Apocalipsis 21

1Chaypita cay pachatapis, janaj pachatapis mushujta ricarä. Ricashanchi pachapis, ricashanchi janaj pachapis mayna illaricäcuran. Lamar yacupis mana carannachu. 2Tayta Diosninchipa achic-achicyaycaj marcantana ricarä. Marcanga mushuj Jerusalén marca caran. Janaj pachapita majachacänanpaj rucapäcush jipash-jina yarpuycämuran. 3Mandajpa jamanan ñaupanpita sumaj wiyacächiypa nimuran: ‹‹Tayta Diosninchipa wasin cayçhüna canga. Wawancunawan cawanga. Maquinçhu paycuna puringa. Tayta Diosnin cashpan mana caçharingachu. 4Shacyächiptin, wawancuna imaypis mana llaquicunganachu. Mana wañunganachu. Mana wañupacunganachu. Mana waganganachu. Mana ñacanganachu. Chaynuy caway ushyacäcushana.›› 5Mandajpa jamanançhu jamarajna nimuran: ‹‹Llapantapis mushujman ticrachï. Rimashäcuna rasun-caj. Llapanpis çharcucanga. Chaymi rimashäcunata isquirbiy.›› 6Jinarcur nimaran: ‹‹Yarpashäta llapanta çharcushcä. Nuwaga imay-imaypis cawaj cä. Imaypis mana ushyacashächu. Llap-llapantapis camacächij cä. Chaymi pisi imay-imaycamanpis cawayta munar, nuwaman shamuchun. Cawachicuj yacuta cushishalla tarichishaj. 7Jucha aparicuyta içhipujcunata irinsanta raquipushaj. Paycuna Taytachacamanga. Nuwapis wamrachacushaj maquïçhu cawananpaj. 8Jucha aparicuyta mana içhipujcunatam ichanga ratataycaj ninaman jaycurishaj. Llapan shimïta mana wiyacujcuna, marca-pingay cawajcuna, wañuchicujcuna, pï-maywanpis cacujcuna, musyapacujcuna, jirca jarajcuna, llullacujcuna ninaçhu ushyacanga. Chay-nirajcunata asujriyuj ratataycaj ninaman jitarpushaj. Ishcay cutipana wañuyman çhayanga.›› 9Chaypita timpurij jishyawan tasunta charaj jançhis anjilcunapita jucnin nimuran: ‹‹Mä, shamuy. Uyshapa shiminta çhasquicuj runacunata ricachishayqui. Parlay-masinta müsu llaquipashan-jina Uyshapis shiminta çhasquicujcunata llaquipan.›› 10Espíritu Santupa maquinçhu cashpä ricapacuynilläçhu jatun puntamanna anjil pushamaran. Tayta Diosninchipa Jerusalén marcanta ricachimaran. Janaj pachapita, Tayta Diosninchipa ñaupanpita yarpuycämuran. 11Tayta Diosninchi achicyächiptin, marca chillap-chillapyaycaran. Juri-jina, ispïju-jina achic-achicyaycan. 12Marcataga jatun sawan tumaparaycaran. Sawanpa puncuncunapis çhunca ishcaywan caran. Juc puncupi-caman juc anjil täpaycaran. Puncucunaga jutiyuj-camalla caran. Israelpa çhunca ishcaywan wamrancunapa jutinta aparan. 13Quimsa puncu caran jana-caj lädupa, quimsana ura-caj lädupa, quimsana dirïcha-caj lädupa, quimsana isquirda-caj lädupa. 14Sawantaga çhunca ishcaywan rumicuna tuncaraycaran. Rumicunaçhüna juc-caman Uyshapa çhunca ishcaywan caçhancunapa jutin isquirbiraycaran. 15Parlapämaj anjilna juri bärawan marcata, sawanta, puncuncunata tupuran. 16Tupuptin, marcapa altunpis, anchunpis, largunpis çhuscu paçhac çhuscu çhunca çhuscuwan (444) lïwa caran. Juc tupuylla caran. 17Sawanpa altunta tupuptin, sujta çhunca pichgawan (65) mitru caran. Runa tantiyashan bärawan anjil llapanta tupuran. 18Sawanga achicyaj rumiwan pirgash caran. Marcana jurillapita caran. Lüna-jina ricacaptin, llap-llapan ricacaran. 19Çhunca ishcaywan achic-achicyaj rumicuna sawanta tuncaraycaran. Juc rumi caran jasaj birdi, jucna asul, jucna bäyu, jucna ratariycaj birdi, 20jucna puca shuyu, jucna yawar puca, jucna jarwash, jucna asul birdi, jucna ratariycaj jarwash, jucna chacaj birdi, jucna murädu, jucna rusïlla. 21Sawanpa puncuncunapis juc achic-achicyaycaj rumipita-camalla caran. Jatun cällipis jurillapita caran. Lüna-jina ricacaptin, llap-llapan ricacaran. 22Marcata ricaptï, Tayta Diosninchipa wasin mana carannachu. Manchäga llapanpaj Munayniyuj Tayta Diosninchiwan Uysha llapanpa ricay ñawinçhu caycaran. Quiquincunawan tincuj pipis aywanga. 23Mushuj marca achicyänanpäpis intiwan quilla mana caranchu. Manchäga munayniyuj cashpan Tayta Diosninchi achicyan. Uyshapis achicyan. 24Tayta Diosninchipa marcan achicyashallanwan llapan runacuna cawanga. Llapan marcapa mandajnincunana allinninta apamunga Tayta Diosninchita jarananpaj. 25Mana imaypis chacaptin, marcapa puncuncunapis imaysi mana wiçhgarangachu. 26Runacunapis chay-tucuypita llapan ima-aycancunata allinninta Tayta Diosninchipa ñaupanman jutunga. 27Manacajcunatam ichanga mana yaycuchingachu. Marca-pingay cawajcunawan pantachicujcuna mana yaycungapishchu. Manchäga Uyshapa acta librunçhu jutincuna apuntarajcunalla yaycunga. Paycunaga imaycamanpis cawangapaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\