Tito 1

1Titullau Tito, nuwa Pablo cartacamü. Nuwata Tayta Diosninchi maquinçhu purichiman. Paymi caçhacamasha Washäcuj Jesúspa shiminta willacur purinäpaj. Chaymi shiminta willapäcuycä acracushan runacuna payman sumaj yupachicunanpaj, shiminta sumaj tantiyacunanpaj. Paymi acracamashcanchi shungun munashannuy cawananchipaj. 2Wiyacuptinchi, imaycamanpis alli cawayta tarichimäshunpaj. Payga shiminta llapanta çharcun. Chaymi cay pachata mana camallarsi: ‹‹Wamrachacushäcunata shuntamushaj imaycamanpis cawananpaj›› nir aunishanta yupachicunchi. 3Aunishanta canan wichan may-chayçhüpis willacucänanpaj nuwatapis Tayta Diosninchi çhuramasha. Payga Washämajninchim. 4Irmänu Tito, Jesúsman yupacushayquipita wawä-yupay caycanqui. Tayta Diosninchipis, Washäcuj Jesúspis llaquipäshushpayqui yanapayculläshunqui. Allilla cawaycachilläshunqui, ari. 5Tito, Creta marcaçhu jaguishcaj llapan irmänucunata ricanayquipaj . Marcan-marcan mayur irmänucunatapis tantiyachishajnuylla çhuranqui irmänunchicunata ricananpaj. 6Mayur irmänucuna Tayta Diosninchita manchapacur cawanman. Pitapis achäquita ama ashipanmanchu. Warmillanwan alli juyanman. Wamrancunapis Tayta Diosninchita manchapacunman. Pitapis ama jitapanmanchu: ‹‹Wamrancuna jilla allgu. Upa rinri›› nir. 7Irmänunchicunata ricaj runaga Tayta Diosninchipa maquinçhu cawan. Chaymi llapan runa alli ñawinwan ricanman. Nishan-nishan imatapis ama ruranmanchu. Pitapis ama nanaparanmanchu. Upyallaçhu ama arunmanchu. Piwanpis maganacuyta ama ashinmanchu. Ama suwacunmanchu. 8Manchäga pï-maytapis pachächinman. Alli runa canman. Imatapis sumaj tantiyacunman. Tayta Diosninchita manchapacunman. Paypa shungun munashallanta ruranman. Imata rurananpäpis sumaj yarpaçhacunman. 9Jesúspita nuwacuna yaçhachishätapis llapan shungunwan çharcunman. Chayraj irmänunchicunata yaçhachinman. Tayta Diosninchita wiyacunanpaj shacyächinman. Chucru shungucunatapis piñapanman Washäcuj Jesúspa shiminta tantiyacunanpaj. 10Tito, waquin runacuna Washäcuj Jesúspa shiminta mana wiyacunchu. Manchäga shimin çhayashanta rimar, irmänucunata pantachinan-cashallan puriycan. ‹‹Jïrucuy›› niycan. 11Jillayta ashinan-raycullar pantaycächin. Wasin-wasin purir tincupänacaycächin. Chaymi paycunapa shiminta ama çhasquipanquichu. 12Yaçhaj Creta marca runapis niran: ‹‹Creta marca runacuna llulla. Juyu. Jilla. Paçhallanpaj cawan.›› 13Rasunpa Creta runacuna chay-niraj caycan. Chaymi irmänucuna pantash captin, sumaj piñacunqui Tayta Diosninchita sumaj wiyacunanpäpis 14‹Moiséspa shimintapis, Israel runacuna yarpashantapis çharcuy›› nijcunapa shimintapis mana çhasquipänanpaj. Sumaj willapaptiqui, pantachicujcunapa shiminta mana çhasquingachu. 15Manchapacuptinchi, alli ñawinwan Tayta Diosninchi ricamanchi Moiséspa shiminta mana çharcuptinchisi. Wasguipajcunatam ichanga juyu ñawinwan rican. Paycunaga jucha aparicuyllaçhu arun. Imatapis mana manchapacunchu. 16‹‹Tayta Diosninchita wiyacü›› nirsi, juyu. Chiqui. Alli cawayta mana camäpacunchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\