Apocalipsis 9

1Juc anjilna curnïtata tucaramuptin, juc istrïlla cay pachaman shicwamujta ricarä. Chay istrïlla shapshicucuna wiçhgarashan chacaj pachapa lläbinta çhasquiran. 2Chaura chacaj pachapa puncunta quiçhariptin, jatun jurnupita jushtay llucshimuj-jinaraj yana jushtay içhicarcamuran. Jushtay içhicurcuptin, intipis mana achicyarannachu. Chacaräcuran. Wayrapis mana wayraranchu. 3Jushtaypitana chucluscuna llucshimuran. Chay-tucuyman shillaran. Alacran canicushan-jina runacunata canicur, juyupa ñacachiran. 4Chaypis chucluscunata Tayta Diosninchi niran: ‹‹Wawäcunata ama ñacachinquichu. Paycunapa urcun chäpacush caycan. Jiwacunatapis, jaçhacunatapis, yüracunatapis ama ushyanquichu. 5Mana chäpacush runacunatam ichanga ñacaylla ñacachinqui. Pichga quillantin ñacachir, pitapis ama wañuchinquichu.›› Alacran canicushan-jina chucluscuna canicushan juyupa nanaran. 6Chay wichan juyupa ñacar wañuyta ashirsi, runacuna mana wañungachu. Wañucuriyta munarpis, wañuyta mana taringachu. 7Cawallu maganacuyman aywaj-niraj chucluscuna caycaran. Umançhu juri curüna-niraj jatiraycaran. Jajllan runapa jajllan-niraj caran. 8Ajchanna warmipa ajchan-niraj caran. Quirunpis liyunpa quirun-niraj caran. 9Intïru jasgunta chaparashan lätalla caran. Päriptin, may-may cawallu pututuylla aywaycaj-jina cäpancuna sir-siryaran. 10Çhupanna alacranpa-jina casha punta caran. Canicur, pichga quillantin runacunata ñacachiran. 11Chucluscuna chacaj pachaçhu mandaj juyu anjilpa maquinçhu puriran. Chacaj pachaçhu juyaj mandaj anjilta hebreo rimayçhu: ‹‹Abadón›› nin. Griego rimayçhüna wañuchicuj captin: ‹‹Apolión›› nin. 12Caycaman punta-caj ñacay çhayamun. Punta-caj ñacay çhawaptinsi, ishcayraj çhayamunga. 13Juc anjilna curnïtata tucaramuptin, Tayta Diosninchipa ñaupançhu juri tullpapa çhuscun isquïnanpita rimaramuran. Curnïta tucaj anjilta nimuran: 14‹‹Jatun mayu Éufrates cantunçhu wataraj çhuscu juyu anjilta pascamuy›› nir. 15Pascaramuptin, çhuscu juyu anjil llucshimuran murucucunawan pullanta-yupay runacunata wañuchinanpaj. Unaypita-pacha chay watapaj, chay quillapaj, chay junajpaj, chay ürapaj Tayta Diosninchi camacächish caran. 16Cawallun muntash murucucuna yupaysi mana atipaypaj caran. Chay-chicaj cashanta wiyarä. 17Ricaptï, murucucunapa jasgunta chaparaj läta yawar puca, chacaj asul, asujri-niraj jarwash caran. Cawallupa uman liyunpa uman-niraj caran. Shiminpita llucshimuran jushtay, asujri, nina. 18Cawallupa shiminpita llucshimuj jushtaypis, asujripis, ninapis pullanta-yupay runacunata wañurachiran. 19Cawalluga shiminwanpis, çhupanwanpis runacunata wañuchiran. Çhupancuna canicuj curu-niraj caran. Canicur, runacunata juyupa ñacachiran. 20Chaypis wañuypita jishpij runacuna jinallaraj juchata aparicuran. Juchanpita mana wanacuranchu. Supaycunatapis, jircacunatapis taytachacuran. Manchapacunanpaj jircaman ricchacujcunata maquinwan rurash caran juripita, jillaypita, brunsipita, rumipita, jirupita. Rurashanga mana ricanpishchu. Mana wiyanpishchu. Mana purinpishchu. 21Chay runacuna jinalla wañuchicuycaran. Runa-masinta chiquishpan chapa ruraycunaçhu aruycaran. Runapis, warmipis jucwan-jucwan cacuycaran. Suwacuycaran. Imapitapis mana wanacuranchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\