Apocalipsis 19

1Chaypita achcajna janaj pachaçhu llapan shungunwan cantar, nimuran: ‹‹Cushiculläshun. Tayta Diosninchita alliman çhurayculläshun. Payga washämajninchi. Paylla munayniyuj. Chaymi Tayta Diosninchita alliman çhurayculläshun. 2Payga llapan runapa shungunta musyapan. Juchaynajcunata washan. Juchayujcunatam ichanga ñacachin. Runan-runan cacuj warmitapis Babilonia marcantinta ushyasha. Chay-tucuyçhu runacunata pingacuyninwan juchacachishanpita illarachisha. Tayta Diosninchipa wawancunata wañuchishanpitapis ñacayman jitarpusha.›› 3Yapayna janaj pachapita callpaycur nimuran: ‹‹Cushiculläshun. Tayta Diosninchita alliman çhurayculläshun. Juyu marcata illarachisha. Rupaptin, mana çhawaypa jushtaypis içhiringa.›› 4Ishcay çhunca çhuscuwan (24) mayur runacunapis, çhuscu cawajcunapis jungurpacuycur, Tayta Diosninchita alliman çhuraran: ‹‹Chaynuy caycullächun. Cushiculläshun. Tayta Diosninchita alliman çhurayculläshun›› nir. 5Tayta Diosninchipa ñaupanpitana nimuran: ‹‹Shiminta çhasquicujcuna llap-llapanmi Tayta Diosninchita alliman çhuraycullächun. Manchapacujcuna pï carpis, llap-llapanmi alliman çhuraycullächun.›› 6Chaypita räyu-jinaraj, çhayash mayu-jinaraj, achcaj runa rimashan-jinaraj wiyacaran. Wiyaptï, nimuran: ‹‹Cushiculläshun. Tayta Diosninchita alliman çhurayculläshun. Payga llapan runata maquinçhüna purichin. Llapanpaj munayniyuj. 7Llapanchi cushicärishun. Llapan shungunchiwan cushicärishun. Payta alliman çhurayculläshun. Majachacay junaj çhayamushana. Uyshaga majachacaj müsuwan tincun. Shiminta çhasquicujcunana majachacaj jipashwan tincun. Paycunaga ricaj-ricajlla shuyarpaycan. Parlay-masinta müsu apacushan-jina Uyshapis maquinçhu cawananpaj shuntacunga. 8Shiminta çhasquicujcunata yuraj müdanash achic-achicyaycar shuyaränanpaj Tayta Diosninchi yanapaycan. Manchapacur shungun munashallanta rurashanpita yuraj müdanashta alli ricashan-jina Tayta Diosninchipis alli ñawinpa ricaycan.›› 9Chaypita anjil nimaran: ‹‹Llapan wiyashayquita apuntay. Maquinçhu cawananpaj Washäcuj Uysha shuntaptin, jatunpa runacuna cushicäringa. Parlay-masinta müsu cushish shuntashan-jina wawancunata Uysha shuntanga.›› Jananmanpis anjil nimaran: ‹‹Willashajta quiquin Tayta Diosninchi willamasha.›› 10Nimaptin, jungurpacuycur manchapacurä. Anjilmi ichanga nimaran: ‹‹Ama manchapacamaychu. Ama jungurpacuychu. Tayta Diosnillanchita alliman çhurashun. Jesúspa shiminta çhasquicuj-masiquicuna-jina, jam-jina, nuwapis Tayta Diosninchipa maquinçhu cawä. Jesús shacyächiptinraj, willacujcuna shimintapis musyachin. Shiminta çhasquicur, musyachicuycanqui.›› 11Chaypita janaj pachapa puncun quiçharaycamujta ricarä. Yuraj cawallu muntarajtapis ricarä. Muntarajpa jutin caran: ‹‹Tayta Diosninchipa shiminta willacuj. Llapanta çharcuj.›› Payga mandaj carpis, magacuyman aywarpis, allillata ruran. 12Paypa ñawin nina-jinaraj ratataypa rataycaran. Umançhu chay-chica curünata ushturaycaran. Jutinpis janançhu isquirbiraycaran. Ichanga isquirbishanta quiquillan pashtachij. 13Müdanan yawarlla shututaycaran. Payta ricsiran: ‹‹Tayta Diosninchipa shimin›› nir. 14Chay-chicaj murucucunapis yuraj cawallunta muntacurcur jatipämuran. Yuraj müdanancunapis achic-achicyaycaran. 15Yuraj cawallu muntarajpa shiminpita ishcanläpa afilash cuchillu llucshiraycämuran. Llapan marcata içhipur maquinçhu purichir, jïru garutinwan ñacachinga. Llapanpaj Munayniyuj Tayta Diosninchita ullgüchishanpita übasta japchishan-jina runacunata ñacachinga. 16Racu çhanca müdanan janançhu isquirbiraycaran: ‹‹Mandajcunapa mandajnin caycä. Auturdäcunapa mandajnin caycä›› nir. 17Chaypita inti janançhu juc anjil içhiraycajta ricarä. Paymi aycha micuj cundurcunata, ancacunata, siucacunata jayacuran: ‹‹Llapallayqui shacallämuy. Tayta Diosninchi sumaj camarishan micuyta micunayquipaj jutucäriy. 18Tucuy-niraj runapa aychanta micunquipaj. Jatun auturdäcunapa aychanta, capitancunapa aychanta, murucucunapa aychanta, cawallucunapa aychanta, cawallun muntaraj murucucunapa aychanta micunquipaj. Runata uyway captinpis, pugush captinpis, mana alli ricash captinpis, alli ricash captinpis, llapanpa aychanta micunquipaj›› nir. 19Chaura ricaycaptï, waräcuypis, jatun mandajcunapis murucuncunawan-caman shuntacaran yuraj cawallu muntarajtawan yuraj müdanash murucuncunata magananpaj. 20Yuraj cawallu muntarajmi ichanga rïsu charircur cawaycajta asujriyuj ninaman waräcuytapis, pantachicuj willacujtapis jitarpuycuran. Pantachicujga imatapis rurar, tucuy-jinanpa runacunata riguichiran. Waräcuyta manchapacunantapis, waräcuyman ricchacujta manchapacunantapis munaran. Pipis auniptin, waräcuypa jutinwan chäpash caran. 21Chaura yuraj cawallu muntarajga jatun mandajcunatapis murucuntinta wañuchir ushyaran. Shiminpita llucshimuj cuchilluwan cuchuypa ushyaran. Jinarcur llapanpa aychanta aycha micuj cundurcunata, ancacunata, siucacunata jararan. Paycunana sacsashancaman micupäcuran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\