Apocalipsis 12

1Chaypita janaj pachaçhu juc warmi ricacamuran. Tantiyayta mana atipaypaj caran. Warmita inti tumaparaycaran. Çhaquinpis quillaman lluchcaraycaran. Umançhu çhunca ishcaywan (12) istrïllayuj curünata ushturaycaran. 2Warmi jishyanaycaran. Nanaywan jishyacuyta manchacur japaraycaran. 3Janaj pachaçhu jucpis ricacamusha. Jatun-caray pugush puca curu caran. Uman jançhis caran; wajranna çhunca. Llapan umançhu-caman curünata ushturaycaran. 4Çhupanwan shuntarcur, janaj pachapita pullanta-yupay istrïllacunata wicaparamuran. Pugush curu jishyanaycaj warmipa ñaupançhu juturaycaran yuririptillan, wamranta micucurcunanpaj. 5Warmina ullguta jishyacuran. Payga llapan marcata maquillançhu purichinanpaj sumaj munayniyuj cashpan yuriran. Jïru garutinwan mana wiyacujcunata ñacachinga. Pugush curupita anjil jishpichirmi ichanga, mallwata apacuran Tayta Diosninchipa ñaupanman payta mandäshinanpaj. 6Mamanpis Tayta Diosninchi camacächishan chunyajman jishpicuran. Chayçhu quimsa wata pullan warmi tarichish caran. 7Chaypita janaj pachaçhu maganacuy jallaycuran. Anjil-masincunata shuntacuycur, mandaj anjil Miguel pugush curuta magaran. Pugush curupis shapshicu-masincunawan içhipuran. 8Chaypis pugush curuga Miguelta mana içhipuranchu. Chaymi janaj pachaçhu mana ricayta munar, 9pugush curuta shapshicu-masintinta jargaramuran. Pugush curu llapan runata juchaman jançhan. Chay curuta Supay captin, ricsin: ‹‹Satanás›› nir. Pantachicuj Supayta shapshicu-masintinta cay pachaman jargaramuran. 10Chaura janaj pachapita wiyacächiypa nimuran: ‹‹Cushiculläshun. Wawancunata Tayta Diosninchi washashana. Munayniyuj cashanta musyachicushana. Maquinçhüna llap-llapanta charaycan. Cay pachatapis marcantinta maquinçhu Washäcuj Jesús puriycächin. Irmänunchicunata Supay mana tumpanganachu. Pagas-junajpis Tayta Diosninchiman mana çhayapunganachu. Janaj pachapita Supayta jargaramushana. 11Tayta Diosninchipa wawancuna Supayta içhipusha. Wawancuna washänan-raycur Uysha yawarninta jiçhar, caway-bïdanta Tayta Diosninchita jarayninpa içhipusha. Tayta Diosninchipa shiminta wiyacushpan willapäcurpis, içhipusha. Wawancuna wañuytapis mana manchacuranchu. Wañuy janançhu caycaptinsi, Tayta Diosninchiman yupachicuran. 12Chaymi janaj pachaçhüpis llap-llapan cushicärinman. Llapan anjilcuna jatunpa cushicärinman. Cay pachaçhümi ichanga llap-llapan llaquicärinman. Yacucunaçhu tiyajcunapis juyupa llaquicärinman. Supay çhayapushcashunqui. Ullgucurcusha. Yupash junajlla caçhaylla purinanta musyan.›› 13Chaura cay pachaman jargaramuptin, pugush curu ullgu wamrapa mamanta jaticaçharan. 14Warmitam ichanga Tayta Diosninchi jatun ancapa cäpanta camaripuran chunyaj pachaman jishpicunanpaj. Chayçhüna warmita quimsa wata pullan sumaj ricaran. Micunanpäpis llapanta camaripuran. Curupitapis washaran. 15Pugush curuna chay-chica yacuta mujchipamuran çhayash mayuwan-jina warmita apachinanpaj. 16Allpam ichanga warmita cuyapar, pugush curu mujchishan yacuta shugucurcuran. Chaynuypa warmita yacu mana aparanchu. 17Pugush curuna chigaypa ullgucurcuran. Warmipa waquin wawancunatana wañuchij aywaran. Warmipa wawancuna Tayta Diosninchipa shiminta wiyacujcunawanpis, Tayta Jesústa çhasquicujcunawanpis tincun. 18Pugush curu jatun lamar yacu cantunçhüna içhicuycuran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\