१ कोरीन्‍थी 14

1आनानीवा लालूखामी लाम् तीङानूम्, खकामा आत्‍मीकी ममासूङ्‍ची तोमालाई साफी सानूवा मायानूम्। खास गारी अगम्‍बानी नेमाक लागी। 2लापा गूँ नेमाकीची मीनालो मन, नीनाबूङ्‍लो नीनीमी। खकामा खोची यँ नीनीहँमीक छी मक आसावासँ ङीसन, खन्‍धँसँ खोची पबीत्‍रा आत्‍मापी छीमीमा रहस्‍सेमी खाङा नीनीयीमीक छी। 3खतालोने अगम्‍बानी नेकाबीची मीनाचीलोङा नीनीमी। खकामा खोचीवा मीनाचीलाई आत्‍मापी पोर्मेमा, कँदीम्‍मा, खकामा सान्‍तवना पीमालाई नीनीमी। 4लापा गूँपी नेकाबीचीबो ऊम्‍चू आत्‍मा पोर्‌म्‍यची। खतालोने अगम्‍बानी नेकाबीचीवा मन्‍डालीलाई आत्‍मापी पोर्मा भची। 5आनानी झारा लापा गूँपी नेमा दूरानूम् गूँमाक अँ सानूवा तूई। खन्‍धँसँ मकपीका साफी आनानी अगम्‍बानी नीनीनीक कँ नतँ। मन्‍डाली आत्‍मापी पोर्माक लागी मक लापा गूँमी आर्था हईकाबी छीनीनधँने लापा गूँपी नेमापीकाने अगम्‍बानी नेमाङा धूङ्‍ली। 6रूमीपामीचेऊ, कँ आनानीपी तँलो लापा गूँपी नेतो तँधँ आनानीलाई यँ फाईदा छी? खन्‍धँसँ नीनाबूङ्‍वा खँम्‍यँक खा, नूवामी खा, अगम्‍बानी खकामा सीक्‍छेची तातँमा तँधँ नकलामा आनानीलाई फाईदा छी। 7मूरोलीलो बीनातीकाक बाजा धूपीलो छ्‌याकवाक सँलँवा लतीनधँ, यँ धूपीयीक तूई मक आसावा छेमा दूर? 8खकामा धूधूमामी सँलँवा झारावा ङीसचीतो लतीनधँ म़मालाई आसा चँरीचूबी? 9आनानीलोसँ आताङा छी, ङीमाङा ङीसीनक गूँपी आनानी नीनीतीतीनीधँ, आनानीवा यँ गीहँनी मक आसावा ङीस? खतालोने आनानी माताङा नीनीयीनीतीका छी। 10नक साप्‍तेमूलूङ्‍पी साफी खाले गूँची तूई, खतालोने मक गूँची ईत्‍तासँ आर्था मान्‍दूङ्‍क मान्‍तू। 11खकामा कँलो नेकाबीमी गूँ कँ ङीसँनधँने, कँ खोमी लागी ऊम्‍गूँ मन्‍ङीकाबी बीदेसी छँ खकामा खो अँमी लागी अँ गूँ मन्‍ङीकाबी बीदेसी छी। 12आनानीसँ पबीत्‍रा आत्‍मामी ममासूङ् तोमा मारी सानूवा धूसानूम्‌कसावा, मन्‍डालीमी मारी फाईदा छीक ममासूङ् नीनाबूङ्‍लाई ङाकानूम्। 13आतामा लापा गूँपी नेकाबीवा खोसा नीनीक खामी आर्था तेमाक ममासूङ् तोमालाई नीनाबूङ् दबूने। 14यँमाधँ कँङा लापा गूँपी नीनाबूङ् दबँलो अँ आत्‍मावा नीनाबूङ् दबँ, मातालोने कँङावा नीनाबूङ् दबँक खा यँसँ ङीसन। 15खतालोने हने कँ यँ मूमाल्‍या? कँ आत्‍मालामा नीनाबूङ् दबँ खकामा नूवालामासँ नीनाबूङ् दबँ। कँ अँ आत्‍मापीकासँ नीनाबूङ्‍मी साया पँ खकामा अँ नूवालामासँ नीनाबूङ्‍मी साया पँयँ। 16खतालोने आनावा नीनाबूङ्‍लाई आम्‍आत्‍मापी मात्‍ताई अलने प्‍ययीनाधँ, आनावा नीनाबूङ्‍लाई अलने प्‍यनाक खा आरूचीवा यँतामा ङीसची त? मकामा आना नीनाबूङ्‍मी साया पनालो आनालो तोङीमीमा “आमेन” यँतामा गीमी? 17ऊम्‍छूङ्‍ङा आनावा नीनाबूङ्‍लाई आम्‍सागूँवापी मारी अलने प्‍यनालँ, खन्‍धँसँ आनावा आम्‍बूमीलाई आत्‍मापी पोर्मा भनाना। 18कँ नीनाबूङ्‍लाई अलने प्‍यँ, यँमाधँ आनानी झारापीका कँ साफी लापा गूँपी नीन। 19खताधँसँ कँ मन्‍डालीपी ईत्‍होप् होतोङ् खा लापा गूँपी नेमापीकाने, बर्जू अँ नूवावा आरूचीलाई सीक्‍छे पीमाक लागी नकाबो खा मात्‍ताई नेमा कँ खान्‍नीक दाबँ। 20रूमीपामीचेऊ, खान्‍नीतो मीन्‍मामा नेमाक खापी छाछाचीतीका छूननी। खतालोने खाईसीक खामी लागीबो छाछाचीतीका छाखातानी, मीन्‍मामा नेमाक खापी परीपाक्‍का छानी। 21ब्‍यबस्‍थामी कीतापापी आतामा छाबाक तूई, “लापा गूँ नेकाबीचीलामा, खकामा बीदेसीचीमी ङोलामा कँ नक मीनाचीलो नीन, खताधँसँ खोचीवा अँ खा ईनचीन।” परमप्रभूवा गी। 22आतामा लापा गूँची बीस्‍वसीचीमी लागी मन बीस्‍वसा मन्‍मूकाबीचीमी लागी लासाई ह। आतामाङा अगम्‍बानीबो बीस्‍वसा मन्‍मूकाबीचीमी लागी मन बीस्‍वसा मूकाबीचीमी लागी लासाई ह। 23खकामा झारा बीस्‍वसीची दोसीमीमा झारावा लापा गूँ नीनीमीलो मपी बीस्‍वसा मन्‍मूकाबीची खकामा मक खा मन्‍ङीकाबीची मपी तीमीधँ खोचीवा आनानीलाई बोपामीक राछ लीनीनहँल्‍या? 24खतालोने झारावा अगम्‍बानी मीयीचीलो कोई कसाई बीस्‍वसा मन्‍मूकाबी मीनाचीधँसँ आरू मन्‍डालीपीका बाईरपीक मीनाचीधँसँ मपी तीमीधँ, खोचीवा ईनचीक खालामा खोची खँ मूम्‌काक राछ गीमीमा तूम्‍तची, मकामा खोचीवा ईनचीक खालामा ऊम्‍चू जँचा छी। 25खकामा ऊम्‍चू सागूँवापी सूलाक खा लती, खकामा खोची बबीमीमा नीनाबूङ्‍मी स्‍यावा मीची, मकामा खोचीवा नीनाबूङ् आनानीलो ऊम्‍छूङ् तूई राछ गीमीमा घोसाना मीची। 26हने रूमीपामीचेऊ, कँ यँ गूँमा त? आनानी सङ्‍गातीपी ङायूवा तूपूनूम्‌लो, आनानीहँपीक कोईलो आराधना मूमाक छाम्, कोईलो चेमाक खा, मकामा कोईलो नीनाबूङ्‍वा खँमेक खाची, खकामा कोईलो लापा गूँपी नेमाक खा, खकामा कोईलो मकमी आर्था तेमाक ममासूङ् छूने। नक झारा ममासूङ्‍चीवा मन्‍डालीमी आत्‍मापी पोर्मा भमाछी। 27खकामा आसासाची लापा गूँपी नीनीमीधँ हीसावा मात्‍ताई, मन्‍धँ सूम्‍छीवा मात्‍ताई पालाई पालो नेमीने, खकामा कोई कसाईवाबो मकमी आर्था तीऊचीने। 28खतालोने आर्था तेकाबी आसासँ मान्‍तूधँ, लापा गूँपी नेकाबी मीना मन्‍डालीपी मानेपा तूने, खकामा खो ऊम्‍हँपा नीनाबूङ्‍लो नेने। 29खकामा अगम्‍बानी नेकाबी मीनाची हीसा सूम्‍छी छूमीने मातालो आरूचीवाबो खोची नीनीमीक खामी खान्‍नीतो जँचा मूचीने। 30खन्‍धँसँ मपी तूकाबीचीहँपी कोई कसाईलाई नीनाबूङ्‍वा मन्‍डालीलाई पीमाक बीसेस खा प्‍यधँ पाईला नेकाबीबो मानेपा तूने। 31आनानी झारा पालाई पालो अगम्‍बानी नीनानी खकामा मीनाचीवा आनानीलामा चेलोमीने मकामा कँदीम्‍लोमीने। 32अगम्‍बानी नेमा दूर्माक ममासूङ् आगाक्‍बाक्‍तामी आधीनापीङा छी, 33यँमाधँ नीनाबूङ् होलाचोकाक खामी नीनाबूङ् मन खोने साङमी नीनाबूङ् ह। पबीत्‍रा मीनाचीमी झारा मन्‍डालीक राम्‍पूवातीका, 34मीमाछाची मन्‍डालीपी सङ्‍गाती छीलो मानेपा तूमीने। खोचीवा नेमाक आधीकारा तूचीक मान्‍तू। खतालोने ब्‍यबस्‍थावा ग्‍यातीका खोची आधीनापी तूमीने। 35यँ यँ थोकाची ङीसचीन मकामा तईमालामचीधँ खोचीवा खीम् खीम्‌पी ऊम्‍चू ऊम्‍चू तँपाचीलाई ततूचीने। यँमाधँ मन्‍डालीपी मीमाछाची नेमाने ङईमालीक खा ह। 36नीनाबूङ्‍मी खा आनानीपीका मूनाकहँल्‍या? खकामा नक खा आनानीपी मात्‍ताई ताकहँल्‍या? 37आसाचीवा ऊम्‍हँपालाई अगम्‍बक्‍ता खकामा आत्‍मीक मीना ह गीहँ मीन्‍नीचीधँ, कँङावा छाबूङ्‍क खा प्रभूमी आग्‍या ह गूँनेमा मीनूनेहँ ग्राहाना मूने। 38खतालोने आसाचीवा नक खामी फूम्‌ङा मीचीनधँ ऊम्‍मीसँ ऊम्‍खाङा ईनानूम्‌न। 39आतामा रूमीपामीचेऊ, अगम्‍बानी नेमालाई मारी सानूवा मानूम्, खकामा लापा गूँपी नेकाबीचीलाई नेमा प्‍यानूम्। 40खताधँसँ झारा थोका होल्‍माचोमाम्‍पा खान्‍नीतो मूमाछी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\