Apocalipsis 14

1Ricapacuynilläçhu juctana ricapacurä. Sión puntaçhu Uysha içhiraycajta ricarä. Tayta Diosninchipa jutinwan, Uyshapa jutinwan urcunçhu chäpash runacunapis juturpaycaran. Paycuna paçhac çhuscu çhunca çhuscuwan waranga (144,000) caran. 2Janaj pachapitana achca arpa chillinyajta-jina, çhayash mayu japarajta-jina, räyu pashtamujta-jina wiyarä. 3Juturpaycajcuna Tayta Diosninchipa ñaupançhu, ishcay çhunca çhuscuwan (24) mayurcunapa ñaupançhu cantarcaycaran. Cantashanga mushuj. Jesúspa shiminta çhasquicush cashpan paycunalla yaçhacuran. Çhasquicujcunallata cay pachapita jishpichish caran. 4- 5Paycunaga warmin-warmin mana puricuranchu. Warmitapis mana yataparanchu. Llullacuytapis mana yaçharanchu. Ima juchanpis mana caranchu. Manchäga Uyshapa maquillançhu cawaran. Pirwa-yupay, ñaupa shuntay-yupay caran. Tayta Diosninchi shuntasha maquinçhu cawananpaj, Uyshapa maquinçhu juyänanpaj. 6Chaypita janaj pachaçhu juc anjil päriycajta ricarä. Jesúspa shiminta pï-maytapis wiyacächiypa willaparan: ‹‹Shiminga mana imaypis jungacangachu›› nir. May marcapita captinpis, ima casta captinpis, juc-niraj rimayta rimaptinpis, willaparan. 7Runacunata wiyacächiypa niran: ‹‹Tayta Diosninchita manchapacuy. Alliman çhuray. Payga llapan runapa shungunta musyapan. Shiminta wiyacujcunata janaj pachaman shuntacunga. Mana çhasquicujcunatam ichanga ñacayman jitarpunga. Tayta Diosninchi janaj pachatapis, cay pachatapis, yacupa ñawincunatapis camaran. Camacujta manchapacuy.›› 8Jipanta shamuj anjilna cushish niran: ‹‹Babilonia marca ushyacäcushana. Chay runacuna jatun-tucursi, illaricäcushana. Marca-pingay cawar, Tayta Diosninchita ullgüchiran. Majanta jananpachij-jina chay-tucuyçhu runacunata shacyächiran Tayta Diosninchita apärinanpaj, jucha aparicuyllaçhu arur, upyallar cawananpaj.›› 9Jipantapis juc anjilna wiyacächiypa niran: ‹‹Quiquin waräcuytapis, waräcuyman ricchacujtapis manchapacujcunata urcunmansi, maquinmansi chäpacujcunataga 10mana cuyapällar Tayta Diosninchi ullgüpanga. Pitapis maçharcachir magaj-jina Tayta Diosninchipis ñacachinga. Anjilnincunapa ricay ñawinçhu, Uyshapa ricay ñawinçhu asujriyuj ninaçhu ñacanga. 11Pagas-junajpis mana ushyacällar rupaptin, waran-waran jushtay jataringa. Quiquin waräcuytapis, waräcuyman ricchacujtapis manchapacur chäpacujcuna pagas-junajpis jamaytasi mana taringachu. Ratataycaj ninaçhu rupar, mana imaysi ushyacangachu.›› 12Chaynuy caycaptin, Tayta Diosninchipa wawancuna llapan shungunwan ima ñacaytapis içhipunman. Tayta Diosninchipa shiminta wiyacunman. Jesúspa maquinçhu cawanman. 13Chaypita janaj pachapita nimuran: ‹‹Wiyashayquita isquirbiy. Cananpita Tayta Jesúspa maquinçhu cawashanpita wañushcuna cushicärinman.›› Espíritu Santupis aunimuran: ‹‹Paycuna mana ñacanganachu. Wiyacushpan ima-imata rurar cawashanta Tayta Diosninchipis musyaraycan.›› 14Ricapacuynilläçhu jinalla ricapacuycarä. Runaman ricchacujtana ricarä. Yuraj pucutay janançhu juri curünash, afilash üsin aptash jamaraycämuran. 15Mayllatana Tayta Diosninchipa wasinpita llucshiramur, juc anjil pucutay janançhu jamaraycajta jayarcur niran: ‹‹Rïgu pugushana. Llapantana rutuy.›› 16Niptin, pucutay janançhu jamaraj runaman ricchacujga llapanta rutur, shuntaran. 17Jinarcur janaj pachaçhu Tayta Diosninchipa wasinpita juc anjilna afilash üsin aptash llucshiramuran. 18Llucshimuptin, juc anjilna llucshimuran. Payga insinsuwan saumachinanpaj tullpa ninata waycupacuj anjil caran. Üsiyuj anjiltana jayacuran: ‹‹Übas pugushana. Afilash üsiquiwan llapanta pallay›› nir. 19Chaynuy niptin, anjil llapanta pallaran. Jinarcur japchinanpaj jatun uçhcuman wiñarcur, lluchcaran. Tayta Diosninchita ullgüchishanpita lluchcaran. 20Marca wajtapi lluchcariptin, uçhcupita yawar mayu çhayash-jinaraj sujta çhunca (60) lïwacaman aywaran. Cawallupa shingawatuncamanraj çhayaran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\