Apocalipsis 17

1Chaypita jucninna tasun aptaraj anjil ñaupäman sharcamur, nimaran: ‹‹Runan-runan puricuj warmita, mayu tincujçhu tiyajtaga, Tayta Diosninchi ñacachinga. Mä, ricäcamushun. 2Chay warmi llapan auturdäcunata çhasquiräcusha. Runan-runan cacushan jillaywan auturdäcunata shincachisha. Chay-jina llapan runacunatapis maquichacusha.›› 3Jinalla ricapacuynilläçhu Espíritu Santu ricapacachimaptin, chunyaj pacha quinranman anjil pushamaran. Chayçhu warmita ricarä. Warmiga jançhis umayuj, çhunca wajrayuj puca waräcuyta wicharaycaran. Waräcuypa janançhu Tayta Diosninchita ashllir pampaman çhurar, ima rimaycunapis isquirbiraycaran. 4Warmipa müdanan ratariycaj pucawan yawar puca caran. Piñincuna juripita, achic-achicyaycaj rumicunapita caran. Juri cüpatapis aptaraycaran. Cüpaçhu asyajcunawan runan-runan purishan janracuna wiñaraycaran. 5Urcunçhüna quiquinpa jutin tincuchiyllapa isquirbiraycaran: ‹‹Jatun marca Babilonia caycä. Runan-runan puricujcunapa maman caycä. Juchallaçhu arujcunapa, asyajcunapa maman caycä. Cay pachaçhu pipis mana aypämanchu›› nir. 6Ricapaycashäçhu warmi maçhash caycashanta tantiyacurishcä. Jesúspa shiminta wiyacujcunapa yawarninwan maçhash caycaran. Wiyacujcunataga Jesúspa maquillançhu cawashanpita wañuchish caran. Chaycunata ricar, juyupa mancharicäcurä. 7Chaura tantiyayta mana atipaptï, anjil nimaran: ‹‹¿Imanirtaj mancharinqui? Cananga waräcuyta wicharaycaj warmi imaman tincushantapis, jançhis umayuj, çhunca wajrayuj waräcuy imaman tincushantapis tantiyachishayqui. 8Ricashayqui waräcuy cawaycaran. Ichanga mana cawannachu. Chaypis chacaj pachapita llucshimur, ushyacayman çhayangapaj. Ricarimushanta ricar, llapan runa mancharinga; ichanga mana llapanchu. Manchäga unay-unaypita-pacha Tayta Diosninchipa acta librunçhu jutincuna mana apuntaraj runacunalla mancharinga. Waräcuy unayna cawaycarsi, mana cawannachu. Chaypis yapay ricarimungapaj. 9‹‹Mayganiquipis yarpayniyuj car, pipaj rimashätapis tantiyacunquipaj. Waräcuy wicharaycaj warmi juc marcawan tincun. Chay marca jançhis puntayuj car, jançhis umamanpis tincun. Jançhis mandajcunamanpis tincun. 10Pichgaj mandajcuna mayna wañucusha. Jucna mandaycanna. Juc-caj mandajmi ichanga cargunman mana çhayanrächu. Çhayarpis, yupash watalla mandangapaj. 11Puca waräcuyga mayna mandaran. Chaypis mandaj-masincuna wañuptin, yapay ricarimunga. Mandaj caymanpis çhayangapaj. Chaypis ushyaypa illaringapaj. 12‹‹Çhunca wajracuna çhunca mandajcunawan tincun. Paycunam ichanga cargunta mana çhasquinrächu. Cargunta çhasquirpis, yupash junajlla waräcuyta mandäshingapaj. 13Llapanpis juc yarpaylla waräcuypa shungun munashanta ruranga. Llapan shungunwan, llapan callpanwan yanapänacunga. 14Mandajcuna waräcuy-ima Uyshata ticrapunga. Uysham ichanga llapanta içhipunga. Paymi mandajcunapa mandajnin, auturdäcunapa mandajnin. Maquinçhu cawan jatun mandajcunapis, tacsha mandajcunapis. Uysha içhipuptin, Jesúspa shiminta çhasquicuj runacunapis alliçhu llucshinga. Paycuna Tayta Diosninchipa shungun munashannuylla cawan. Jayachish captin, maquinçhu cawan. Quiquin acracusha.›› 15Jananmanpis anjil nimaran: ‹‹Runan-runan cacuj warmi jamarashançhu tincuj mayucunaga chay-tucuy marcacunawan, achcaj runawan tincun. Chay runacuna chay-tucuy marcacunaçhu tiyan. Juc-niraj-juc-niraj rimaycunatapis riman. 16Runan-runan cacuj warmita chiquir çhunca mandajcunapis, waräcuypis ticrapunga. Warmiman tincuj marcata çhayapur, imancunatapis jiçhunga. Jalapaçhallata jaguiycunga. Aychantapis waquinta micunga. Waquintana ushyaypa ruparachinga. 17Chaynuy cananta Tayta Diosninchi camacächisha. Çhunca mandajcuna waräcuyta yanapänanpäpis shacyächisha. Tayta Diosninchipa shiminta willapäcushan-jina çharcuptinraj, llapan shungunwan mandajcuna waräcuyta wiyacunga. 18Puca waräcuyta wicharaycaj warmiga jatun-caray marcawan tincun. May-chayçhu tiyarpis, llapan mandajcuna paypa maquinçhu purin.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\