१ कोरीन्‍थी 13

1कँ मीनाचीमीलो स्‍वर्गादूतचीमी गूँपी नीन खतालोने कँपी लालूखा मान्‍तूधँने, कँने हाल्‍ला माचामूकाबी बूलाहीमा खकामा छीङ् छीङ् गीक झ्‍यालीतीका मात्‍ताई ह। 2कँलो अगम्‍बानी नेमाक ममासूङ्‍सँ तूईलँ, खकामा झारा रहस्‍सेमी खा मकामा नूवामी खा ङीमा दूरँलँ, खकामा पप्‍चीलाचीसँ सईमा दूर्माक बीस्‍वसा कँलो छीलँ, खतालोने कँपी लालूखा छीनधँ कँ यँसँ मन। 3कँङावा कँलो तूईक अँ झारा थोका मीनाचीलाई हाप्‍यँचूङ् खकामा मीनाचीलाई अँ रीराम् हूईमालाई प्‍यँचूङ्‍धँसँ कँलो लालूखा मान्‍तूधँ, कँलाई यँसँ फाईदा छीन। 4लालूखा अकाबी खकामा सम् तूईकाबी छी, लालूखावा डाहा मीन, खकामा सेखी मीन, याक्‍तँसँ खूरीन। 5लालूखापी ढीट छीन। लालूखावा ऊम्‍खापी जीद्‍दी मीन, झार्क मानामीन, खकामा खाईसीक थोका मीनयीन। 6लालूखा खाईसीक थोकापी दीम्‍दीम्‍ध छीन, खतालोने ऊम्‍छूङ् खापी हँसहँलँ छी। 7लालूखावा झारा थोका अस, झारा थोकाङा र्‌याब, झारा थोकापी ऊम्‍सानूवा धूस, खकामा झारा थोकापी स्‍थीरा छीयी। 8लालूखा हाल्‍लोसँ लूकीमा खातीन। अगम्‍बानीची लूकीमा खाती, गूँची मीनाचीवा नेमा छीतची, खकामा नूवातायासँ लूकीमा खाती। 9एनूवा पूर्ना मान्‍तू, खकामा एअगम्‍बानी पूर्ना मान्‍तू, 10खतालोने पूर्नाता ती खकामा मक अपूर्ना थोका मासीखाती। 11कँ छा तूङलो छातीकाङा नीन, छातीकाङा मीनूङ्, छातीकाङा पूर्पाछे मूङ्, खतालोने कँ पाक छँमा छातीकाक अँ बानीची छीङूङ्‍तीङूङ्। 12होतोलो काएवा आईनापीतीका सम्‍सम् मात्‍ताई तम्, खन्‍धँसँ खोबेलाबो काएवा लाम्‍लोपीतीकाङा छ्‌याकवा तम्। कँ होतोलो अतूछे मात्‍ताई ङीसँ, खतालोने नीनाबूङ्‍वा अँ बारेपी झारा खा पूराई ङीसतीका कँसँ झारा थोका स्‍यालानी पूराई ङीसँ। 13हने बीस्‍वसा, आःसा, खकामा लालूखा मात्‍ताई राहाछी, माताधँसँ नक सूम्‍छीपी झारापीका ढ्‍याप्‍पा लालूखाबो ह।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\