Romanos 6

1Chaura Tayta Diosninchi llaquipämashanchita willapaptij, llutanta yarparunquiman. Ama nimanquimanchu: ‹‹Juchata aparicushäman-tupu Tayta Diosninchi llaquipämaptin, juchaçhüçhi sumaj arushaj.›› 2- 4Juchata ama aparicushuwanchu. Jesús wañuyman çhayashanta musyanchi. Ayantapis pampaycuran. Munayninwanmi ichanga Tayta Diosninchi cawarachimuran mushuj cawayçhu cawananpaj. Nuwanchipis Washäcuj Jesúsman yupachicunchi. Maquinçhu cawar, ushyacunchi. Ushyacur, pampacuycaj-yupay ricacunchi. Aya imatapis mana munashan-jina nuwanchipis juchata ama munapäshuwannachu. Manchäga Jesúspa maquinçhu cawaycar, mushuj cawayçhüna cawashun. 5Payga wañuyman çhayar, cay pachaçhu cawaytapis jaguiycuran. Tayta Diosninchim ichanga mushuj cawayman cawarachimuran. Nuwanchipis Jesúsman yupachicur ushyacurmi, jucha rurayta jaguishcanchina. Chaymi Jesústa cawarachimushan-jina nuwanchitapis mushuj cawayman çhuramanchi. Jesúswanna cawanchi. 6Mä, tantiyacushun. Ñaupata juchaçhu aruyta mana munaptinchisi, jucmi maquichacamashcanchi llutanta rurananchipaj. Cananmi ichanga Jesúsman yupachicushanchipita mana maquichacamanchichu. Jesús rusçhu wañuyman çhayashan-jina nuwanchipis wañush-yupay ricacushcanchi. Mana juchallaçhünachu cawaycanchi. 7Pipis wañur, juchata mana aparicunnachu. Chay-jina nuwanchipis jucha rurayta jaguishcanchi. 8Wañuyman çhayashanchi-yupay caycaptinchisi Washäcuj Jesúsman yupachicuptinchi, imaycamanpis Tayta Diosninchi cawachimäshun. Payga Jesústa cawarachimushan-jina nuwanchitapis mushuj cawayman çhayachimashcanchi. 9Cawarish caycar, Washäcuj Jesús yapay mana wañungachu. Wañuyman mana çhayangachu. Tayta Diosninchi cawarachisha. 10Juchapita washämänanchipaj juc cutilla wañuyman çhayaran. Juchayuj caycaptinchisi, nuwanchi-raycur wañuyman çhayaran. Cawarcamurpis, Tayta Diosninchipa shungun munashallanta rurar cawaycan. 11Aya juchata mana aparicushan-jina nuwanchipis jucha aparicuyta jaguiycushcanchi. Mushuj cawayçhüna Washäcuj Jesús cawaycächimanchi. Chaymi Tayta Diosninchipa shungun munashallanta rurar cawaycanchi. 12Chaymi wañucujlla caycar, juchaçhu ama arushunnachu. Llutan rurayta munaparsi, juchata ama aparicushunnachu. 13Imaçhüpis ama juchallicushunnachu. Jesús-jina nuwanchipis Tayta Diosninchipa maquinçhu cawashun. Shungun munashannuy cawar, allillata rurashun. Payga wañuypita cawarimushta-yupayna ricamanchi. Chaymi shungunwan tincushallanta rurar cawashun. 14Tayta Diosninchi alli ñawinwan ricamanchi mana Moiséspa shiminta çharcuptinchichu. Manchäga llaquipämashpanchi paypa maquinçhüna cawaycanchi. Yanapämaptinchi, shungun munashannuy cawashun. Jucha ruraytapis ama munapäshunnachu. 15Sumaj tantiyacushun. ‹‹Llaquipämashpanchi alli ñawinwan Tayta Diosninchi ricamanchi shiminta mana çharcuptinchisi›› nir willapaptij, llutanta yarparunquiman. Ama jitapämanquichu: ‹‹Alli ñawinwan ricamashpanchi jishpichimaptinchiga, juchaçhu arucushaj›› nir. 16Musyanchi uyway runa taytanpa shiminta wiyacushanta. Nuwanchipis uyway-yupay caycanchi. Chaymi: ‹‹Tayta Diosninchipa maquinçhu cawä›› nirga, shimintapis sumaj wiyacushuwan. Shungun munashallanta rurashuwan. Chaynuy cawaptinchi, alli ñawinwan ricamanchi. Mana wiyacuptinchim ichanga, supaypa maquinçhu cawar juchata aparicushanchipita wañuyman çhayashunpaj. 17Cananga supaypa maquinçhu mana cawanchichu. Manchäga Tayta Diosninchipa maquinçhüna cawaycanchi. Ima allish willapäcushäcuna shunguyquiman çhayasha. Llapan shunguyquiwanna wiyacuycanqui. 18Jucha aparicuyta jaguinayquipaj Tayta Diosninchi jishpichishcashunqui. Cananga maquinçhu cawar, uywaynin-yupay shungun munashallanta ruranquiman. 19Ushyacajlla caycanchi. Chaymi sumaj tantiyacunayquipaj uyway runawan tincuchiypa willapaycaj. Tayta Diosninchipa maquinçhu mana cawar, llutan rurayllata, jucha aparicuyllata yarpashcanchi. Cananmi ichanga paypa maquinçhu cawar, allillata rurashun. Shungunman tincushallanta rurashun. 20Tayta Diosninchipa maquinçhu mana cawarraj shungunchi munapashallanta rurar, juchata aparicushcanchi. Mana pipis piñapämaranchichu: ‹‹Tayta Diosninchipa shungun munashallanta ruray›› nir. 21Munapashallanchita rurar, pingayllaman çhayashcanchi. Pingayman çhayar, Tayta Diosninchiwan imaysi mana tincushuwanchu caran. Manchäga wañuyman çhayashuwan caran. 22Tayta Diosninchim ichanga maquinçhu purichimanchi: ‹‹Jamta acracushcaj›› nir. Shungunchitapis ticrachiran: ‹‹Jucha aparicuyta ama munapanquichu. Manchäga shungü munashallanta ruranqui›› nir. Shiminta wiyacuptinchi, alli ñawinwan ricamashpanchi janaj pachaman shuntacamäshun imaycamanpis cawananchipaj. 23Chaymi Taytanchi Jesucristuman yupachicur maquinçhu cawaptinchi, Tayta Diosninchi imaycamanpis cawachimäshun. Juchallaçhu arujcunam ichanga wañuyman çhayanga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\