Romanos 12

1Irmänucuna, llaquipämashpanchi tucuy-jinanpa Tayta Diosninchi yanapaycämanchi. Cananga nuwanchipita. Unay auquillunchicuna uywata pishtariycur jarashan Tayta Diosninchipa shungunman tincusha. Chay-jina nuwanchipis quiquinchipa caway-bïdanchita jarashuwan shungunman tincunanpaj. Payllata manchapacur, maquillançhu cawashuwan. Wañushanchicaman shungun munashallanta rurashuwan. Chaynuy cawananchi sumaj camacan. 2Chaymi runacuna yarpashannuylla ama cawashunchu. Shungun munashantapis ama rurashunchu. Manchäga shungunman tincunanchipaj Tayta Diosninchi shungunchita ticrachinman. Ticrachiptin, shungunman tincushallanta rurashun. Shungun munashannuylla cawashun. Allillata rurashun. 3Tayta Diosninchi llaquipämashpan caçhacamasha llapaniquita piñapänajpaj. Mayganiquipis ama alli-tucunquichu. Manchäga sumaj tantiyacunquiman. Ima-imata ruranayquipäpis Tayta Diosninchi yaçhayta camapushushayquiman-tupu imatapis ruranquiman. 4Mä, tantiyacushun. Runapa muguncuna achca caycan. Ichanga juc-niraj-juc-nirajta ruran. 5Nuwanchipis Washäcuj Jesúspa maquinçhu cawar juc-niraj-juc-nirajta yaçharpis, juc shungulla cawaycanchi. Mugucuna yanapänacushan-jina nuwanchipis yanapänacushuwan. 6Shungun munaptin, Tayta Diosninchi yanapaycämanchi ima-imata yaçhananchipäpis. Chaymi shiminta willapäcuyta yaçhar, tantiyachimashanchita llapan shungunchiwan willapäcushuwan. 7Yanapäcuyta yaçhar, sumaj yanapäcushuwan. Tantiyachicuyta yaçhar, tantiyachicushuwan. 8Shacyächiyta yaçhar, irmänunchicunata shacyächishuwan. Tarichicuyta yaçhar, puchuy-puchuy tarichishuwan. Irmänunchicunata ricayta yaçhar, llapan shungunchiwan ricashuwan. Pishipacujcunata yanapayta yaçhar, cushi-cushilla yanapäshuwan. 9Irmänucuna, ama janan shungulla llaquipänacärishunchu. Manchäga llapan shungunchiwan llaquipänacur, allillata rurashuwan. Manacaj rurashanchicuna llapanpis asyächicuypaj. 10Llapaninchi wasi-pura-jina alli ricanacärishuwan. Pampaman ama çhuranacushunchu. Manchäga alliman çhuranacärishuwan. 11Tayta Diosninchi munashanta rurananchipaj ama jillanäshunchu. Manchäga shungun munashallanta llapan shungunchiwan rurashuwan. 12Tayta Diosninchiman yupachicushuwan. Cushi-cushilla cawashuwan. Ñacayman çhayarsi, ama jagayäshunchu. Tayta Diosninchita mañacuycar cawashuwan. 13Irmänucuna pishipacuptin, tarichishuwan. Pachacuyta ashiptin, pachächishuwan. 14Pipis ashipämaptinchi, chapata ama rurashunchu. Manchäga Tayta Diosninchita mañacapushuwan sumaj yanapänanpaj. 15Pipis llaquicur wagaptin, wagäshishuwan. Alliman çhayar cushicuptin, cushicäshishuwan. 16Jucninchi-jucninchipis juc shungulla cawashuwan. Ama alli-tucushunchu. Ama yaçhaj-tucushunchu. Manchäga llapanwan alli ricanacärishuwan. 17Pipis nanächimaptinchi, unyanta ama cutichishunchu. Manchäga llapanpa ricay ñawinçhu allillata rurar cawashuwan. 18Llapan runawan allilla cawananchipaj imanuypapis camacächishuwan. 19Wawacuna, pipis chiquir imatapis rurashuptiqui, unyanta ama cutichinquichu. Manchäga Tayta Diosninchipa maquinman çhuray. Paywan çhuracächun. Paypa shiminçhu nin: ‹‹Imatapis rurashuptiqui, maquïman çhuray. Ama yatapaychu. Ñacachinä camacan.›› 20Jananmanpis nin: ‹‹Chiquipäshushayqui yargaptin, micuyta tarichiy. Yacunaptin, yacuta macyay. Chayrämi pingayman çhayanga. Pingacurraj, wanacunga.›› 21Pipis imatasi rurashuptiqui, unyanta ama cutichinquichu. Manchäga mana yamacällar alli ñawiquiwan ricaptiqui, juyu cayninpis ushyacanga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\