Mateo 9

1Chaypita bütiman jigarcur, marcanman Jesús cuticuran. 2Çhayaptin, runacuna quirmallawan cumllucash runata Jesúsman çhayachiran. Paycuna llapan shungunwan yupachicushanta musyar, cumllucash runata Jesús niran: ‹‹Wawallau wawa, ama llaquicuychu. Juchayquicunata jungashcäna.›› 3Chaura Moiséspa shiminta yaçhajcuna shungullançhu ullgucäcuran: ‹‹Caynuy rimar, Tayta Diosninchita apäriycan›› nir. 4Yarpashanta musyar, Jesús tapuran: ‹‹¿Imanirtaj llutanta yarparcaycanqui? 5Mä, tapushayqui. ¿Allchacächiychu, jucha aparicushanta jungacächiychu sasa? 6Sumaj tantiyacunquiman. Tayta Diosninchi cay pachaman caçhamasha. Munayniyujmi cä pipa juchantapis jungacächinäpaj.›› Chaymi cumllucash runata niran: ‹‹Jatariy. Quirmayquita shuntacurcur, wasiquiman cuticuy.›› 7Chaynuy niptin, cumllucash runa änir, jatarcur wasinman cuticuran. 8Runacunana jatunpa mancharicäcuran. Tayta Diosninchitapis alliman çhuraran: ‹‹Ima allish Tayta Diosninchi runacunatapis yanapan munayniyuj cananpaj›› nir. 9Chaypita aywaycurna, Mateo jutiyuj runata Jesús ricaran. Payga Roma marcapa mandajninpaj jillayta shuntaycaran. Ricar, Jesús niran: ‹‹Mateo, purïshimay.›› Niptin, Jesústana Mateo purïshiran. 10Chaypita Mateupa wasinçhu purïshijnincunawan Jesús micurcaycaran. Waquin juchaçhu arujcunawanpis, jillayta shuntajcunawanpis micurcaycaran. 11Paycunata ricar, fariseucuna Jesúspa purïshijnincunata jamurparan: ‹‹¿Imanirtaj jillayta shuntaj chiqui runacunawan, juchaçhu arujcunawan Taytayqui Jesús micun?›› nir. 12Jamurpaptin, Jesúspis niran: ‹‹Jishyaçhucunallash jampicujta ashin. Mana jishyarga, mana ashinchu. 13Sumaj tantiyacunquiman. Tayta Diosninchipa shiminçhu nin: ‹Jaramänayquitachu mana munaycä; manchäga runa-masiquita llaquipänayquitam.› Nuwapis juchaçhu arujcunata Tayta Diosninchiman cutichijmi shamushcä. ‹Juchaynajmi cä› nijcunatachu mana ashiycä.›› 14Chaypita Ushyachicuj Juanpa purïshijnincuna Jesúsman çhayar, tapucuran: ‹‹Fariseucunapis, nuwacunapis ayunar, Tayta Diosninchita mañacü. ¿Imanirtaj purïshijniquicuna mana ayunanchu?›› nir. 15Chaynuy niptin quiquinman tincuchicur, Jesús niran: ‹‹Warmi ashïshijcuna manash llaquishachu ayunan. Manchäga cushishash micupacärin. Warmi ashij müsuta jiçhuptinshi ichanga, ayunangapaj. Jatunpash llaquicungapaj. 16Chaynuypis mauca müdanata mushuj raçhipawan manash pipis jiranmanchu. Mushujwan jiraptin, jintishpan mauca müdanatapis jatunpanash raçhirachin. 17Bïnuta puguchinanpäpis manash pipis chaquish jaracha putuman wiñanmanchu. Bïnu pugur, chaquish jaracha pututa pashtarachinshi. Pashtaptin, bïnupis ushyacäcunshi. Jaracha putupis raçhicäcunshi. Chayshi llullu bïnuta llullu jaracha putumanraj wiñan. Chaynuypa bïnupis, jaracha putupis manash ushyacanchu.›› 18Jesús rimaycaptillan juc mayur Israel runa çhayarcur, Jesúspa ñaupanman jungurpacuycuran: ‹‹Tayta, warmi wamrä chayraj wañucusha. Wasïman aywashun. Maquiquiwan yatarcuptiqui, wamrä cawarimungapämi›› nir. 19Niptin, purïshijnincunawan-ima Jesús aywaran. 20Yawar-apaywan jishyaycaj warmipis tallucash aywaycaran. Çhunca ishcaywan (12) watana jishyaycaran. Jipallanpita tariparcur, Jesúspa müdananta yataycuran: 21‹‹Müdanallantapis yatar, allchacashaj›› nir. 22Yataptin, ticrarcur Jesús niran: ‹‹Wawallau wawa, ama llaquicuychu. Yupachicamashayquipita allchacashcanqui.›› Chaynuy niptin, warmi allchacäcuran. 23Chaypita mayur runapa wasinman çhayar, Jesús yaycuran. Canturcunapis pampananpaj camaricuycaranna. Runacunapis atarcaycaran. 24Jesúsna niran: ‹‹Witicuy. Wamra jipash mana wañushachu. Manchäga puñucashalla caycan.›› Niptin, täpajcuna Jesústa asiparan. 25Jurpacunata jarguriptin, maquinpita charircur, wamra jipashta Jesús cawarachiran. 26Cawarachishanta chay quinrançhu llapan runa mayaran. 27Jesús aywacuptin, ishcaj japrana Jesúspa jipanta jayacuraycar aywacullaran: ‹‹Unay mandaj Davidpa willcan Jesús, llaquipaycallämay, ari›› nir. 28Wasiman çhayaptin, ishcaj japracunapis çhayaran. Paycunata Jesús tapuran: ‹‹Allchacächinäpaj yupachicamanquichu›› nir. Japracunana: ‹‹Aumi, Tayta›› niran. 29Chaynuy niptin japra runacunapa ñawinta yataycur, Jesús niran: ‹‹Yupachicamashayquiman-tupu allchacashana canquipaj.›› 30Chaura ñawin quiçhacäcuran. Ñawincuna quiçhacäcuptin, Jesús piñaparan: ‹‹Pitasi ama willapanquichu.›› 31Paycunam ichanga shiminta chapacuyta mana camäpacuranchu. Manchäga marcanman aywaycur llapanta willaparan: ‹‹Ñawïta Jesúsmi allchacächisha›› nir. 32Japracuna aywacurishallanta supay pucllacushan upa runatapis Jesúsman çhayachiran. 33Supayta Jesús jarguptin, upa runa rimariranna. Upa runa rimariptin, llapan runa cushicuran: ‹‹Cay Israel marcanchiçhu upa rimajta imaypis mana ricaranchichu›› nir. 34Fariseucunam ichanga niran: ‹‹Mayur supayta jayararshi, supaycunata jarguycan.›› 35Chaypita marcan-marcan purir shuntacäna wasicunaçhu Tayta Diosninchipa shiminta Jesús willapäcuran. Alli willapata willapäcur niran: ‹‹Maquinçhu cawananchipaj Tayta Diosninchi shuyaraycämanchi›› nir. Jishyaçhucunatapis, nanapäcujcunatapis allchacächiran. 36Achcaj runata ricar, Jesús llaquiparan: ‹‹Cay runacunata pipis mana ricanchu. Ujracash uysha-yupay mancharish carcaycan. Llaquish carcaycan›› nir. 37Chaymi micuy shuntaywan tincuchir purïshijnincunata niran: ‹‹Micuy puguraycaj-yupay chay-chicaj runa Tayta Diosninchipa shiminta wiyaj-wiyajlla shuyaraycan. Shiminta willacujcunam ichanga wallcajlla. 38Chaymi willacujcuna juclla yapacämunanpaj Tayta Diosninchita mañacäriy. Shiminta çhasquicujcunata shuntamunan carcaycan.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\