Apocalipsis 13

1Chaypita jatun lamar yacupita waräcuy llucshiycämujta ricarä. Waräcuy jançhis umayuj, çhunca wajrayuj caran. Llapan wajrançhu curünata ushturaycaran. Umancunaçhüna Tayta Diosninchita ashllir pampaman çhurar, ima rimaycunapis isquirbiraycaran. 2Waräcuy tigri-niraj caran. Ichanga çhaquincuna ucumäripa-niraj caran; shiminna liyunpa-niraj. Waräcuy imatapis rurananpaj pugush curu quiquin jamashanman jamachiran llapanta mandananpaj, munayniyuj cananpaj. 3Waräcuypa juc umançhu wañuchicuj jiri caran. Allchacaptinmi ichanga, llapan runa manchapacur waräcuyta taytachacuran. 4Pugush curutapis, waräcuytapis alliman çhuraran: ‹‹Curullau curu, ima allish waräcuyta yanapaycanqui. Waräcuyman pipis mana tincunchu. Pipis mana içhipunmanchu›› nir. 5Waräcuy ima-imata rurananpäpis llapanta Tayta Diosninchi camacächiran. Quimsa wata pullan waräcuy ashlliptinsi, apäriptinsi, Tayta Diosninchi mana miçharanchu. Chay junajcuna shungun munashallanta waräcuy imatapis ruraran. 6Tucuy-jinanpa Tayta Diosninchitapis ashlliran. Jutintapis wiyar, ashllir ushyaran. Janaj pacha wasinçhu tiyajcunatapis chiquiran. 7Jesústa çhasquicujcunata wañuchir ushyananpäpis Tayta Diosninchi camacächiran. Chay-tucuyçhu tiyaj runacunatapis maquinman çhuraran may marcapita captinpis, ima casta captinpis, ima rimayta rimaptinpis. 8Washäcuj Uyshapa acta librunçhu jutin mana isquirbirajcuna waräcuyta taytachacur manchapacunga. Paycunapa jutin unay-unaypita-pacha mana isquirbiraranchu. 9Cananga rinriyujcuna sumaj wiyacunman: 10‹‹Pipis carsilman çhayanan captin, carsilman aywanga. Tucsiypa wañunan captin, tucsiypa wañuyta taringa.›› Chaymi pipis Tayta Diosninchipa maquinçhu cawar ima ñacayman çhayarsi, mana yamacanmanchu. Manchäga Tayta Diosnillanchiman sumaj yupachicunman. 11Chaypita juc waräcuy allpapita llucshiycämujta ricarä. Uyshapa-jina ishcay wajran caran. Ichanga pugush curu-jina rimaran. 12Waräcuycunaga ishcajmi llapan runacunata maquinçhu purichiran. Allpapita llucshimuj-cajga yacupita llucshimujta yanaparan. Allpapita llucshimuj waräcuyga cay pachaçhu tiyaj runacunata niran: ‹‹Wañuyta mana munar, yacupita llucshimuj waräcuyta manchapacuy.›› Yacupita llucshimuj waräcuypaga uma jirin allchacash caran. 13Allpapita llucshimuj waräcuy sumaj munayniyuj caran. Riguichir, imatapis ruraran. Janaj pachapitapis llapan runa ricay ninata tamyachimuran. 14Yacupita llucshimuj waräcuy yanapaptin, tucuy-jinanpa runacunata riguichiran. Yacupita llucshimuj waräcuyta machitunwan wañuchish caran. Chaypis cawarimush caran. Chaymi quiquin yacupita llucshimuj waräcuyman ricchacujta rurachiran llapan runa manchapacunanpaj. 15Waräcuyman ricchacujtaga cawarachiran. Munayniyuj ricacunanpäpis, rimananpäpis camacächiran. Pipis mana manchapacuptin, wañurachiran. 16Runacunatapis llapanta chäpacachiran. Waquinta urcunçhu, waquintana dirïcha-caj maquinçhu chäpacachiran. Yaçhaj runatapis, upa runatapis, puchuy-puchuy janançhu cawaj runatapis, pishipacuj runatapis, uywaycunatapis, patruncunatapis llap-llapanta chäpacachiran. 17Chäpacünicuna ranticuytapis, rantipacuytapis mana camäpacuranchu. Chäpaga waräcuypa jutinwan tincun. Ichanga nümirullaçhu isquirbirasha. 18Sumaj tantiyacushuwan. Chäpashan litracuna nümiruman ticran. Nümiruga sujta paçhac sujta çhunca sujtawan (666) caycan. Chay nümiru runapa jutin. Maygan runapa jutin cashantapis yaçhajcuna tantiyanga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\