१ कोरीन्‍थी 10

1अँ रूमीपामीचेऊ, आनानी नक खा ङीसानूम् गूँमाक अँ सानूवा तूई, झारा एफूपा पाची ममूलामी खूँपी तूवामी, खकामा झाराङा होङ्‍कामामी म़झालामा मेक्‍कधे खातामी। 2खकामा खोची झारावा मोसालोङा ममूलालो होङ्‍कामापी बप्‍तीस्‍मा छामी। 3खकामा खोची झारावा ईखालेङा आत्‍मीकी चामाक थोका चोची। 4झारावा ईखालाक आत्‍मीकी काँवा दूङूची, खोचीवा खोचीलो साङ्‍साङ्‍गाई लाम्‍दूमायाक आत्‍मीक चाट्‍टानापीका लताक काँवा दूङूची। मक चाट्‍टानाबो ख्रीस्‍ट तूवा। 5खताधँसँ नीनाबूङ् खोचीहँपीक साफीलो दीम्‍दीम्‍ध छान, मकामा खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी खोची स्‍यामी। 6खोचीतीकाङा काएवासँ खँसापी थोकापी सानूवा मन्‍तेमालाई नक खाची एचेताऊनीक लागी यादे छाक तूई। 7खकामा खोचीहँपी ततूम्‍बामी पूजा मूकाबीची तूवामीतीकाङा आनानी ततूम्‍बामी पूजा मूकाबीची छूननी। आता गूँमाक खा छाबाक तूई, “मीनाची चामा दूङ्‍मालाई तूवामी खकामा छोम्‍सी पोकामी।” 8खोचीहँपीक कोई कोईवा कलवा मूचीतीका काएवा कलवा मूमा ईसी। कलवा मूचीकसावा खोची ऊलेङा हीस्‍सूम् होतोङ् स्‍यामी। 9काएवा प्रभूमी जँचा मूमा ईसी, खोचीहँपीक कोई कोईवा प्रभूमी जँचा मूची खकामा खोचीलाई पूःचीवा नास्‍टा मीऊची। 10काए गानगाना छूमा ईसी, खोचीहँपीक कोई कोई गानगाना छामी खकामा खोचीलाई सीमारीमी दूतवा नासा मीऊची। 11नक खाची ऊम्‍चू चेताऊनीक लागी छाकधँसँ नक लूकीहँक सूनाम्‌पी लेकाबी काएवा सीक्‍छे तोमालाई छाबाक ह। 12आतामा आसावा कँ बाल्‍यो गारी रीपँमा तूङक तूई गी खो नूवा याकूनेहँ तूने। मन्‍धँने खो धीसी। 13मीनालाई तीःक जँचापीका आरू जँचापी आनानी पराछीहँनीन। नीनाबूङ् हँरेप्‍पालोक तूई। खोसावा आनानीलाई आम्‍नू रवा अमा दूरूनूम्‌कपीका फाल्‍ट जँचापी तीनीन, खताधँसँ नीनाबूङ्‍वा जँचापी तीनीलो ऊम्‍काछूमाक लाम्‌सँ पीःनी। आतामा आनानीपी तीःक जँचा आनानीवा अमा दूरूनूम्। 14आतामा अँ लालूखालोक रूमीपामीचेऊ, आनानी ततूम्‍बामी पूजापीका मेथाम्‌ङा तूवानी। 15कँ नूवामी मीनाचीलाईतीकाङा आनानीलाई लोनीहँनीनी, कँ आनानीलाई लोनीहँनीनीक खा खान्‍नीतो जँचा मानूम्। 16काएवा प्रभू भोजापी गाङाम्‌क खोँमी लागी काएवा नीनाबूङ्‍लाई अलने प्‍याम्। खकामा काएवा मक खोँपीका दूङाम्‌लो ख्रीस्‍टमी हीपी काएसँ दोसेक छे। मातामाङा काएवा ओताम्‌क सोफ च्‍याम्‌लो काए ख्रीस्‍टमी रीराम्‌पी दोसेक छे। 17सोफ ईत्‍ताङा ह, आतामा काए मारी तूयेधँसँ ईत्‍ता रीराम्‌ङा ह, यँमाधँ काएवा ईत्‍ता सोफङा च्‍याम्। 18आनानीवा ईस्राएली जाईचीलाई खाङानूम्‌खँ, बलीदाना चारामाक थोकाची चामाकीची बेदीपी दोसामीक तूई। 19होतोलो कँङा यँ गूँमा ग्‍यँहँ त? ततूम्‍बालाई चारामाक थोकाची खकामा ततूम्‍बाचीङा ढ्‍याप्‍पा थोकाची हँल्‍या? 20माता मन, खास कँ आनानीलाई लोमालामहँक खाबो, ततूम्‍बालाई बली चारामीचीक थोका नीनाबूङ्‍लाई चारामूचीक मन। खन्‍धँसँ मकने चाप्‌चीलाईबो चारामाक ह। आतामाङा आनानी चाप्‌चीलो दोसानी गूँमाक अँ सानूवा मान्‍तू। 21आनानीवा प्रभूमी खोँ खकामा चाप्‌ममी खोँ हीसापीकाङा दूङ्‍मा दूरूनूम्‌न। खकामा आनानीवा प्रभूमी टेबलालो चाप्‌ममी टेबला हीसापीकाङा चामा दूरूनूम्‌न। 22यँ काएवा प्रभूलाई डाहा मूकाबी मूमा? मकामा काए प्रभूपीकासँ मारी रलोक तूएहँल्‍या? 23“झारा थोकाङा मूमा नीक तूई” खताधँसँ झारा थोकाङा फाईदाक मान्‍तू। “झारा थोकाङा मूमा नीक तूई” खताधँसँ झारा थोकावा सूधारा तातन। 24आसावासँ ऊम्‍हँपामी मात्‍ताई लँलीस्‍मा लामूनने, खतालोने ऊम्‍रेबारूङ्‍मी लँलीसीक लामूने। 25साखम्‌पी ईनीक साची आम्‍नूवामी गार्नावा यँसँ तईमाम्‍पा चो। 26यँमाधँ “खँदीमा खकामा मपी तूईक झारा थोकाङा प्रभूमी ह।” 27खकामा कोई कसाई बीस्‍वसा मीहँनकवा आनानीलाई भोजापी काछीनीलो, आना आम्‍खाईमालीधँ, आम्‍लाम्‍लोपी यँ यूङ्‍प्‍यानाक तूई, आम्‍नूवामी गार्नावा मक आनावा यँसँ तईमाम्‍पा चो। 28खन्‍धँसँ कोई मीनावा आनालाई “नकने ततूम्‍बालाई चारामाक” गीधँ मक आनालाई लोमाकीमी गार्नावा खकामा नूवामी गार्नापी, आनावा मक चामाक थोका चोन। 29आम्‍नूवामी गार्नावा मन, खन्‍धँसँ मक आर्क मीनामी नूवामी गार्नावाबो आनावा मक चोन। यँमाधँ अँ स्‍वतन्‍तारामी बारेपी धँमा आरू मीनामी नूवालामा न्‍याया मूलोमा? 30कँ नीनाबूङ्‍लाई अलने प्‍यँमा चामाक थोका चँधँ, कँ नीनाबूङ्‍लाई अलने पीङ्‍क चामाक थोकामी लागी धँमा आरूलामा अँ दोधूम् पोलोमा? 31आतामा आनानीवा चीनूम् दूङूनूम्‌धँसँ, खकामा आनानीवा यँ यँ मीनूम्, झारा थोकाङा नीनाबूङ्‍मी माहीमाक लागी मानूम्। 32यहूदीचीलाईधँसँ ग्रीकचीलाईधँसँ खकामा नीनाबूङ्‍मी मन्‍डालीलाईधँसँ आनानीवा आसालाईसँ बाधा प्‍यानूम्‌न। 33कँसँ मक झारा चालँवापी झारालाई दीम्‍दीम्‍ध मूमा लाम, खकामा अँ भलो मनहँ आरूमी भलो मूमा लाम, आतामा खोची झारावा माच्‍छे तूचीने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\