Mateo 7

1‹‹Runa-masiquita pampaman mana çhuraptiqui, Tayta Diosninchipis pampaman mana çhurashunquipächu. 2Runa-masiquita pampaman çhurashayquiman-tupu Tayta Diosninchipis pampaman çhurashunquipaj. Runa-masiquita juyu ñawiquiwan ricashayquiman-tupu Tayta Diosninchipis juyu ñawinwan ricashunquipaj. 3Mä, tincuchiypa tantiyacushun. Quiquiquipa ñawiquiçhu cullu jatiraycaptin, ¿jucpa ñawinpita pujrita jurgapunquimanchuraj? Mana. 4Quiquiquipa ñawiquiçhu cullu caycaptin, ¿imanuyparaj runa-masiquita ninquiman: ‹Ñawiquipita pujrita jurgapushayqui›? 5Chaynuy nir, juchaynaj-tucurcaycanqui. Ñawiquipitaraj culluta jurgunquiman runa-masiquipa ñawinpita pujrita jurgapunayquipaj. Chay-jina juchaçhu cawaycarga, jucpa juchanta ama jurgapanquichu. 6‹‹Tayta Diosninchipa shiminta mana wiyacujcunata ama willapanquimanchu. Quishatapis allguta mana jaranchichu. Jaraptinchi, caniramäshuwan. Achic-achicyaycaj rumipita piñitapis cuchicunata mana wallgapanchichu. Wallgapaptinchi, achicyaycaj rumi piñitapis lluchcar ushyarinman. Chay-jina mana wiyacujcunapis Tayta Diosninchipa shiminta pampaman çhuranga. Allita willapaptiqui, ticrapushunquiman. 7‹‹Mañacuptiqui, Tayta Diosninchi jushunquipaj. Ashiptiqui, tarichishunquipaj. Jayacuptiqui, puncuta quiçhapushunquipaj. 8Mañacujcunaga çhasquinmi. Ashijcunaga tarinmi. Jayacujcunataga puncuta quiçhapunmi. 9Mä, tapushayqui. Wawayquicuna tantata mañacushuptiqui, ¿rumitachuraj aptaparcunquiman? 10Piscäduta mañacushuptiqui, ¿wañuchicuj curutachuraj aptaparcunquiman? 11Jamcuna jucha-sapa carcaycarsi, wamrayquicunata allita jaranqui. Tayta Diosninchipis llaquipäcujmi. Mañacuptiquiga, quiquinmi janaj pachaçhu caycashpan alli-allillata tarichishunquipaj. 12‹‹Alli ricashunayquita munashayqui-jina runa-masiquitapis alli ricanquiman. Alli ricanacunanchipämi Moiséspa shiminpis, unay willacujcunapa shiminpis willapämanchi. 13- 14‹‹Quiçhqui puncupa yaycuy sasa cashan-jina Tayta Diosninchipa maquinçhu puriyga sasa. Paypa shungun munashannuy cawar, ñacanquipaj. Chaymi wallcajlla quiçhqui puncupa yaycun. Paycunalla imaycamanpis Tayta Diosninchipa maquinçhu cawanga. Jatun puncupa yaycuyga mana sasachu. Ichanga ushyacayman çhayan. Chaypis achcaj runa jatun puncupa yaycushan-jina quiquinpa shungun munashallanta rurar cawan. Chaymi ushyacayman mana çhayanayquipaj quiçhqui puncupa yaycuy. 15‹‹Pipis pantachishurunquiman: ‹Tayta Diosninchipa shiminta willapäcuycä› nir. Paycunaga micucuj liyun-jina caycarsi, shuti uysha-jina çhayapushunquipaj: ‹Tayta Diosninchipa shungun munashallanta rurashun› nillar. 16Ichanga ruracuyninpa, cawacuyninpa ricsican. ¿Mishqui übasta wangurpitachuraj pallanchi? ¿Durashnutapis wirca-cashapitachuraj pallanchi? 17Rüta yüra mishquijta wayun. Casha jaçhapis asgajta wayun. 18Rüta yüra asgajta mana wayunmanchu. Casha jaçhapis mishquijta mana wayunmanchu. 19Cashayuj jaçhata cuchurin. Ninaman jaycurin. 20Casha jaçhacunata wayuyninpa ricsishayqui-jina pantachicujcunatapis ruracuyninpa, cawacuyninpa ricsinquipaj. 21‹‹ ‹Taytallau Tayta› nimaj runacuna mana llapanchu Tayta Diosninchipa ñaupanman çhayanga imaycamanpis maquinçhu cawananpaj. Papänïpa maquinçhu shungun munashanta rurajcunalla cawanga. 22Cay pacha ushyacaptin, llapan runapa juchanta jurgapashä junaj achcajmi nimanga: ‹Taytallau Tayta, nimashayquinuylla shimiquita willapäcushcä. Yaçhachimashayquinuylla supaycunata jargur, pucllacushancunata allchacächishcä. Camacächishayquinuylla runa mana rurashancunata rurashcä.› 23Nuwam ichanga nishaj: ‹Juchaçhu arujcuna, ¿piraj cacullanquipis? Ricaytapis mana munallajchu. Washata ayway.› 24‹‹Shimïta wiyacujcunata alli wasita rurajwan tincuchï. Wasita alli rurar, rumiwan simintuta jallarachin. 25Rumi janançhu wasi tapyarar, mana juçhunchu. Chigaypa tamyar llujlla çhayaptinsi, mayu çhayaptinsi, chicchinpa pücaptinsi, wasi mana juçhunchu. Llapantapis içhipun rumiwan simintuta jallarish captin. 26Shimïta mana wiyacujcunatam ichanga upa rinri runawan tincuchï. Upa runaga ñushya allpallaman wasinta jatarachin. 27Chaymi tamyar llujlla çhayaptin, mayu çhayaptin, chicchinpa pücaptin, wasin juçhucäcun. Llapallan ushyacäcun.›› 28Rimayta ushyarcuptin, llapan runa cushicuran: 29‹‹Moiséspa shiminta yaçhajcuna willapäcushanta mana tantiyanchichu. Jesús willapäcushanmi ichanga shungunchiman sumaj çhayan›› nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\