui: ‹Tayta Jesús caçhamasha. Warasi-chicasi wañucunganash. ¿Mayçhütäshi wasi jäcuycan purïshijnincunallawan Pascua micuyta micunanpaj?› ›› 19Purïshijnincunana änir marcaman çhayar, Jesúspa shiminman-tupu llapantapis tariran. Chayllaçhu Pascua micuyta camaricuran. 20Chacas-chacasna çhunca ishcaywan purïshijnincunawan micunanpaj Jesús jamacuycuran. 21Micurcaycashançhu niran: ‹‹Sumaj tantiyacunquiman. Mayganiquipis ticrapamar, wañuyman jitarpamanquipaj.›› 22Chaura llaquicäcur, jucnin-jucninpis Jesústa tapuran: ‹‹Tayta, ¿nuwachuraj? ¿Nuwachuraj?›› nir. 23Jesúsna niran: ‹‹Nuwanchiwan iwal micujmi wañuyman jitarpamanga. 24Tayta Diosninchi caçhamasha. Quiquin camacächiptin, wañuyman çhayashaj shimin çharcucänanpaj. Jitarpamaj runam ichanga juyupa ñacanga. Ama yurinmanpishchu caran.›› 25Wañuyman jitarpuyta yarpaj Judaspis niran: ‹‹Tayta, ¿nuwachuraj?›› Jesúsna niran: ‹‹Shimillayquipita musyä.›› 26Micurcaycashançhu tantata aptacurcur, Jesús niran: ‹‹Taytallau Tayta, ima allish tarichillämashcanqui.›› Jinarcur tantata paquircur-paquircur, purïshijnincunata aypuran: ‹‹Catay. Micupacuy. Cay tanta quiquïmi caycä›› nir. 27Chaypita bïnuyuj cüpata aptacurcur, niran: ‹‹Taytallau Tayta, ima allish tarichillämashcanqui.›› Jinarcur purïshijnincunata aypuran: ‹‹Cayllapita llapaniqui upuchinacuy. 28Cay bïnu yawarnïmi. Washänaj-raycur wañuyman çhayaptï, yawarnï jiçhanga. Yawarnïwanraj parlanacushanta Tayta Diosninchi çharcucaycächin. Pï-maypa juchantapis jungaycur, alli ñawinpana ricashunqui. 29Sumaj tantiyacunquiman. Cananpita bïnuta mana upushänachu. Llapanchita Papänïpa maquinman jishpichimaptinchiraj, mushuj bïnuta upushunpaj.›› 30Micupacuyta ushyariycur, Tayta Diosninchita alliman çhurashpan cantarir, Ulïbus puntaman aywacäriran. 31Chayçhüna purïshijnincunata Jesús niran: ‹‹Canan pagas llapaniqui jaguiraycamanquipaj. Mana yupachicamanquipänachu. Tayta Diosninchipa shiminpis nin: ‹Uysha michijta wañuchishaj. Wañuycachiptï, uyshancuna mashtaypa-mashtar aywacunga.› 32‹‹Cawarircamurmi ichanga Galilea marcaman ñaupashaj.›› 33Pedruna niran: ‹‹Llapan jaguirishuptiquipis, mana imaysi jaguirishayquipächu.›› 34Jesúsna niran: ‹‹Pedro, sumaj tantiyacunquiman. Canan chacayllasi wasguimanquipaj. Mana ricsij tucumanquipächu. Gällu manaraj cantaptillansi, quimsa cutiparaj wasguimanquipaj.›› 35Pedruna niran: ‹‹Mana imaypis wasguishayquichu. Ishcaninchitapis jina wañuchimäshun.›› Llapan purïshijnincunapis Pedro-jina niran: ‹‹Mana wasguishayquichu.›› 36Chaypita ‹‹Getsemaní›› nishan çhacraman purïshijnincunawan Jesús aywaran. Çhayar, niran: ‹‹Washanijçhu Tayta Diosninchita mañacushäcaman cayllaçhu jamapäriy.›› 37Chaynuy nir Pedrutawan Zebedeupa ishcay wamrantapis pusharan. Paycunapa ricay ñawinçhu jatunpa llaquicuran. Shungun ishquicäcuptin, niran: 38‹‹Llaquicuy juyupa çhayapamasha. Wañuy janäçhüna. Yanagaycallämay, ari. Waräshimay.›› 39Jinarcur carushman aywarcur pachacaman jungurpacuycur, Jesús mañacuran: ‹‹Papä, camacaptin, shuyarämaj ñacay ama çhayapamanmanchu. Jishpiyta munaptïsi, shungü munashan ama camacächunchu. Manchäga munashayquinuylla llapanpis caycullächun›› nir. 40Cutircur, quimsaj purïshijnincunata puñuycajta tariran. Chaymi Pedruta niran: ‹‹¿Puñucuycanquichu? ¿Manachu juc ürallasi yanagämanqui? 41Ricchay-llapa. Mana wasguimänayquipaj Tayta Diosninchita mañacäriy. Allita yarparsi, ushyacajllam carcaycanqui.›› 42Jinarcur yapay Tayta Diosninchita mañacuj aywacuran: ‹‹Papällau Papä, ñacanä camacaptin, munashayquinuylla jina ñacashäpis›› nir. 43Yapay purïshijnincunaman cutircur, puñucashta tariran. Wañuypa puñunay chariptin, puñucurcaycaran. 44Chaura puñuycajta jaguiycur yapay Tayta Diosninchita mañacuj aywacuran. Mañacushan-jinalla quimsa cutipa mañacuran. 45Yapay purïshijnincunaman cutircur, niran: ‹‹¿Puñurcaycanquiçhim? ¿Jitarpaycanquiçhim? Juyu runacuna çhayamushana. Tayta Diosninchipa caçhan caycaptïsi, charimanga. 46Jataripacuyna. Wañuyman jitarpamaj runa jananchiçhünam. Aywapushun.›› 47Jesús rimaycaptillan, purïshijnin cashpansi Judas çhayapuran. Mayur cüracunawan mayur runacuna caçhaptin, chay-chicaj runa aywaran jirunwan-caman, tucsicunanwan-caman. 48Judas mayna nish caran: ‹‹Macallarcushä runa Jesúsmi canga. Mana caçharillar, charicurcunqui›› nir. 49Chaymi juclla Jesústa macallarcur, wamayaran: ‹‹Taytallau tayta›› nir. 50Jesúsna niran: ‹‹Wawallau, yarpashayquita juclla ruray.›› Chaynuy niptin, Jesústa charicarcäriran. 51Chaura Jesúspa juc purïshijninna cuchillunta jurgurir, mayur cürapa uywayninpa rinrinta rugupariran. 52Jesúsna niran: ‹‹Cuchilluta çhuraycuy. Ama jugariychu. Cuchilluta jugarijcuna cuchilluwan tucsish wañunga. 53Papänïta mañacuptï, washämänanpaj çhunca ishcaywan (20) batallun anjilcunatapis juclla caçharamunman. 54Chaypis mana mañacushächu. Jina wañuchimächun Tayta Diosninchipa unay willacujnincunapa shimin çharcucänanpaj.›› 55Llapan runatana Jesús niran: ‹‹¿Imatataj yarpanqui? ¿Suwa cashätachu? ¿Imanirtaj jiruyquiwan-jiruyquiwan, cuchilluyquiwan-cuchilluyquiwan shamushcanqui? Waran-waran Tayta Diosninchipa wasinçhu tantiyachicuycajta ricamashcanqui. ¿Imanirtaj mana charimashcanquichu? 56Ichanga Tayta Diosninchipa shimin çharcucänanpämi charimashcanqui. Unay willacujcuna llapanta musyachicuran.›› Niycaptillan, purïshijnincuna jishpicäriran. Japallantana Jesústa jaguiycäriran. 57Charijcunana Jesústa aparan mayur cüra Caifáspa wasinman. Chayçhu Moiséspa shiminta yaçhajcunawan mayur runacuna shuntacaran. 58Jesúspa caru jipallanta aywar, sawan ruricaman Pedro yaycuran. Ruriçhu Jesús imaman çhayanantapis ricananpaj Tayta Diosninchipa wasinta täpajcunawan jamacuycaran. 59Wasi ruriçhu mayur cüracunawan llapan mayur Israel runacuna tumpajcunata ashircaycaran Jesústa wañuchinanpaj. 60Ichanga mana tariranchu. Imata tumparpis, juchanta mana tariranchu. Mayllantana ishcaj runa niran: 61‹‹Chay runash nisha: ‹Tayta Diosninchipa wasinta juçhurachïman. Jinarcur, quimsa junajllaçhu jatarachïman.› ›› 62Chaynuy tumpaptin mayur cüra jatarcur, Jesústa tapuran: ‹‹¿Manachu rimacunqui? ¿Rasunpachu rimashcanqui?›› 63Chaynuy tapuptinsi, Jesús mana rimacuranchu. Chaura mayur cüra niran: ‹‹Cawaj Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu caycanchi. Mä, willamay. ¿Tayta Diosninchipa Wawanchu canqui? ¿Caçhamushan Washäcujchu canqui?›› 64Jesúsna niran: ‹‹Rimashcanquinam. Chaypis Tayta Diosninchipa caçhan cashpä willashayqui: ‹Cananpita mandäshinäpaj Munayniyuj Tayta Diosninchipa dirïcha-caj lädunçhu jamashaj. Pucutay janançhu cutiycämujta ricamanquipaj.› ›› 65Chaura mayur cüra ullgucäcuran. Müdanantapis raçhir ushyarir japariran: ‹‹Quiquin Tayta Diosninchita apäriycan. Shiminpita wiyashcanchi. Tistïguta mana ashishunnachu. 66Waquinniqui, ¿manachu rimacunqui?›› Chaynuy tapuptin, llapan runa juc shimilla niran: ‹‹Wañuchicächun.›› 67Waquin runa Jesústa tuwapur ushyaran. Waquinna lajyar ushyaran. Waquinna magaran: 68‹‹¿Pitaj lajyashcashunqui? Tayta Diosninchi caçhamushan Washäcuj caycar, mä, willamay›› nir. 69Pedro sawançhu jamaraycaptin, cürapa uywaynin jipash aywarcur, niran: ‹‹Galilea runa Jesúswan purishcanqui, ¿au?›› 70Pedrum ichanga llapanpa ñaupançhu wasguiran: ‹‹Mana. Imatash rimacullanquipis›› nir. 71Chaynuy nir sawan wajtapa llucshicuran. Cürapa juc-caj uywaynin jipashna Pedruta ricar, llapan runata willaran: ‹‹Cay runa Nazaret marca Jesúspa purïshijnin›› nir. 72Pedruna niran: ‹‹Mana. Jesús pï cashantapis mana musyächu. Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu rimaycä.›› 73Mayllanta jinan runacunana Pedruta niran: ‹‹Galilea runa canqui, ¿au? Rimacuynillayqui musyachicuycan.›› 74Chaura Pedro ullgucäcuran: ‹‹Chay runata mana ricsïchu. ¿Piraj cacullanpis? Llullacuptïga, jina Tayta Diosninchi ñacaycachimächun›› nir. Rimaycaptillan, gällu cantariycuran. 75Chayraj Pedro yarpäriran: ‹‹Mana ricsij tucumanquipächu. Gällu manaraj cantaptillansi, quimsa cutipa wasguimanquipaj›› nishanta. Jesúspa shiminta yarpärir wajtaman llucshiycur, llaquicuywan juyupa wagaran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\