Apocalipsis 16

1Chaypita wiyaptï, Tayta Diosninchipa wasinpita jançhis anjilcunata wiyacächiypa nimuran: ‹‹Ayway. Llapaniqui runacunata ñacachimuy. Tasunniquicunapita ullguynïta runacunaman tacshimuy.›› 2Chaymi juc anjil aywar pachaman tasunninta tacshiriptin, waräcuypa jutinwan chäpacush runacunata, waräcuyman ricchacujta manchapacujcunata juyu jiri charicurcuran. Jiriwan runacuna chigaypa ñacaran. Llapan runata ushyaran. 3Juc anjilna tasunninta lamar yacucunaman tacshiriptin, wañush runapa tintish yawarninman ticracuriran. Yacuçhu cawajcunapis llapallan wañuran. 4Juc anjilna tasunninta tacshiran mayucunaman, yacupa ñawincunaman. Chay yacucunapis yawarman ticracuriran. 5Jinarcur llapan yacucunata maquinçhu purichij anjil nimuran: ‹‹Taytallau Tayta, Cawajmi canqui. Imaypis mana ushyacajmi canqui. Juchaynaj cashpayqui alli cawayniquiman runa mana tincunchu. Llapan runapa shungunta musyapanqui. Juchata aparicushanpita ñacachir, allita ruranqui. 6Chiqui runacuna wawayquicunatapis, willacujniquicunatapis wañuchisha. Yawarnintapis mashtasha. Quiquincunatana yawarta upuchishcanqui. Aynin cutichinayqui camacasha.›› 7Tullpa wajtanpitana wiyacächiypa nimuran: ‹‹Taytallau Tayta, allita ruraycanqui. Llapanpaj munayniyuj canqui. Rurashayquiga llapanpis sumaj alli. Rurashayquita pipis mana ruranmanchu. Runacunata juchanman-tupu ñacaycächinqui.›› 8Juc anjilna intiman tasunninta tacshiriptin, inti juyupa shanar runacunata ruparan. 9Inti rupaptinsi, runacuna juchanpita mana wanacuranchu. Munayniyuj Tayta Diosninchitasi mana manchapacuranchu. Manchäga timpurij jishyata caçhamushanpita ashllir ushyaran. 10Juc anjilna waräcuypa marcanman, wasinman tasunninta tacshiriptin, waräcuypa wasinpis, marcanpis chacacäcuran. Runacuna alläpa ñacar, jalluntapis canicurcusharaj. 11Chaypis jucha aparicuyta mana caçhariranchu. Mana wanacuranchu. Manchä jiri ushyaptin nanaywan ñacar, Llapanta Camaj Tayta Diosninchita ashllir ushyaran. 12Juc anjilna Éufrates jatun mayuman tasunninta tacshiriptin, mayu chaquicäcuran. Chaymi inti llucshimunan marcacunapita murucucunapis mandajnintin çhayapunanpaj chapa mana caranchu. 13Chaypita säpu-niraj quimsa supaycuna pugush curupa shiminpita, waräcuypa shiminpita, pantachicujpa shiminpita llucshiycämuran. 14Shapshicucuna munayniyuj car, imatapis ruraran runacunata riguichinanpaj. Llapan marcapa mandajnincunata shuntaran llapanpaj Munayniyuj Tayta Diosninchiwan maganacunanpaj. Llapan runapa juchanta jurgapunan junaj çhayamuptin, Tayta Diosninchita içhipuyta munanga. 15Washäcuj Jesús nimashanchita jungarunquiman. Pay nirunaj: ‹‹Sumaj tantiyacunquiman. Mana yarpashpita cutimushaj. Chaymi cushicärinquiman. Wiyacamajcuna allillata rurar, camaricushalla cawanman. Paycunata alli ñawinpa Tayta Diosninchi ricanga. Mana wiyacamajcunatam ichanga pingayman çhuranga. Paycunata ricaytapis mana munangapishchu.›› 16Chaura supaycuna marcapa mandajnincunata shuntaran ‹‹Harmaguedón›› nishan pachaçhu. Hebreo rimayçhu: ‹‹Harmaguedón›› ninan: ‹‹Meguido puntacuna›› ninanmi. 17Juc anjilna wayraman tasunninta tacshiriptin, Tayta Diosninchipa wasi rurinpita, jamarashanpita wiyacächiypa nimuran: ‹‹Llapantapis çharcushcäna.›› 18Niptin, räyu bunruruypa-bunrurur pashtamuran. Illagupis achicyaypa achicyaran. Pachapis juyupa sicsicyacurcuran. Cay pacha camashanpita-pacha imaypis mana tapsishan-jina tapsiran. 19Babilonia runacuna juchaçhu arushanpita Tayta Diosninchi ullgucäcuran. Juyupa ñacachiran. Marcanpis quimsaman raçhicäcuran. Marcacuna chay-tucuyçhu juçhur ushyacaran. 20Islacunapis, puntacunapis illaricäcuran. 21Runtu tamyapis juyupa tamyamuran. Runtuga çhuscu arüba-yupay caran. Runtu tamya runaman shicwamuptin, chigaypa ñacachiptin, runacuna Tayta Diosninchita ashllir ushyaran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\