Mateo 28

1Diyawarda ushyarcuptin dumingu warariycaptillan, Magdalena marca Maríawan juc-caj María Jesús pamparashanman aywaran. 2Illajpita pacha juyupa sicsicyacurcuran. Janaj pachapitapis Tayta Diosninchipa anjilnin çhayamuran. Anjilna uçhcu chaparaj rumita witircachir, jananman jamacuycuran. 3Payga illagu-jina achic-achicyaran. Müdananpis rajupa-niraj yuraj llutpi caran. 4Täpaj murucucunana juyupa mancharicäcuran. Wañush-jina jitacäcuran. 5Warmicunatana anjil niran: ‹‹Ama manchariychu. Rusçhu wañuj Jesústa ashiycashayquita musyä. 6Cayçhu pampacush carsi, mana cannachu. Shiminman-tupu Tayta Diosninchi cawarachimusha. Mä, aya pamparashanta ricay. 7Canan purïshijnincunata juclla willamuy. Cawarishantapis, Galilea quinranman ñaupaycashantapis willanqui. Chayçhümi tincunquipaj. Imatapis ama tapupämaynachu. Llapantana willashcaj.›› 8Warmicunana mancharir, pamparashanpita aywacullaran. Chaypis shungun achicyacäcuptin, juclla Jesúswan purij-masincunata willaj aywacuran. 9Aywarcaycaptin, Jesús ricaripuran: ‹‹¿Allillachu caycanqui?›› nir. Wamayaptin, Jesúspa çhaquinta macallacurcur alliman çhuraran. 10Jesúsna niran: ‹‹Ama manchariychu. Purïshimajnïcunata willaraycamuy. Galilea marcaman aywachun. Chayçhümi tincushun.›› 11Warmicuna aywacuriptin, pamparashanta täpaj murucucunapis waquinga marcaman cuticuran. Mayur cüracunata llapallanta willaparan. 12Chaura mayur cüracunawan mayur runacuna parlanacuran. Sumaj parlanacuriycur, murucucunata achca jillayta juycuran: 13‹‹Pitapis willanqui: ‹Nuwacuna puñuycaptï purïshijnincuna chacaypa sharcamur, Jesúspa ayanta suwapaycamasha› nir. 14Mandaj Pilato mayaptin, parlapushayqui mana imamanpis çhayanayquipaj. Mana wascashunayquipaj amachashaj›› nir. 15Chaura murucucuna jillayta çhasquicurcuran. Mayur runacuna yaçhachishallanta runacunata willaparan. Rimashanga Israel runacunapa yarpayninçhu canancamanpis jinalla cacun. 16Chaura Galilea quinranman Jesús ricsichishan puntaçhu tincunanpaj çhunca jucwan (11) purïshijnincuna aywaran. 17Jesústa ricar waquin tantiyayta mana camäpacursi, llapallan alliman çhuraran. Waquincunam ichanga llutäpacuycaran. 18Paycunawan juturar, Jesús niran: ‹‹Janaj pachatapis, cay pachatapis maquïman Tayta Diosninchi çhurasha. 19Cananga jamcunapis chay-tucuyman aywanquiman. May marcaçhüpis shimïta willapäcunqui. Shimïta wiyacujcunata Tayta Diosninchipa jutinçhu, Wawanpa jutinçhu, Espíritu Santupa jutinçhu ushyachinqui. 20Wiyacunanpaj ima-imata willapashätapis llapanta tantiyachinqui. Cay pacha ushyacänancaman ricaycäshayqui.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\