१ कोरीन्‍थी 1

1नीनाबूङ्‍मी सानूवालामा ख्रीस्‍ट येसूमी प्रेरीत छूमालाई काछँक कँ पावल, खकामा एनूछ सोस्‍थेनसपीका, 2कोरीन्‍थीपीक नीनाबूङ्‍मी मन्‍डालीलाई खकामा नीनाबूङ्‍मी पबीत्‍रा मीनाची छूमालाई काछामीकचीलाई नक खा छाबाम्‌हँका। खोसावा झारा थाम्‍पूङ्‍चीपी पबीत्‍रा छूमालाई काछूचीक झारा मीनाचीलोङा आनानीलाई ख्रीस्‍ट येसूलामा पबीत्‍रा म्‍यानीक तूई। खोचीवा प्रभू येसूमी नूङ् दबची, खोबो खोचीमीलो एप्रभू ह। 3नीनाबूङ् एपा खकामा प्रभू येसू ख्रीस्‍टलामा आनानीवा ममारूङ्‍लो साङ तनूम्। 4ख्रीस्‍ट येसूपी नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई प्‍यानीक ममारूङ्‍मी गार्नावा कँ नीनाबूङ्‍लाई आम्‍नूमी लागी हाल्‍लोसँ अलने प्‍यँयँ। 5यँमाधँ येसूपी आनानी झारा थोकापी, नीनीनीक झारा खाचीपी, झारा नूवापी बूलूमी छानीक तूई। 6काएकावा ख्रीस्‍टमी बारेपी पीम्‌काक आम्‍का गाभाई आनानीपी ऊम्‍छूङ् छाक तूई। 7हने आनानीवा एप्रभू येसू फेरी दातीक दँमा हूङूयूनूम्‌लो आनानीलाई हाक्‍क आत्‍मीकी ममासूङ्‍मीसँ खँच मान्‍तू। 8खकामा आनानीलाई एप्रभू येसू ख्रीस्‍टमी लेसाम्‍मङा फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क छूमालाई खोसावा ऊम्‍रलोक मीःनीमा झारापीका पाछी तीःक लेसाम्‍मङा खान्‍नीतो यूसीयीनी। 9नीनाबूङ् बीस्‍वसयोग्‍या तूई, खोसावा आनानीलाई ऊम्‍छा येसू ख्रीस्‍ट एप्रभूमी सङ्‍गातीपी काछानीक तूई। 10अँ रूमीपामीचेऊ, कँ आनानीलाई एप्रभू येसू ख्रीस्‍टमी नूङ्‍पी बीन्‍ती मोनीनी, आनानी झारा ईत्‍ता आर्कलो तोङानी, खकामा आनानीहँपी फाट छूनने। खतालोने आनानी ईत्‍ता सानूवाक छानी खकामा आम्‍नू सानूवा ईत्‍ताङा छूने। 11यँमाधँ अँ रूमीपामीचेऊ, आनानी तोङीनीनहँ खीहँनीक खा क्‍लोएमी झानीवा कँलाई लँमूङ्‍क तूई। 12खास कँङा गूँमा लामूङ्‍क खाबो, आनानी कोई कसाईवा, “कँ पावलमी” कोईवा “कँ अपोल्‍लोसमी” कोईवा “कँ केफासमी” खकामा कोईवा “कँ ख्रीस्‍टमी” गीनीनी। 13ख्रीस्‍ट हासाक तूईहँल्‍या? पावल आम्‍नूमी लागी क्रूसापी कसाकहँल्‍या खकामा पावलमी नूङ्‍पी आनानी बप्‍तीस्‍मा छानीकहँल्‍या? 14कँ नीनाबू‍ङ्‍लाई अलने प्‍यँ, यँमाधँ कँ आनानीहँपीक क्रीस्‍पसलो गायसपीका आरू आसालाईसँ बप्‍तीस्‍मा प्‍यँहँचूङ्‍न। 15आतामा आनानी अँ नूङ्‍पी बप्‍तीस्‍मा छेकाक तूई गूँमा आसासँ तूनूम्‌न। 16(कँ स्‍तीफनस खकामा ऊम्‍झानाचीलाई बप्‍तीस्‍मा पीङ्‍चूङ्‍कबो ऊम्‍छूङ् ह। खकामा आरू आसाचीलाई कँ बप्‍तीस्‍मा पीङ्‍चूङ्‍ले पीङ्‍चूङ्‍न ङीसँन।) 17कँलाई ख्रीस्‍टवा बप्‍तीस्‍मा पीसी मन, खान्‍नीक खा हालाब्‍सी पसँक ह। साप्‍तेमूलूङ्‍पीक नूवामी खापी मन, माता मूङ्‍कधँने ख्रीस्‍टमी क्रूसापीक र ऊम्‍र मान्‍दूङ्‍क छी। 18खकामा नासा छीमीमा खातीहँमीकचीमी लागी क्रूसापीक र अतँ खा ह, खतालोने काए माच्‍छे तोकाबीचीमी लागीबो नीनाबूङ्‍मी र ह। 19धार्मसास्‍तारापी छाबाक तूई, “कँ नूवामीचीमी नूवा नास्‍टा म, चाङ्‍ख पूकाबीचीमी चाङ्‍ख खा यँनायँक म्‍यँतीङ।” 20नूवामी हापी तूई? ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकी हापी तूई? खकामा नक सूनाम्‌क पूर्पाछे मूकाबीची हापी तूईमी? नीनाबूङ्‍वा नक साप्‍तेमूलूङ्‍क नूवालाई यँनायँक मूक मान्‍तूहँल्‍या? 21साप्‍तेमूलूङ्‍कचीवा ऊम्‍चू नूवालामा नीनाबूङ्‍लाई छेमा दूरूचीन खकामा नीनाबूङ्‍मी नूवातीका काएकावा हालाबाम्‌काक खालाई खोचीवा अतँ खा लची, खताधँसँ नीनाबूङ्‍वा बीस्‍वसा मूकाबीचीलाई मक अतँ खालामाङा लेमेमा खान्‍नीक दाबू। 22यहूदीचीवा लासाई लामची खकामा ग्रीकचीवा नूवामी खा लामची। 23खतालोने काएकावा क्रूसापी कसूचीक ख्रीस्‍टमी हालाबाम्‌का। खो यहूदीचीमी लागी बाधा खकामा आर्क जाईचीमी लागी अतँ खा ह। 24खन्‍धँसँ काछामीकचीतो झारामी लागी यहूदीचीधँसँ ग्रीकचीधँसँ, ख्रीस्‍टङा नीनाबूङ्‍मी र खकामा नूवा ह। 25यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी अतँ खा मीनाचीमी नूवामी खापीकासँ नूवालोक छी, खकामा ऊम्‍काम्‍जोरा खा मीनाचीमी मारी रपीकासँ ऊम्‍रलोक तूई। 26अँ रूमीपामीचेऊ, आनानी पाईला काछानीलो यँतीकाक तूवानी मक खान्‍नीतो मीनानूम्। साप्‍तेमूलूङ्‍क राम्‍पूवातीका आनानीहँपीक झारा मारी नूवामी तूवानीन, मारी रलोकसँ तूवानीन खकामा मारी बूलूमी मीनामी झानीहँपीसँ मूनानीक तूवानीन। 27खतालोने नीनाबूङ्‍वा नूवामीचीलाई ङईमालीक मूमालाई साप्‍तेमूलूङ्‍क नूवा मान्‍दूङ्‍कचीलाई छ्‌यातू खकामा रलोकचीलाई ङईमालीक मूमालाई साप्‍तेमूलूङ्‍क र मान्‍दूङ्‍कचीलाई छ्‌यातूची। 28साप्‍तेमूलूङ्‍क मीनाचीवा मूख्‍याकबो ग्‍यामीमा मीनूचीकलाई नीनाबूङ्‍वा यँनायँक मूहँ, खोचीवा छीङूचीक, स्‍यान दाबूचीक खकामा यँनायँक ग्‍यामीमा मीनूचीक थोकालाई नीनाबूङ्‍वा छ्‌यातू। 29आसासँ नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी याक्‍तँ खूर्मीनने ग्‍यामा खोसावा आतीकाक चालँवा मू। 30नीनाबूङ्‍वा काएलाई ख्रीस्‍ट येसूलो तोङ्‍मेक तूई। खकामा नीनाबूङ्‍वा ख्रीस्‍ट येसूलाई एनूवा मीऊक तूई। आतामा काए ख्रीस्‍टलामा धार्माती ठराछे, मकामा नीनाबूङ्‍मी पबीत्‍रा मीनाची छेक तूई, खकामा खोपी काएवा माच्‍छे तूम्‌क तूई। 31आतामा धार्मसास्‍तारावा गी, “गर्ब मूकाबी झारावा प्रभूमी चालँवापीङा गर्ब मूचीने।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\