Romanos 4:16

16Payman yupachicuptinchim ichanga, aunishanta Tayta Diosninchi çharcun. Llaquipämashpanchi alli ñawinpa ricamanchi. Chaymi Moiséspa shiminta wiyacuj Israel runa carsi, jäpa runa carsi, Abraham-jina yupachicushun. Yupachicujcunaga Abrahampa wawanwan tincun.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More