Romanos 8:3

3Paymi nuwanchi-raycur llapanta camacächiran. Ñaupataga wañuj runa caycar shungunchi munapashallanta rurar, Moiséspa shiminta çharcuyta mana camäpacushcanchichu. Chaymi wañuyman çhayananchi caran. Chaynuy captinchisi, Wawan Jesústa Tayta Diosninchi caçhamuran. Jesúsga wañuj runa yuriran. Ichanga nuwanchi-jina runa caycarsi, juchata mana aparicuranchu. Chaypis nuwanchi-janan runacuna ñacachiran. Nuwanchi-raycur wañuymanpis çhayachiran. Chaypitam juchaynajtana Tayta Diosninchi ricaycämanchi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More