Apocalipsis 20

1Chaypita ricäriptï, janaj pachapita juc anjil racu cadinan aptash, chacaj pachapa lläbin aptash yarpuycämuran . 2Pugush curuta charircur, cadinawan wataran. Pugush curu ‹‹Satanás›› nishan Supaymi. Paytaga waranga (1,000) watacaman wataycuran. 3Pitapis mana pantachinanpaj chacaj pachaman wiçhgaycuran. Puncuta wiçhgarcur, lläbircuran. Waranga wata çharcuptinraj, ichicllata puripacunanpaj caçharinga. 4Mandajcunapa jamanancunatapis ricarä. Jamanancunaman Washäcuj Jesústa mandäshijcuna jamacaycäriran. Chaynuypis waquin wañuyta tarijcunata ricarä. Paycunapa umanta rugush caran Jesúspa shiminta çhasquicushanpita, Tayta Diosninchipa shiminta wiyacushanpita. Paycunaga waräcuytapis, waräcuyman ricchacujtapis mana manchapacuranchu. Maquinman, urcunman mana chäpacuranchu. Paycunata Tayta Diosninchi cawarachimuptin, waranga (1,000) wata Washäcuj Jesústa mandäshiran. 5Waquin wañushcunam ichanga mana cawarimungachu waranga wata çharcushancaman. Chaypitaraj cawarimunga. 6Puntata cawarijcuna sumaj cushicärinman. Paycunaga Tayta Diosninchipa acracuynin. Maquillançhu cawanga. Wañuyman yapay mana cutinganachu. Manchäga cüra cayman çhuraptin, Tayta Diosninchipa shungun munashallanta, Washäcuj Jesúspa shungun munashallanta ruranga. Cay pachaçhu waranga (1,000) wata Jesústa mandäshinga. 7Waranga wata çharcuptinna, wiçhgaraycächishanpita Supayta caçharinga. 8Supayna chay-tucuypa purir, alli rimaj tumpaylla llapan runacunata pantachinga. ‹‹Gog›› nishan quinranpitapis, ‹‹Magog›› nishan quinranpitapis may-may murucucunata shuntanga Tayta Diosninchita magananpaj. Juyu murucucunata agu-jina chay-chicaj captin, yupaytasi mana atipangachu. 9Murucucunaga chay-tucuypita sharcamur, Tayta Diosninchipa wawancunata, cuyashan marcata yaycapuran. Chaypis janaj pachapita nina tamya tamyamur, juyu murucucunata rupaypa ushyaran. 10Chaypita asujriyuj ratataycaj ninaman pantachicuj supayta jitarpuycuran. Chayllaçhu waräcuypis, pantachicuj willacujpis caycaran. Paycuna pagas-junajta ñacanga. Mana imaysi llucshinganachu. 11Chaypita jatun-caray yuraj jamanançhu jamaraycajta ricarä. Jamaraycajta manchacur, janaj pachapis, cay pachapis jishpicuran. Illaricäcuran. 12Jinarcur wañushcunata ricarä. Mayur runa carsi, lluta runa carsi, llap-llapanmi mandajpa jamanan ñaupançhu içhirpaycaran. Jamanan ñaupançhu acta librucunapis quiçharaycaran. Juc acta librupis quiçharaycaran. Chay libruçhu Tayta Diosninchipa maquinçhu cawajcunapa jutincuna isquirbiraran. Waquin librucunaçhu wañushcuna allita, mana allita rurar cawashanpis isquirbiraran. Tayta Diosninchina llapan wañushcunata tapuparan ima-imata rurar cawashantapis. 13Yacuçhu wañushcunatapis, pamparashcunatapis, chacaj pachapita llucshimujcunatapis Tayta Diosninchi llap-llapanta tapuparan ima-imata rurar cawashantapis. 14- 15Wañuytawan chacaj pachatapis Tayta Diosninchipa shiminta mana çhasquicujnintinta ninaman jaycuriran. Ishcay cutipana wañuyman çhayaran. Jipataraj wañuyman çhayajcunaga ninaçhu ushyacaran. Paycunapa jutinta Tayta Diosninchipa acta librunçhu mana tariranchu. Chay actaçhu imay-imaycamanpis cawajcunapa jutincunalla isquirbiraycaran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\