Mateo 6:2

2Chaymi pishipacujta jarar, willacuräcur ama purinquichu. Janan shungu runacunalla cällicunaçhüpis, shuntacäna wasicunaçhüpis willacuräcur purin. Chay-niraj cashanpita runa-masin alli ricaptin, ashishanta mayna tarisha. Chaymi Tayta Diosninchi imatapis mana tarichinganachu. Chayta sumaj tantiyacunquiman.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More