Romanos 1

1Roma marca irmänucuna, nuwa Pablo cartacallämü. Washäcuj Jesúspa mandu-rurajnin caycä. Paypita willapäcunäpaj Tayta Diosninchi acracamasha. Caçhacamasha: ‹‹Alli willapäta willacur purimuy›› nir. 2Unaypita-pacha Washäcujninchi Jesús shamunanta Tayta Diosninchi musyachicuran. Alli willapanta musyachicur, shiminçhüpis unay willacujcuna llapanta isquirbiran: 3‹‹Tayta Diosninchi caçhamushan Wawan cay pachaçhu yuringapaj. Unay mandajninchi Davidpa willcan canga›› nir. 4Chaymi Wawan cashanta musyachicur, Espíritu Santuwan Tayta Diosninchi wañuypita Jesústa cawarachimuran. Jinarcur munayniyuj cayman çhuraran. Cananga maquinçhu Taytanchi Jesucristu puriycächimanchi. Payga Washämajninchi. 5Llaquipämar, nuwatapis çhuramasha shiminta willapäcunäpaj. Llapan runa shiminta çhasquicunanta munar, maquinçhu cawananta munar, caçhacamasha: ‹‹Jäpa runacunatapis nuwaman yupachicamänanpaj shimïta willapäcunqui. Paycunapis çhasquicunman›› nir. 6Roma irmänucuna, jamcunatapis Tayta Diosninchi acracushcashunqui Washäcuj Jesúspa maquinçhu cawanayquipaj. 7Chaymi cartacamü. Tayta Diosninchi llaquipäshunqui. Paymi acracushcashunqui. Wamrachacushcashunqui maquinçhu cawanayquipaj. Tayta Diosninchipis, Tayta Jesucristupis alli ñawinwan ricayculläshunqui. Allilla cawaycachilläshunqui. 8Irmänucuna, Washäcuj Jesúsman yupachicur maquinçhu alli cawashayquita may-chayçhüpis rimaptin, jatunpa cushicü. Chaymi llapaniquipita Tayta Diosninchita alliman çhurä. 9Waran-waran jamcunapaj mañacapushätapis quiquin Tayta Diosninchi musyaraycan. Caçhacamashannuylla Wawan Jesúspa alli willapanta llapan shungüwan willapäcuycä. 10Pay camacächiptin, watucuj shamushaj. Unaypita-pacha sumaj mañacuycä. 11Jamcunawan tincuyta sumaj munaycä. Tincur, Espíritu Santu tantiyachimashannuylla anyapäshayqui Tayta Diosninchiman sumaj yupachicunayquipaj. 12Chaymi shimin shungunchiman sumaj çhayananpaj jucninchi-jucninchipis shacyächinacushun. 13Irmänucuna, achca cuti watucuj shamuyta munaptïsi, chapa mana pishïmashachu. Marcan-marcan purishä-jina marcayquiçhüpis sumaj willapäcunä. Marca-masiquicunapis Tayta Jesúspa shiminta çhasquicunanta munaycä. 14Tayta Diosninchi camacächiptin, llapan runata Jesúspa shiminta willapäman. Willapäshaj Roma marca-masiqui captinsi, jäpa runa captinsi, yaçhaj runa captinsi, pampa runa captinsi. 15Chaymi alli willapata willapänäpaj marcayquicamanpis juclla çhayamüman. 16- 17Washäcuj Jesúspa shiminta çhasquicuptinchi, Tayta Diosninchi jishpichimanchi. Imaycamanpis maquinçhu cawachimanchi Israel runa captinchisi, jäpa runa captinchisi. Chaymi mana pingacullar llapanpa ñaupançhu pï-maytapis willapäman: ‹‹Jesúspa shimin alli willapa›› nir. Llapanchi juchata aparicush captinchisi Jesúspa shiminta çhasquicuptinchi, alli ñawinwan Tayta Diosninchi ricamanchi. Shiminçhüpis isquirbiraycan: ‹‹Pipis nuwallaman yupachicamaptin, alli ñawïwan ricashaj. Imaycamanpis cawachishaj›› nir. 18Waquin runacuna Tayta Diosninchipa shiminta wiyacuyta munan. Chaypis juchallaçhu arujcunawan mana manchapacujcuna wiyacunanta miçhan. Miçhar, janaj pachaçhu tiyaj Tayta Diosninchita ullgüchin. Ullgüchiptin, llapan runapa juchanta jurgapanga. 19- 20Llapan runa musyan Tayta Diosninchi pï cashantapis. Quiquinmi musyachimashcanchi. Payga cay pachatapis, janaj pachatapis camaran. Chaypis quiquinta mana ricanchichu. Camashancunata ricarmi ichanga, imaycamanpis munayniyuj cashantapis, shungun alli cashantapis tantiyacunchi. Chaymi pipis chapacuyta mana camäpacungachu: ‹‹Tayta Diosninchi, ¿piraj cacullanpis?›› nir. 21Juchallaçhu arujcuna Tayta Diosninchi pï cashantapis musyan. Ichanga mana manchapacunchu. Camashancunata ricaycarsi, alliman mana çhuranchu. Shungunpis chucru. Umanpis mana yarpaçhacunchu. Tayta Diosninchipa shungun munashantapis tantiyayta mana munanchu. 22‹‹Yarpay-sapa cä›› nirsi, upa runa. Pishi-yarpayyuj. 23Tayta Diosninchi munayniyuj caycaptinsi, imay-imaycaman cawacuj caycaptinsi, juchaçhu arujcuna mana manchapacunchu. Manchäga jircacunata manchapacun. Ushyacajlla captinsi, runacuna ricchacujmanpis, uywacuna ricchacujmanpis, pichuysacuna ricchacujmanpis, curucuna ricchacujmanpis manchapacun. 24Upa cayninwan juchallaçhu aruyta munaptin, Tayta Diosninchipis mana miçharanchu. Paycuna shungun munapashannuylla juchallicur, marca-pingay cawan. 25Marca-pingay cawar Tayta Diosninchita jungaycur, ushyacajcunallaman yupachicun. Ñawin ricashancunallata manchapacun. Camacuj Tayta Diosninchitam ichanga mana manchapacunchu. Rasunpa payllam imay-imaypis alliman çhurash canman. Chaynuy caycullächun. 26Chaymi juchallaçhu arushanpita Tayta Diosninchi caçhariycuptin, acaripacur shungun munapashallançhu arun. Warmicunapis pingaypaj runata mana munar, warmi-masillanwan cacun. 27Chay-jina runacunapis warmita mana munar, ullgu-masillanwan cacun. Pingaypaj ullgu-puralla sumaj munapänacun. Chaymi jucha aparicushanman-tupu Tayta Diosninchi ñacaycächin. 28Chaura mana manchapacuj caycar pampaman çhuraptin, Tayta Diosninchipis caçhariycuran shungun munapashanta ruracunanpaj. Chaynuypa paycuna chucru shungun car, marca-pingay cawan. 29Juyu car, llutancunallapaj yarpan. Runa-masincunata chapata ruran. Imancunatapis munapan. Imamanpis çhayachiyta munan. Yargaj. Wañuchicuj. Chiquipäcuj. Achäquita ashij. Washa rimaj. 30Tumpacuj. Tayta Diosninchitapis chiquipan. Runa-masinta ashllin. Pampaman çhuranacun. Jatun-tucun. Mana ricsish juchacunata rurananpäpis yarpaçhacun. Maman-taytantapis mana wiyacunchu. 31Upa cayninwan imatapis tantiyacuyta mana munanchu. Aunishantapis mana çharcunchu. Runa-masincunata chiquipan. Mana llaquipäcunchu. 32Chaynuy juchaçhu arushanpita Tayta Diosninchi wañuyman çhayachinanta musyaycarsi, mana wanacunchu. Manchäga runa-masincunapis juchaçhu aruptin, sumaj cushicun. Shacyächin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\