Romanos 13

1Irmänucuna, auturdäcunata wiyacushun. Auturdäcuna çhuracänanpaj quiquin Tayta Diosninchi camacächin. Mana camacächiptin, pipis auturdä cayman mana çhayanmanchu. 2Chaymi auturdäcunata ticrapur, quiquin Tayta Diosninchita ticrapunchi. Ticrapushanchipita ñacayman çhayashunpaj. 3Auturdäcunata ama manchacushunchu. Allita ruraptinchi, mana ñacachimäshunchu. Mana wiyacujcunatam ichanga ñacayman çhayachinga. Chaymi mana mancharish juyänanchipaj auturdäcunata manchapacur cawashun. Chayraj alli ricamäshun. 4Paycuna Tayta Diosninchipa maquinçhu caycan alli ricamänanchipaj. Chaypaj cargunman çhayasha. Paypa maquinçhu cashpanchi mana allita ruraptinchi, llutanta rurashanchiman-tupu ñacachimäshun. Auturdäcunata pucllacuyta mana jushunpächu. Paycuna Tayta Diosninchipa shungun munashallanta rurar, llutan rurajcunata ñacayman çhayachinga. 5Chaymi Tayta Diosninchita manchapacur, auturdäcunatapis wiyacushun. Ñacaypita jishpiyllata ama yarpäshunchu. 6Tayta Diosninchi camacächish caycaptin, auturdäcuna mañashan jillayta çhurashun. Paycuna Tayta Diosninchipa mandu-rurajnin. 7Chaymi manchapacur alli ricashun. Imatapis mañaptin, çhurashun. Aruchimaptinchi, arushun. 8Jaga-tucush-imarga, juclla cutichir ushyacächishun. Runa-masinchita llaquipänanchim ichanga ama imaysi ushyacanmanchu. Llaquipashpanchi alli ricarga, Tayta Diosninchipa shimintapis llapantana çharcushcanchi. 9Paypa shiminta musyanchi. Moiséswan musyachicuran: ‹‹Majayquita ama jananpachiychu. Ama wañuchicuychu. Ama suwacuychu. Jucpa imancunatapis ama munapaychu›› nir. Moisés isquirbishancuna llapan jucnayllaman jucllachacan: ‹‹Quiquiqui alli ricacushayqui-jina runa-masiquitapis alli ricanquiman›› nishallanman. 10Llaquipäcujcuna runa-masinta alli rican. Pitapis mana juyu ñawinwanchu rican. Chayraj Tayta Diosninchipa shiminta llapanta çharcun. 11Irmänucuna, cay pachaçhu yupash junajlla cawanchi. Chaymi piñapashajta wiyacunquiman. Ama upa-tucunquimanchu. Manchäga Tayta Diosninchipa shimin nishannuylla cawashun. Unayga Jesúspa shiminta çhasquicur: ‹‹Juclla shuntacamäshun›› nir mana yarpashcanchichu. Cananmi ichanga jishpichimänanchipaj wallcana pishin. 12Chacaj cashantapis, junaj cashantapis musyanchi. Cay pachaçhu cawayga chacajçhu caway-jina. Runacunapis juchallaçhu arun. Tayta Diosninchi jishpichimänanchi junaj çhayamuptinmi ichanga, achicyaj junajçhüna cawashunpaj. Chaymi juchata ama aparicushunnachu. Manchäga Tayta Diosninchipa shungun munashannuylla cawashuwan. 13Achicyaycaj cawayçhu-jina manchapacur cawashuwan. Upyallaçhu, tünallaçhu ama purishunchu. Allgu-jina warmin-warmin, runan-runan ama purishunchu. Marca-pingay ama cawashunchu. Ama jayapänacushunchu. Ama chiquinacushunchu. 14Shungunchi munashallanta imatapis ama rurashunchu. Manchäga Tayta Jesucristupa maquillançhu cawashuwan. Llapan ricay shungun munashallanta rurashuwan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\