Apocalipsis 22

1Chaypita cawachicuj chuya mayuta anjil ricachimaran. Tayta Diosninchi jamarashanpita, Uysha jamarashanpita pashtaycämuran. 2Marcapa jatun cälli çhaupinpa aywaycaran. Mayu cantuncunaçhu cawachicuj yüracuna içhirpaycaran. Quillaman-quillaman wayur, wataçhu çhunca ishcaywan cuti wayuran. Üjancunapis jampi caran llapan runapaj. 3Mana juyu ñawinpanachu wawancunatapis, imacunatapis Tayta Diosninchi ricanga. Manchäga Tayta Diosninchipis, Uyshapis jamanallançhu jamanga. Llapan wawancuna manchapacunga. 4Tayta Diosninchipa ñaupançhu cawar, quiquinwan tincunga. Urcunçhu-caman Tayta Diosninchipa jutinpis chäparanga. 5Pachapis mana chacanganachu. Tayta Diosninchi achicyapaptin, intipis, ima achquipis mana pishinganachu. Wawancunana Tayta Diosninchiwan, Uyshawan imaycamanpis mandanga. 6Chaypita anjil nimaran: ‹‹Rasullanta willashcaj. Llapanta çharcunga. Shiminta willacujcunata shungun yarpashanta Tayta Diosninchi musyachin. Cananga jamcunata willaj caçhamasha. Llapan camacächishanta çharcungapaj. Mana aycällatana ricashunpaj. 7Jesúsna nin: ‹Sumaj wiyacuy. Shaycamüna. Cay libru rimashanta çhasquicujcunata Tayta Diosninchi yanapanga. Chaymi cushicärinquiman.› ›› 8Nuwa Juan, llapanta wiyashcä. Ricashcä. Llapanta wiyarpis, ricarpis, ricapacachimaj anjilta manchapacunäpaj jungurpacuycurä. 9Anjilna nimaran: ‹‹Ama manchapacamaychu. Ama jungurparaychu. Quiquin Tayta Diosninchita manchapacuy. Paypa maquinçhu willacuj-masiquicunapis, cay libru rimashanta wiyacujcunapis, nuwanchipis cawanchi.›› 10Jananmanpis nimaran: ‹‹Willapashajcunata ama pacarächinquichu. Manchäga libru rimashanta llapan runata tantiyachinqui. Llapanpis manasi aycällatana çharcucangapaj. 11Chaymi juchallaçhu aruyta munar, pipis juchallaçhu arucuchun. Pingayçhu cawayta munar, pipis pingayllaçhu cawacuchun. Tayta Diosninchipa shungun munashanta rurajcunam ichanga allillata ruranman. Tayta Diosninchipa maquinçhu cawajcuna sumaj wiyacur cawanman.›› 12Jesúsna nin: ‹‹Sumaj wiyacuy. Shaycamüna. Llapan runapa shungunta musyapä. Imanuy-imanuy cawashanpita llapanpis çhasquinga. 13Nuwallam imay-imaypis cawacuj cä. Imaypis mana ushyacashächu. Llap-llapantapis camacächij cä. Nuwallapita llapanpis jallarisha. Nuwallapita llapanpis ushyacanga. 14‹‹Müdanata tacshaj-yupay runapis juchanpita mayllash captin, Tayta Diosninchi camacächinga mushuj marcaman yaycunanpaj, imaycamanpis cawachicuj yürapa wayuyninta micunanpaj. Chaypitam paycuna cushish cawanga. 15Allgu-jina juchaçhu aruj runacunatam ichanga marcaman mana yaycuchingachu. Chaynuypis musyapacujcunata, jirca jarajcunata, jucwan-jucwan puricujcunata, wañuchijcunata, jircacunata manchapacujcunata, alli shimillanpa pantachicujcunata mana yaycuchingachu. 16‹‹Nuwaga Jesúsmi caycä. Anjilnïta caçhamushcä jutucaj irmänucunata shimïta musyachinanpaj. Unay mandaj Davidpa castallanpita yurishcä. Paypa willcan caycä. Waraj istrïlla-jina alli willapata apamushcä.›› 17Espíritu Santupis, llapan irmänucunapis nin: ‹‹Tayta Jesús, shamuyna.›› Wiyajcunapis llapaniqui ninquiman: ‹‹Shamuyna, Tayta.›› Yacunaywan wañur, Tayta Diosninchita mañacunquiman. Payga cawachicuj yacuta cushishalla tarichishunqui. 18Tayta Diosninchi camacächinanta sumaj tantiyacärinquiman. Cay libru rimashanman pipis shungun yarpashanta yapaptin, jançhis casta timpurij jishyawan Tayta Diosninchi ñacachinga. Timpurij jishyapita cay libruçhu isquirbiraycan. 19Cay libru rimashanpita imatapis pacaptin, ñaupanman pitapis Tayta Diosninchi mana çhayachingachu. Cay libru rimashannuylla marcanman mana yaycuchingachu. Cawachicuj yürapa wayuynintapis mana micuchingachu. 20Caycunata musyachicurna, Jesús nin: ‹‹Manasi aycällatana shaycamü.›› Chaura nuwapis nï: ‹‹Chaynuy caycullächun. Tayta Jesús, shamuyna, ari.›› 21Chayllata willapärij. Llaquipäcuj Tayta Jesús llapaniquita yanapayculläshunqui, ari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\