Romanos 7

1Irmänucuna, Moiséspa shiminta sumaj musyanchi, ¿au? Llapallantapis çharcunanchi; wañurmi ichanga manana. Chaymi tincuchiypa tantiyacushun. 2- 3Majayuj warmi majanpa maquinçhu cawan. Shimintapis wiyacun. Majayuj caycar jucwan cacurga, majanta jananpachin. Majan wañucuptinmi ichanga, japallanna ricacun. Jucwan majachacar, wañuj majanta mana jananpachinnachu. 4Irmänucuna, llapanchi juchata rurar purishcanchi. Nuwanchi-raycur Washäcuj Jesús wañushanman yupachicurmi ichanga, wañush-yupay ricacushcanchi. Jucha ruraypitapis jishpichimashcanchi. Chaymi alli ñawinwan Tayta Diosninchi ricamänanchita munar, mana Moiséspa shimintarächu çharcunanchi. Manchäga Jesúspa maquinçhüna cawananchi. Paytana wiyacunanchi. Wañushanpita Tayta Diosninchi cawarachimusha. Paypa shungun munashannuyna cawashuwan. 5Ñaupata supaypa maquinçhu cawar Moiséspa shiminta çharcuyta munaptinchisi, supay imaçhüpis jucha aparicuyta munapächimaranchi. Juchaçhu cawaycaptinchi, wañuyman çhayananchi caran. 6Cananmi ichanga Tayta Diosninchipa maquinçhu cawananchipaj mana Moiséspa shimintarächu wiyacunanchi. Wañush-yupay caycar, Moiséspa shiminta wiyacunanchi mana camacannachu. Juchata rurar mana cawanchinachu. Manchäga Espíritu Santu yanapämaptinchi, Tayta Diosninchipa shungun munashallanta rurar cawaycanchi. 7Chaynuy captinsi, ama yarpäshunchu: ‹‹Moiséswan Tayta Diosninchi isquirbirächishan shimin sasa. Çharcuyta mana camäpacuptï, wañuyman çhayachiman›› nir. Paypa shimin alli. Jucha ima cashantapis tantiyachimanchi. Nuwanchi-raycur Tayta Diosninchi musyachicun: ‹‹Runa-masiquipa imancunatapis ama munapanquichu›› nir. Chayraj imatapis munapar: ‹‹Juchata aparicushcanqui›› nir jurgapämänanchita tantiyacunchi. 8‹‹Ama munapanquichu›› nimaptinchisi, yargaj canchi. Runa-masinchipa imancunatapis sumaj munapanchi. Ichanga Tayta Diosninchipa shimin miçhämaptinchiraj, jucha cashanta tantiyacunchi. Shimin mana miçhämaptinchim ichanga, ima juchatasi mana aparicushuwanpishchu. 9Ñaupata Moiséspa shiminta mana musyar, imasi mana jucushcächu. Shiminta musyarmi ichanga juchaçhu cawashätapis, 10Tayta Diosninchipa maquinçhu mana cawashätapis tantiyacushcä. Moiséspa shiminta çharcur imaycamanpis cawayta yarpashcä. Shimin juchaçhu cawashäta musyachimaptinmi ichanga, imaypis wañuyman çhayanäta tantiyacushcä. 11Chaypis llutanta yarpar nishcä: ‹‹Juchaçhu cawarsi Moiséspa shiminta llapanta çharcurga, imaycamanpis Tayta Diosninchipa maquinçhu cawashaj.›› Chaynuy nirpis, Tayta Diosninchipa maquinpita witicushäpita wañuyman çhayachimänan caran. 12Chaypis Moiséspa shimin alli. Payga Tayta Diosninchipa shiminta willacuran. Ima-imata rimashanpis sumaj alli. Wiyacushanpis alli. 13Chaynuy captin, ama yarpämanchu: ‹‹Moiséspa shimin alli captinsi wañuyman çhayar, Tayta Diosninchiwan mana imaysi tincushächu›› nir. Mana Tayta Diosninchipa shimin-jananchu wañuyman çhayashaj. Manchäga paypa shiminta çharcuyta mana munarmi, wañuyman çhayashaj. Juchallaçhu aruyta munaparmi, juchata aparicü. Juchallicur, juchallaçhu cushish arushäta tantiyacü. Jucha-sapa cashäta Moiséspa shimin musyacächin. 14Musyanchi Moiséspa shimin Tayta Diosninchipa shimin cashanta. Nuwam ichanga wañuj runa car, juchata aparicullar cawä. Mana wiyacur, shungü munapashallanta rurä. 15Tantiyayta mana atipächu. Llutanta rurarpis, mana pingacüchu. Alli rurayta munarsi, chucru shungu cä. Llutancunata juclla rurä. Allita ruraytam ichanga sasächicü. 16Chaynuy jucha ruray jançhamaptinsi, içhipuyta mana camäpacuptïsi, Moiséspa shimin alli. 17Çharcuytapis munä. Chaypis mana camäpacüchu. Shungüga munapashallanta ashir, juchaman jançhaman. 18Wañuj runa captï, juchallaçhu purichiman. Allillata rurayta munarsi, mana camäpacüchu. 19Alli rurayta munarsi, llutanta rurä. Jucha rurayta wasguiyta munarsi, juchata aparicü. 20Jucha aparicuyta mana munarsi, juchata aparicü. Ichanga mana quiquïpitachu aparicü; manchäga shungü jançhamaptin. 21Cananraj sumaj tantiyacü. Tayta Diosninchipa shimin nishallanta rurayta munaptïsi, shungü jucha aparicuytaraj munapan. Alli rurashäpita chapäman. 22Tayta Diosninchipa shungunman shungü tincunanta munä. Shimintapis wiyacuyta munä. 23Wiyacuyta sumaj munaptïsi, shungü juchata munapan. Munapashanta camacächiptin, jucha rurayman çhayä. 24Wañuj runa carmi, sumaj llaquicü. Imamanpis çhayashaj. Juchallicush captï, ¿piraj wañuypita jishpichimanga? ¿Piraj Tayta Diosninchiwan tincuchimanga? 25Chaypis sumaj cushicü. Tayta Diosninchitapis alliman çhurä. Ima allish Taytanchi Jesucristuta caçhamusha llapaninchita jishpichimänanchipaj. Chaypis ama jungashunchu. Tayta Diosninchipa shiminta çharcushuwan. Shiminta çharcuyta munarsi wañuj runa caycar, juchatapis aparicunchi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\