Mateo 27

1Pacha wararcuptin, mayur cüracunawan mayur runacuna yapay jutucaran. Sisyunçhu Jesústa imanuypa wañuchinanpaj parlanacäriran. 2Jinarcur Jesústa sumaj watacurcur, mandaj Pilatupa dispächunman aparan. 3Jesús wañuyman çhayananta musyar, chigaypa Judas llaquicuran. Chaymi wañuyman jitarpushanpita wanacuran. Quimsa çhunca (30) jillayta çhasquishantapis mayur cüracunatawan mayur runacunata cutiycachiran: 4‹‹Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu juchata aparicushcä. Jesús mana juchacush caycaptinsi, wañuyman jitarpushcä›› nir. Paycunana niran: ‹‹Mana imanämanpishchu. Quiquiquipitana.›› 5Chaura jillay çhasquishantapis Tayta Diosninchipa wasin ruriman machirir aywacuran. Carushta aywaycur, maticuriran. 6Mayur cüracunana jillayta shuntarcur, parlanacäriran: ‹‹Cay jillayta Tayta Diosninchita jarashan cuyachicuyninwan mana talluchishuwanchu. Wañuchicuj runapa jillayninta mana çhasquishuwanchu›› nir. 7Parlanacuriycur, jäpa runacuna pampacunanpaj çhacrata rantiran. Chay çhacrapa jutin caran: ‹‹Allpa manca pampa.›› 8Canancamanpis chay çhacrata ricsin: ‹‹Yawar pampa›› nir. 9Llapanpis camacaran willacuj Jeremíaspa shimin çharcucänanpaj. Payga unayna niran: ‹‹Waquin Israel runacunapa shiminta çharcur, runata wañuchishanpita quimsa çhunca (30) jillayta juturan. 10Chay jillayllawan ‹‹Allpa manca pampa›› nishanta rantiran. Tayta Diosninchipa shiminpita llapanpis camacaran.›› 11Dispächuman çhayachiptin, mandaj Pilato Jesústa tapuran: ‹‹¿Rasunpachu Israel runacunapa mandajnin canqui?›› nir. Jesúsna niran: ‹‹Quiquiquim rimashcanqui.›› 12Mayur cüracunawan mayur runacunana tucuy-tucuypita Jesústa tumparan. Jesúsmi ichanga mana rimacuranchu. 13Chaura mandaj Pilato Jesústa tapuran: ‹‹Ima-imata nishuptiquipis, ¿manachu rimacunqui?›› nir. 14Jesúsmi ichanga imatapis mana rimacuranchu. Chaymi mandaj Pilato mancharicäcuran. 15Pascua fiestaçhu runacuna mañacuptin, watan-watan mandaj Pilato juc rïsuta caçharij. 16Chay wichan juyu runa Barrabás rïsu wiçhgaraycaran. Juyu cashanta llapan runa musyaran. 17Chaymi mandaj Pilato llapan runata tapuran: ‹‹¿Maygantataj caçharishaj: Barrabástachu, ‹Washäcuj› ricsishan Jesústachu?›› nir. 18Jesústa chiquir mayur runacuna apapushanta mandaj Pilato mayna musyaycaran. 19Dispächuçhu caycaptillan, mandaj Pilatuta warmin willachiran: ‹‹Chay runa juchata mana aparicushachu. Imatapis ama ruraychu. Chacay chiquita suyñushcä›› nir. 20Chaycaman mayur cüracunawan mayur Israel runacuna llapan runata shimiyaran: ‹‹Barrabásta caçhariy. Jesústa wañuycachiy›› nir mañacärinanpaj. 21Chaymi mandaj Pilato: ‹‹¿Mayganta caçharinätataj munanqui?›› nir tapuptin, runacuna: ‹‹Barrabásta caçhariy›› nir mañacuran. 22Mañacuptin, mandaj Pilato tapuran: ‹‹ ‹Washäcuj› ricsishan Jesústa, ¿imanäshätaj?›› nir. Runacunana llapallan japariypa niran: ‹‹Rusçhu wañuchicächun.›› 23Mandaj Pilatuna yapay tapuran: ‹‹¿Imaçhütaj juchata aparicusha?›› Runacunana sumaj japariran: ‹‹ Rusçhu wañuchicächun.›› 24Runacuna sumaj ullgucarcäriptin, ima ruraytapis mandaj Pilato mana camäpacurannachu. Chaymi llapan ricay maquinta yacuwan awicuran: ‹‹Cay runata wañuchiptin, nuwapa juchä mana cangachu. Munashayquita imatapis mä, ruracäriy›› nir. 25Chaura llapan runa niran: ‹‹Cay runa wañuchishanpita nuwacunana, wamräcuna juchata aparicushaj.›› 26Chaymi mandaj Pilato Barrabásta caçhariycuran. Jesústam ichanga sumaj wascachiriycur, murucuncunata inçhigaran rusçhu wañuchinanpaj. 27Murucucuna mandajninpa sawanninman Jesústa yaycuchiran. Jinarcur llapan murucu-masincunata shuntachiran. 28Jalapaçhar, Jesústa ushyaran. Asipänan cashpan mandajpa puca jacunta jacuparan. 29Umanmanpis curünata jatiparan, ichanga cashata pilltarcullar. Dirïcha-caj maquinmanpis shugush garutillata aptaparan. Jinarcur ñaupanman jungurpacaycärir ashllir ushyaran. Alliman çhuraj-tucuran: ‹‹Israel runacunapa mandajnin alli ricash caycullächun›› nir. 30Jananmanpis tuwapur ushyaran. Shugushwan umançhu wirur ushyaran. 31Pampaman çhurariycur, puca jacunta jiçhuriran. Quiquinpa müdananta ushtuparcur, rusçhu wañuchinanpaj aparan. 32Jesústa wañuchinanpaj apaycashançhu Cirene marca Simónwan tincuran. Simóntana Jesús apashan rusta apachiran. 33Çhayaran ‹‹Gólgota›› nishan pachaman. Rimayninçhu: ‹‹Gólgota›› ninanta: ‹‹Calabïra pata›› nir ricsin. 34Usuncachicuj jampitawan bïnuta tallurcachir, Jesústa upuchiyta munaran. Malliycur, mana upuranchu. 35Rusman läbaycur, murucucuna surtita jitaran Jesúspa müdananta mayganinpis apacunanpaj. 36Jinarcur jamacuycur täparan. 37Imapita wañuchishanpis musyacänanpaj rus jananman isquirbiran: ‹‹Cayga Jesús, Israel runacunapa mandajnin›› nir. 38Jesústawan ishcaj suwatapis iwal rusman läbaran: jucninta dirïcha-caj lädunman, jucninta isquirda-caj lädunman. 39Chay quinranpa purij runacuna Jesústa pampaman çhuraran. Ashllishpan umanta awir 40niran: ‹‹Tayta Diosninchipa wasinta juçhurachirshi, quimsa junajllata pirgaypa jatarachinqui. Tayta Diosninchipa Wawan carga, wañuypita mä, jishpiy. Ruspita mä, yarpamuy›› nir. 41Mayur cüracunapis, mayur runacunapis, Moiséspa shiminta yaçhajcunapis Jesústa pampaman çhurar, niran: 42‹‹Waquin runacunata cawarachishash. Quiquinmi ichanga jishpiyta mana junchu. Israel runacunapa mandajnin carga, ruspita mä, yarpamuchun. Yarpamuptin, shiminta çhasquicushunçhi. 43Tayta Diosninchimanshi yupachicuran. ‹Tayta Diosninchipa Wawanmi cä› nishash. Tayta Diosninchi llaquipar, mä, wañuypita jishpichichun.›› 44Lädunçhu läbaraj suwacunapis Jesústa ashllir ushyaran. 45Lasdüsipita mallwaycaman pacha chacacäcuran. 46Mallwayna Jesús japaçhacuran: ‹‹Elí, Elí, ¿lamá sabactani?›› nir. Rimayninçhu: ‹‹Elí, Elí, ¿lamá sabactani?›› ninanga: ‹‹Taytallau Tayta, ¿imanirtaj jaguiraycamashcanqui?›› ninanmi. 47Japaçhacuptin, wiyajcuna niran: ‹‹Mä, wiyashun. Tayta Diosninchipa unay willacujnin Elíastaçhim jayacuycan.›› 48Juc runana juclla shigui bïnuman shaputa ushmarcachir shugushman watarcur, Jesústa shuguchiyta munaran. 49Waquin runam ichanga ricaparcaycaran: ‹‹Ama yanapaychu. Mä, ricapäshun. Rasunpachush Elías shamunga ruspita jishpichinanpaj›› nir. 50Jesúsmi ichanga sumaj japarir, wañucäcuran. 51Wañucäcuptin, Tayta Diosninchipa wasinçhu chaparaj bayïtapis janapita uraypa callacäcuran. 52Pachapis sicsicyacurcuran. Chagacunapis shillicäcuran. Mïchucunapis quiçhacäcuran. Tayta Diosninchita wiyacujcunaga wañush caycashançhüsi achcaj cawaricarcamuran. 53Cawarimur, pamparashan uçhcupita llucshiramuran. Paycunapis Jesús cawarimushanpita Jerusalén marcaman aywaran. Achcaj runa ricaran. 54Pacha sicsicyaptin, Jesústa täpaj capitanpis, murucucunapis juyupa manchariran: ‹‹Cay runa rasunpa Tayta Diosninchipa Wawan casha›› nir. 55Jesústa yanapar Galilea marcapita-pacha aywäshij warmicunapis carullapita ricapaycaran. 56Ricapaycaran Magdalena marcapita María, Santiagupawan Josépa maman María, Zebedeupa warmin-ima. 57Pacha chacanaycaptin, mandaj Pilatuman Arimatea marcapita José aywaran. Payga puchuy-puchuy janançhu cawaj runa caran. Jesúswanpis purij. 58Çhayarcur, mandaj Pilatuta niran: ‹‹Jesústa pampachicushaj.›› Mañacuptin, murucuncunata: ‹‹Apacuchun›› nir auniran. 59Chaura ayanta shuntaycur, tacshash bayïtawan José pituran. 60Jinarcur quiquin pampacunanpaj uçhcuchishan chagaman pampaycuran. Chayman pitapis mana pamparanrächu. Puncuntapis jatun rumiwan chapachiran. Nircur aywacuran. 61Pamparaycaptin, Magdalena marca Maríawan Josépa maman María pamparashan ñaupançhu jamaraycaran. 62Diyawarda tutana Pascua fiesta camaricuy junaj ushyarcuptinna, mayur cüracunawan fariseucuna parlanacuriycur, mandaj Pilatuman aywaran. 63Çhayar, niran: ‹‹Tayta, llulla Jesús cawaycällar niran: ‹Quimsa junajpita cawarimushaj.› 64Chaymi pamparashanta quimsa junajcaman täpachiy. Manchä purïshijnincuna ayanta suwacurunman. Jinarcur runacunata willapanga: ‹Wañushanpita Jesús cawarimusha› nir. Chaynuy llullacuptin, llapan shungunwanna runacuna çhasquicunga.›› 65Mandaj Pilatuna niran: ‹‹Murucucunaga maquiquiçhümi. Jesús pamparashanta sumaj täpachun.›› 66Niptin, murucucunawan aywar, Jesús pamparashanta chaparaj rumita chäpaypa chapaycuran. Murucucunatapis täpananpaj çhuraran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\