Romanos 8

1Washäcuj Jesúspa maquinçhu cawaptinchi, mana juyu ñawinwanchu Tayta Diosninchi ricamanchi. Ñacaymanpis mana jaycamanchichu: ‹‹Juchayyujmi canqui›› nir. 2Manchäga Washäcuj Jesúspa maquinçhu cawaptinchi, Espíritu Santu cawachimanchi. Payga jucha munapaypita washämanchi. Wañurpis, chacaj pachaman mana çhayashunchu. Manchäga Tayta Diosninchipa ñaupanman çhayashunpaj. 3Paymi nuwanchi-raycur llapanta camacächiran. Ñaupataga wañuj runa caycar shungunchi munapashallanta rurar, Moiséspa shiminta çharcuyta mana camäpacushcanchichu. Chaymi wañuyman çhayananchi caran. Chaynuy captinchisi, Wawan Jesústa Tayta Diosninchi caçhamuran. Jesúsga wañuj runa yuriran. Ichanga nuwanchi-jina runa caycarsi, juchata mana aparicuranchu. Chaypis nuwanchi-janan runacuna ñacachiran. Nuwanchi-raycur wañuymanpis çhayachiran. Chaypitam juchaynajtana Tayta Diosninchi ricaycämanchi. 4Cananraj paypa shiminta çharcuycanchi. Ñaupata shungunchi munapashallanta rurar, juchallaçhu arushcanchi. Cananmi ichanga Espíritu Santu shacyächimaptinchi, Tayta Diosninchipa shungun munashannuylla cawaycanchi. 5Juchallaçhu arujcuna shungun munapashallanta ashin. Tayta Diosninchipa shungun munashanta ashijcunam ichanga Espíritu Santuta wiyacur cawan. 6Juchaçhu arujcuna shungun munapashallanta ashir, wañuyman çhayan. Tayta Diosninchipa ñaupanman imaypis mana çhayangapächu. Espíritu Santuta wiyacurmi ichanga, allilla cawanchi. Tayta Diosninchipa ñaupançhüpis cawashunpaj. 7Juchaçhu arujcuna shungun munashallanta ashir, Tayta Diosninchita ticrapun. Shiminta wiyacuyta munarsi, çharcuyta mana camäpacunchu. 8Chaymi shungunchi munapashanta rurar, Tayta Diosninchipa shungun munashanta rurayta mana camäpacunchichu. 9Jamcunam ichanga shunguyqui munapashanta mana ruranquinachu. Manchäga Espíritu Santuta wiyacuycanqui. Washäcuj Jesús camacächiyninpa shiminta çhasquicushayquipita Espíritu Santupa maquinçhu cawarcaycanqui. Mana çhasquicujcunatam ichanga maquinçhu mana charanchu. 10Maquinçhu Washäcuj Jesús purichimaptinchi, Tayta Diosninchipis: ‹‹Juchaynaj caycanqui›› nir alli ñawinwan ricamanchi. Chaymi juchata aparicushanchipita wañuyman çhayarsi, mana ushyacaj cawayçhüna Tayta Diosninchi puriycächimanchi. 11Sumaj tantiyacushun. Runacuna Washäcuj Jesústa wañuchiptinsi, Espíritu Santuwan Tayta Diosninchi cawarachimusha. Wañushanpita Jesústa cawarachimushan-jina nuwanchitapis Espíritu Santuwan cawarachimäshunpaj. Paymi maquinçhu charämanchi. 12Irmänucuna, sumaj tantiyacushun. Espíritu Santu charämaptinchi, Tayta Diosninchipa shungun munashanta rurashun. Quiquinchi munashanchinuylla ama cawashunchu. 13Shungunchi munashallanta ashiptinchi, wañuyllaman çhayashunpaj. Espíritu Santu yanapämaptinchim ichanga jucha aruypita witicur, imaycamanpis Tayta Diosninchipa ñaupançhu cawashunpaj. 14Espíritu Santu shacyächimashanchinuylla cawashpanchi Tayta Diosninchipa wawan caycanchi. 15Chaymi mana manchacunchinachu. Mandu-rurajcuna jucpa maquinçhu cawar imata mañacuriytapis manchacun. Nuwanchim ichanga Tayta Diosninchipa wawan cashpanchi imatapis mañacunchi: ‹‹Papäninchi›› niycur. 16Shungunchipis shungunwan tincuptin, Tayta Diosninchipa wawan cashanchita Espíritu Santu sumaj musyachimanchi. 17Chaymi wawan captinchi, imaypis mana pishïchimäshunchu. Washäcuj Jesústa ricashan-jina nuwanchitapis ricamäshunpaj. Runacuna Jesústa ñacachishan-jina nuwanchita ñacachimaptinchisi, achicyaj pachaman Tayta Diosninchi çhayachimäshunpaj. Jesústa-jina nuwanchitapis alli cayman çhuramäshunpaj. 18Chaymi ñacayman çhayarpis, ama imasi jucushunchu. Tayta Diosninchipa ñaupanman çhayaptinchi, achic-achicyaycaj pachaçhu cawachimäshunpaj. Chay wichanga ima cushicuymanraj çhayachimäshunpaj. 19- 21Chaypis ñaupanman shuntamänanchi junaj mana çhayamunrächu. Tayta Diosninchi camashancuna llapanpis uticash cashpan shuntamänanchitaraj shuyäcuycan. Camashancuna quiquillanpita alliman ticrayta mana junchu. Manchä ismucäcun. Wañucurin. Tayta Diosninchi camacächiptin, manacajmanpis çhayan. Shuntacamänanchi junajmi ichanga llap-llapanta jishpichinga. Camashancunata shungun munashanman cutichinga. Wamrancunatapis ricsichicur, alli cawayçhu cawachinga. 22Jishyaj warmi nanaywan japaraptin, jishyacuycashanta musyanchi. Chaynuymi Tayta Diosninchi camashancunapis cananllaga alliman jishpichinanta munar, japaraycan. 23Nuwanchipis ñacayçhu cawar, sumaj llaquicunchi. Janaj pachaman mana çhayallarpis, Espíritu Santupa maquinçhu cawaycanchi. Shuntamashpanchim ichanga Tayta Diosninchi ricsichicamäshun: ‹‹Wawämi canqui›› nir. Juc-niraj cawayçhüna cawachimäshunpaj. Mana wañucujnachu imaycamanpis cawachimäshunpaj. Chaynuy cawananchita shuyarpaycanchi. 24Jucha aparicuypita Tayta Diosninchi jishpichimashanchipita-pacha shuyarpaycanchi janaj pachaman shuntacamänanchita. Chaypis mana shuntacamashanchicaman Tayta Diosninchiman yupachicuycänanchi. 25Janaj pachaman çhayash caycar, ¿shuntacamänanchita yupachicushungarächu? Mana. Chaymi ima ñacayman çhayarsi, Tayta Diosninchiman yupachicur shuyarpaycanchi. 26- 27Llutäpacuptinchisi, Espíritu Santu yanapämanchi. Llutäpacur mañacuyta mana camäpacuptinchisi, tantiyamanchi. Quiquinmi Tayta Diosninchita mañacapamanchi. Llapan wawancunapa shungun munashanta tantiyachin. Tayta Diosninchipa shungun munashannuylla parlapämanchi. 28Ima ñacayçhu captinchisi, Tayta Diosninchi yanapaycämanchi. Payta manchapacuptinchi, imatapis allipaj camacächin. Chaycuna tantiyachimanchi shungun munashannuy cawananchipaj. Chaypämi acracamashcanchi. 29Cay pachata mana camallarraj, llapan shiminta wiyacujcunatapis, nuwanchitapis Tayta Diosninchi acracamashcanchi Wawan Jesúsman llucshinanchipaj. Jesúsga Tayta Diosninchipa jichpa wamran-yupay caycan, nuwanchina shullca wamran-yupay. 30Chaymi shungun yarpashannuy camacächir, acracamashcanchi. Wamrachacamashcanchi. Alli ñawinwan ricamanchi. ‹‹Juchaynajmi canqui›› nir achic-achicyaycaj pachamanpis shuntacamäshunpaj. 31Sumaj tantiyacushun. Tayta Diosninchi tucuy-jinanpa yanapaycämanchi. Chaymi runacuna ñacachimaptinchisi, chapata ruramaptinchisi, ama llaquicushunchu. 32Sumaj llaquipämashpanchi nuwanchi-raycur quiquinpa Wawan Jesústapis wañuypita mana jishpichishachu. Manchäga jucha aparicushanchipita jishpichimänanchi-raycur wañuyman çhayachisha. Cawarcachimur, janaj pachamanpis shuntacusha. Cananga alli ñawinwan ricamashpanchi tucuy-jinanpa yanapaycämanchi. 33Runacuna: ‹‹Jucha-sapa›› nimaptinchisi, Tayta Diosninchi chapaycämanchi. Acracamashpanchi alli ñawinwan ricaycämanchi: ‹‹Juchaynaj carcaycanqui›› nir. 34Chaymi pipis mana jurgapämäshunnachu: ‹‹Juchaçhu arushcanqui›› nir. Jishpichimänanchi-raycur mayna Jesús wañuyman çhayasha. Cawarcachimur, mandäshinanpaj Tayta Diosninchi janaj pachaman shuntacusha. Dirïcha-caj lädunçhu jamachiran. Chayçhüna Washäcuj Jesús parlapaycämanchi. 35Washäcuj Jesús sumaj llaquipämanchi. Maquillançhu chararämanchi. Chaymi tucuy-jinanpa ñacaptinchisi, yargaptinchisi, pishipacuptinchisi, llaquicuptinchisi, wañuchimaptinchisi, mana jungamanchichu. 36Tayta Diosninchipa shiminçhüpis nin: ‹‹Maquiquiçhu cawashäpita jaticaçhar ushyarcaycäman. Uyshata pishtashan-jina wañuchimayta ashircaycan.›› 37Chaypis Washäcuj Jesús llaquipämaptinchi imaman çhayarsi, alliçhu llucshinchi. 38- 39Maquinpitapis Tayta Diosninchi mana caçharimäshunchu. Cay pachaçhu cawaypis, wañuypis, janaj pachaçhu munayniyujcunapis, pacha rurinçhu munayniyujcunapis, canan wichan tincupacaycunapis, wara-warantinpaj yarpaçhacuycunapis mana wasguichimäshunchu. Mana imapis maquinpita jurgamäshunchu. Tayta Diosninchi mana caçharimäshunchu. Taytanchi Jesucristuta caçhamuyninpa sumaj llaquipämashanchita musyachimaranchi. Cananga paypa maquinçhüna cawanchi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\