Mateo 6:5

5‹‹Tayta Diosninchita mañacur, janan shungu runacuna-jina ama ruranquichu. Paycunaga runa ricanallanpaj shuntacäna wasicunaçhüpis, cällicunaçhüpis içhicaycärir Tayta Diosninchita mañacun. Chay-niraj cashanpita runa-masin alli ricaptin, ashishanta mayna tarisha. Chaymi Tayta Diosninchi imatapis mana tarichinganachu. Chayta sumaj tantiyacunquiman.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More