१ कोरीन्‍थी 11

1कँ ख्रीस्‍टतीका पूमालामतीका आनानीसँ कँतीका पूमा लामानूम्। 2आनानीवा कँलाई झारा खाचीपी मीनेनीकसावा खका कँङा चेनानीक खापी लाम्‍दूमीनीकसावा कँ आम्‍नू साया पँ। 3खताधँसँ आनानी झारावा नक खा ङीसानूम् गूँमाक अँ सानूवा तूई। झारा वाच्‍छा मीनामी सीरा ख्रीस्‍ट ह खकामा मीमाछाचीमी सीरा ऊम्‍चू तँपा ह, खकामा ख्रीस्‍टमी सीरा नीनाबूङ् ह। 4खकामा नीनाबूङ् दबँलोधँसँ, अगम्‍बानी नीनीलोधँसँ ऊम्‍तँ खब्‍काबी वाच्‍छावा ऊम्‍सीरामी नूला सस। 5खकामा नीनाबूङ् दबलोधँसँ अगम्‍बानी ननीलोधँसँ ऊम्‍तँ मन्‍खब्‍काबी मीमाछावा ऊम्‍सीरामी नूला सस। खोसावा आता मीधँने ऊम्‍तँ खोकमा कात्‍ततीकाङा छी। 6कोई मीमाछावा ऊम्‍तँ खबनधँ, खोसावा ऊम्‍तँ खोकूने। खन्‍धँसँ मीमाछामी लागी तँ खोमा खकामा कीब्‍मा ऊम्‍नूला ससीधँने, खोसावा ऊम्‍तँ छाकानाम्‌वा खबूने। 7वाच्‍छा मीनावा ऊम्‍तँ खब्‍मा ईसी, यँमाधँ खो नीनाबूङ्‍मी स्‍वरूपालो माहीमा ह। खकामा मीमाछाबो वाच्‍छामी माहीमा ह। 8यँमाधँ वाच्‍छा मीना मीमाछालामा लीसाक मन, मीमाछाबो वाच्‍छालामा लीसाक ह। 9मीमाछामी लागी वाच्‍छा लीसाक मन, बर्जू वाच्‍छामी लागी मीमाछा लीसाक ह। 10आतामाङा स्वर्गादूतचीमी गार्नापीसँ मीमाछाचीवा आधीकारामी लासाईमी लागी ऊम्‍चू तँ छाकानाम्‌वा खब्‍माछी। 11खताधँसँ प्रभूपी वाच्‍छापीका मीमाछा स्‍वतन्‍तारा छीन, खकामा मीमाछापीका वाच्‍छासँ स्‍वतन्‍तारा छीन। 12यँमाधँ यँतामा पालाईक मीमाछा वाच्‍छापीका लीसा मातामाङा मीमाछाचीपीका झारा वाच्‍छा मूनामीक तूई। खताधँसँ झारा थोका नीनाबूङ्‍लामाङा ती। 13आनानी आम्‍नूहँपाङा मीनानूम् तँ खप्‍माम्‍पा मीमाछावा नीनाबूङ् दबलो खोलाई खात्‍तहँल्‍या? 14वाच्‍छा मीनावा ल़ाम तँ हीङ्‍मा ङईमालीक खा ह गूँमा प्रकीर्तीवासँ आनानीलाई च्‍यातानीक तूई। 15खतालोने कोई कसाई मीमाछामी तँ ल़ाम तूईधँने मक ऊम्‍माहीमा ह। यँमाधँ मीमाछालाई तँ खप्‍मालाई प्‍याक ह। 16खतालोने कोई कसाईवा नक खामी बारेपी पूर्पाछे मूमालामचीधँ, नकपीका आरू काएकावा यँसँ राम्‍पूवा मानाम्‍याम्‌कान, खकामा नीनाबूङ्‍मी मन्‍डालीवासँ मक खा मानामीचीन। 17खताधँसँ कँ आनानीलाई आग्‍या पीनीनीलो आम्‍नू साया पँन, यँमाधँ आनानी ङायूवा तूपूनूम्‌लो मक आम्‍नू भलाईक लागी छीन, बर्जू झान आम्‍नूमी लागी खाईसीक छी। 18यँमाधँ झारापीका पाईला कँ यँ ईनूङ्‍क तूईधँ, आनानी मन्‍डालीपी ङायूवा तूपूनूम्‌लो, खान्‍तो तोङानीक मान्‍तूनी गूँमाक खा ईनूङ्‍क तूई। खकामा कँ मक खा चसी चसीने ऊम्‍छूङ्‍ङालँ ग्‍यँमा बीस्‍वसा मूङ्‍क तूई। 19खताधँसँ आनानीपी ऊम्‍छूङ् आसा राछ गूँमामा छेमाक लागी आनानीपी मतभेतासँ छूमाङा छी। 20खकामा आनानी ईखम्‌पी ङायूवा तूपूनूम्‌मा चामाक थोका चीनूम् दूङूनूम्‌कबो प्रभू भोजा मन। 21यँमाधँ चासी तूईनीलो आनानी झारावा आरूचीलो हामाम्‍पा आम्‍नू आम्‍नू चामाक थोका चामा थालामीनूम्, खतालो कोईबो मन्‍चाङा छीमी खकामा कोई कोईबो खमवावा सीतचीक छीमीनी। 22चामा दूङ्‍माक लागीने आम्‍नू आम्‍नू खीम् मान्‍तूहँल्‍या? खकामा नीनाबूङ्‍मी मन्‍डालीलाई यँनायँक मीनूनूम्‌मा यँसँ मान्‍तूकचीलाई ङईमालीक मीऊनूम्‌क? नक खामी बारेपी कँ आनानीलाई यँ लोमा? कँ आम्‍नू साया पोमायामा? कँने आम्‍नू साया पँन। 23प्रभूलामा कँ यँ तूङ् मक आनानीलाईसँ पीनानी, मीनाचीवा प्रभूलाई लापूचीक सेपा, प्रभूवा सोफ लापू, 24खकामा अलने पीऊमा ओतूहँ आता ग्‍या, “नक आम्‍नूमी लागी अँ रीराम् ह। आनानीवा नक कँलाई मीन्‍मालाई मानूम्।” 25मातामाङा चो दूरूचीमा खोँ लापूमा सीच्‍चेचीलाई लूची, “नक खोँबो अँ हीपी तूईक नीनाबूङ्‍मी नयाँ करार ह। हाल्‍लो हाल्‍लो नक खोँपीका आनानीवा दूङूनूम् खोतोलो कँलाई साधाई मीन्‍माक लागी आनानीवा नक चालँवा मानूम्।” 26खकामा आनानीवा हाल्‍लो हाल्‍लो नक सोफ चीनूम् खकामा नक खोँपीका दूङूनूम्, खो फेरी तीनतो प्रभू स्‍याक खा झारालाई हालाबायानूम्। 27आतामा आसासावा प्रभूमी सायासम्‍दूङ् मूमाम्‍पा प्रभूमी सोफ ची खकामा ऊम्‍खोँपीका दूङधँ, खोसावा प्रभूमी रीराम्‌लो हीलाई ईसीक म्‍यकसावा खो फक्‍तावाला ठराछी। 28झारा मीनावा ऊम्‍हँपालाई जँचा मूनाचीने, मकामा मात्‍ताई मक सोफ चोने खकामा मक खोँपीका दूङूने। 29खकामा आसावा प्रभूमी रीराम्‌लाई छेमाम्‍पा ची दूङधँ खोसा ऊम्‍हँपाछोपी दान्‍डा ताईनीची। 30आतामाङा आनानीहँपीक मारी काम्‍जोरा मकामा सामलोक छानीक तूई, खकामा कोई कोईबोने स्‍यादूरामीकङा तूई। 31खतालोने काएवा ऊम्‍छूङ्‍ङा एहँपालाई खान्‍नीतो जँचा मूम्‌क तूईधँने काए न्‍यायापी पराछेन। 32प्रभूवा एन्‍याया मीलो काए साप्‍तेमूलूङ्‍कचीलोङा फक्‍तावाला ठराछेनने ग्‍यामा दान्‍डा पे। 33आतामा रूमीपामीचेऊ, आनानी झारा प्रभू भोजा चासी तूईनीलो हूङ्‍मोनी। 34कोई कसाई साकास्‍याक तूईधँने खोसावा खीम्‌पीङा चामाक थोका चोने, आतामा आनानी झारा दोसीनीलो नीनाबूङ्‍मी दान्‍डापी पराछूननी। आरू खाचीमी बारेपी कँ आनानीपी तँमाङा आरामूनीनी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\