१ कोरीन्‍थी 12

1रूमीपामीचेऊ, पबीत्‍रा आत्‍मामी ममासूङ्‍चीमी बारेपी आनानी तूम्‍तोमाम्‍पा तूवानी गूँमाक अँ सानूवा मान्‍तू। 2आनानी बीस्‍वसी छाहँनीनलो नानाओलीक खावा ऊलानीमा, नीनीनक ततूम्‍बामी स्‍यावा मानूम्‌क खाने आनानीवा खान्‍नीतो ङीसानूम्‌कङा तूई। 3आतामा कँ आनानीलाई नक खा ङीसानूम् गूँमाक अँ सानूवा तूई। नीनाबूङ्‍मी आत्‍मालामा नेकाबी आसावासँ “येसू दङ्‍खँलोक छूने” गीमीन, मातामाङा पबीत्‍रा आत्‍मालामा मात्‍ताई मीनाचीवा, “येसूङा प्रभू ह” गूँमा दूरची। 4आत्‍मीकी ममासूङ्‍ची साफी खालाक तूई खताधँसँ पबीत्‍रा आत्‍माने ईत्‍ताङा तूई। 5खकामा साफी खालाक स्‍यावाची तूई, खताधँसँ प्रभूने ईत्‍ताङा तूई। 6चालँवाची साफी खालाक तूई, खताधँसँ नीनाबूङ्‍वाङा झारा मीनाचीलाई मक चालँवाची मूमाक सानूवा प्‍यची। 7नीनाबूङ्‍वा पबीत्‍रा आत्‍मा झारा मीनाचीमी फाईदाक लागी प्रकट मूप्‍यची। 8पबीत्‍रा आत्‍मावा कोईलाई नूवामी खा नेमाक, खकामा कोईलाईबो मक पबीत्‍रा आत्‍मालामाङा नूवातायामी खा नेमाक ममासूङ्, 9मकामा कोईलाई मक पबीत्‍रा आत्‍मालामा बीस्‍वसा मूमाक खकामा कोईलाई मक पबीत्‍रा आत्‍मालामाङा सामची नोमेमाक ममासूङ् प्‍यामीक तूई। 10खकामा कोई कसाईलाई अतलल छेक चालँवाची मूमाक, खकामा कोईलाईबो अगम्‍बानी नेमाक, खकामा कोईलाई आत्‍माची छेमाक ममासूङ् खकामा कोईलाई भीन्‍दाई भीन्‍दाई खाले गूँची नेमाक, खकामा कोई कसाईलाईबो मक गूँचीमी आर्था तेमाक ममासूङ् पबीत्‍रा आत्‍मावा प्‍यची। 11खताधँसँ मक झारा थोका ईत्‍ता मात्‍ताई पबीत्‍रा आत्‍मामी चालँवा ह। खकामा पबीत्‍रा आत्‍मावा नततीका झारा मीनाचीलाई भीन्‍दाई भीन्‍दाई ममासूङ्‍ची प्‍यची। 12यँतामा ईत्‍ता रीराम्‌पी साफी आङ्‍गाची छी, खकामा रीराम्‌मी साफी आङ्‍गाची छीधँसँ मक ईत्‍ता रीराम्‌पीङा तोङीक छी। ख्रीस्‍टमी रीराम्‌सँ आतीकाकङा छी। 13आतामा काए झारा यहूदीची खकामा ग्रीक, चापँवाछाची खकामा स्‍वतन्‍ताराची पबीत्‍रा आत्‍मालामा ईत्‍ता रीराम्‌पीङा बप्‍तीस्‍मा छेक तूई। मकामा काए झारावा ईत्‍ता आत्‍मापीकाङा दूङ्‍मा तूम्‌क तूई। 14यँमाधँ रीराम् ईत्‍ता आङ्‍गालामा मात्‍ताई छीन, खतालोने साफी आङ्‍गाची दोसीमीमा बानाछीक छी। 15खकामा लँवा “कँ हू मन, आतामा कँ रीराम्‌मी आङ्‍गा मन” गीधँ, खो रीराम्‌मी आङ्‍गा छीनहँल्‍या? 16नाबवा “कँ मू मन, आतामा कँ रीराम्‌मी आङ्‍गा मन” गीलोङा खो रीराम्‌मी आङ्‍गा छीनहँल्‍या? 17झारा रीराम् मूङा छीखातीधँ यँतामा ईन्‍मा? मकामा झारा रीराम् नाबङा छीखातीधँ यँसा नाम्‍मा? 18खताधँसँ नीनाबूङ्‍वा एरीराम्‌पीक झारा आङ्‍गाची तोङ्‍मीऊमा हापी यूङ्‍मा नतू मपीङा यूसूक तूई। 19खकामा मक झारा आङ्‍गाची ईत्‍ताङा छामीकधँने रीराम् हापी छी त? 20रीराम्‌मी आङ्‍गाची मारी छी खन्‍धँसँ रीराम् ईत्‍ता मात्‍ताई छी। 21खकामा मूवा हूलाई “कँलाई आम्‍खँच मान्‍तू” लोमा दूरन, मकामा तखलवासँ लँलाई “कँलाई आम्‍खँच मान्‍तू” लोमा दूरन। 22खतालोने झान्‍सार रीराम्‌पी छीक झारापीका काम्‍जोरा आङ्‍गाङा छूमाम्‍पा छीनक छी। 23रीराम्‌क मक आङ्‍गाचीहँपी हाक्‍कबोलाई काएवा मारी महत्‍वक दाबाम्‌न खन्‍धँसँ काएवा मक आङ्‍गालाई मारी सायासम्‍दूङ् म्‍याम्। खकामा दातीतो यूङ्‍मा दूरीनक आङ्‍गाचीलाई काएवा झान्‍सार मारी योयाङ् म्‍याम्‌मा यूसाम्। 24खन्‍धँसँ आरू आङ्‍गाचीलाई मूतोसार योयाङ् म्‍याम्‌मा यूसाम्‌न। खतालोने नीनाबूङ्‍वा एरीराम्‌क आङ्‍गाची आतामा मीलामूमा यूसूक तूई, आतामा झाराका काम्‍जोरा आङ्‍गाचीलाई मारी सायासम्‍दूङ् मीऊक तूई। 25आतामा रीराम्‌पी आङ्‍गाची तोङ्‍मीनेमा तूमीने मकामा आङ्‍गाचीवा ईत्‍ता आर्कमी बराबर फूम् मूचीने। 26खकामा रीराम्‌पीक ईत्‍ता आङ्‍गावा दूखा चीधँ, झारा आङ्‍गावाङा दूखा ची, खकामा रीराम्‌पीक ईत्‍ता आङ्‍गामी सायासम्‍दूङ् छीधँ झारा आङ्‍गाङा दीम्‍दीम्‍ध छी। 27आनानी झारा ख्रीस्‍टमी रीराम् ह, खकामा आनानी झारा ख्रीस्‍टमी रीराम्‌मी आङ्‍गाची ह। 28खकामा नीनाबूङ्‍वा मन्‍डालीपी, झाराका पाईला प्रेरीतची, खकामा अगम्‍बक्‍ताची, चेकाबीची, खकामा अतललक लासाईमी चालँवा मूकाबीची, खकामा सामवा लापकचीलाई नोमेमाक ममासूङ् तोकाबीची, आरूलाई भकाबीची, प्रसासनमी चालँवा मूकाबीची, लापा गूँ नेमाकीचीलाई नीयूक्‍ती मीऊचीक तूई। 29झाराङा प्रेरीतचीहँल्‍या? खकामा झाराङा अगम्‍बक्‍ताचीहँल्‍या? झाराङा चेकाबीचीहँल्‍या? खकामा झाराङा अतललक चालँवा मूकाबीचीहँल्‍या? 30खकामा झारालोङा सामवा लापूचीकचीलाई नोमेमाक ममासूङ् तूईहँल्‍या? झाराङा अतलल छेक लापा गूँ नीनीमीहँल्‍या? खकामा झारावाङा मक गूँमी आर्था तेमा दूरचीहँल्‍या? 31खन्‍धँसँ आनानीवा मारी ढ्‍याप्‍पा ममासूङ्‍ची तोमाक सानूवा मानूम्। खकामा कँ आनानीलाई झान मारी खान्‍नीक लाम् खँमेनीनी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\