Filipenses 3

1Irmänucuna, llapaniquita llaquij. Ima captinpis, Tayta Diosninchipa maquinçhu cawar, shacya-shacyalla cawanquiman. Mayna cartacamush carsi, yarpächipaycäshayqui sumaj tantiyacunayquipaj. 2Pantachicuj Israel runacunapa shiminta ama çhasquipanquichu. Paycuna: ‹‹Moiséspa shiminta çharcushäpitam alli ñawinwan Tayta Diosninchi ricaman›› nir jïrucurcaycan. 3Chaypis alli ñawinwan Tayta Diosninchi ricamanchi shiminta wiyacushallanchipita, Washäcuj Jesústa taytachacushallanchipita. Mana jananchita jïrucushanchipitachu alli ñawinwan ricamanchi. Manchäga Espíritu Santu shacyächimaptinchi, Washäcuj Jesústa alliçhu jurgushallanchipita alli ñawinpa ricamanchi. 4Alli cashäta jurgapayta munaptï, pipis mana aypämanmanchu. 5Israel casta captï, pusaj junajyujllata jïrumaran. Benjamínpa willcanmi caycä. Llapan auquillücuna Israel runa caran. Moiséspa shiminta çharcuyta munar, fariseu runacunaman jillicurä. 6Alliçhu llucshiyta munar, Jesústa çhasquicuj irmänucunata jaticaçhar ushyarä. Moiséspa shimintapis llap-llapanta çharcurä. 7Ñaupata yaçhaj cashalläman yupachicurä. Cananmi ichanga Washäcuj Jesúsman yupachicü. 8Yaçhaj carpis, cushicuyta cushicurämi. Quiquin Tayta Jesucristuwan yaçhänacurmi ichanga, sumaj-sumaj cushicü. Cushicushäga imawanpis mana tincunchu. Unay Tayta Diosninchiwan alli ricanacuyta munar, Moiséspa shiminta llap-llapanta çharcurä. 9Chaypis cananrämi rasun-cajta tantiyacushcä. Washäcuj Jesúsman yupachicuptïraj, alli ñawinwan Tayta Diosninchi ricaman; mana Moiséspa shiminta çharcushäpitachu. Chaymi Washäcuj Jesúspa maquinçhüna cawä. 10- 11Runa Washäcuj Jesústa ñacachiptinsi, wañuchiptinsi, Tayta Diosninchi cawarachimusha. Nuwata ñacachimaptinsi, wañuchimaptinsi, Jesús-jina çhasquicushaj. Wañushcuna cawarimuptin, Tayta Diosninchi cawarachimänantapis yupachicü. Chaynuypa Washäcuj Jesúswan sumaj yaçhänacushaj. 12Irmänucuna, mana alli-tucuycächu: ‹‹Jesúsman tincü. Juchaynajna caycä›› nir. Manchäga Washäcuj Jesúsman yupachicuycä. Llupinpa puriycä. Cawashannuy cawaycä. Maquinçhüna puriycächiman. 13Irmänucuna, quiquilläpita mana Jesúspa llupinpa sumaj-sumaj purïmanchu. Chaymi llapantapis jipaman jaguiycur, 14payllamanna yupachicü. Janaj pachamanpis Tayta Diosninchi çhayachimäshunpaj. Washäcuj Jesúsman yupachicushanchipita alli cawayman çhuramäshunpaj. 15Tayta Diosninchipa maquinçhu cawaycar, shungunchi munashanta ama rurashuwanchu, Manchäga Jesúsmanna yupachicushuwan. Apaycaçhänacuptinchisi, llapanta tantiyachimäshunpaj. 16Ima captinpis, Tayta Diosninchipa shiminta sumaj wiyacushuwan. 17Irmänucuna, imanuy cawashätapis sumaj ricacamanquiman. Wiyacuj irmänunchicunatapis ricacunquiman. 18Chiqui runacunapita mayna willapashcaj. Paycuna Washäcuj Jesústa pampaman çhuran. Washämänanchi-raycur rusçhu wañuyman çhayash caycaptinsi, chiquin. Chaymi canan wiguïpawanraj yapay yarpärachij. 19Paycuna juchata aparicullar cawan. Paçhallanta ashin. Juchata rurarpis, asicaçharraj cawan. Mana pingacunchu. Imayllapis juchata aparicushanpita ushyacayman çhayangapaj. 20Nuwanchim ichanga Tayta Diosninchipa wawan caycanchi. Janaj pachaman Washäcuj Jesús shuntacamänallanchita shuyarpaycanchi. 21Payga wañuj cashanchipita mana imaysi wañunanchipäna camacächinga. Llap-llapantapis ruranga munayniyuj cashpan quiquin-niraj cawananchipaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\