१ कोरीन्‍थी 15

1रूमीपामीचेऊ, कँ आनानीलाई हालाब्‍नानीक खान्‍नीक खा फेरी आनानीलाई मीन्‍मेमाक अँ सानूवा तूई, आनानीवा ग्राहाना मानूम्‌क खान्‍नीक खापी आनानी ऊम्‍रलोक छानीमा तूवानीक तूई। 2कँ आनानीलाई लोनानीक खान्‍नीक खा खान्‍नीतो बीस्‍वसा मीनूम्‌धँ आनानी माच्‍छे तनूम्‌क तूई। मन्‍धँने आनानीवा बीस्‍वसा मानूम्‌क यँनायँक छी। 3कँ तूङ्‍क मूख्‍या खा आनानीलाई पीनानीक तूई, धार्मसास्‍तारावा गीतीका ख्रीस्‍ट एखँमी लागी स्‍या। 4खो खूमा मकामा धार्मसास्‍तारापी छाबाकतीका सूम्‍छी लेपी स्‍याकपीका ऊसामा पोका। 5खो ऊसामा पोकामा केफासपी दाता खकामा ईत्‍हीस् सीच्‍चेचीपीङा दाता। 6खकामा खोलाई तीङ्‍काबी नँक्‍तोङ् मीनाचीलो ऊखेपाङा दाता, खोचीहँपीक साफी मीनाची होतोलोतो तूईहँमीङा खताधँसँ खोचीहँपीक कोई कोईबो स्‍यादूरामीक तूई। 7मपीका पाछी खो याकूबलो आरू झारा प्रेरीतचीलो दाता। 8झारापीका पाछी ठीक्‍का दँमापी मूनीनक छातीका खो कँलोसँ दाता। 9प्रेरीतचीहँपी कँ झारापीका स्‍यान ह। कँ प्रेरीत लोलाम्‍मा खात्‍तेन। यँमाधँ कँ नीनाबूङ्‍मी मन्‍डालीलाई सातामूङ्‍क तूई। 10खतालोने होतो कँ यँ तूङ, नीनाबूङ्‍मी ममारूङ्‍मी गार्नावा तूङ्, खकामा कँछोपीक नीनाबूङ्‍मी ममारूङ् माताङा छामा खाताक मान्‍तू। बर्जू कँ आरू प्रेरीतचीपीकासँ मारी खूपँमा चालँवा मूङ्‍क तूई। खताधँसँ नक कँ मूङ्‍क मन, कँपी छामा नीनाबूङ्‍मी ममारूङ्‍वा मूक ह। 11आतामा कँधँसँ खोचीवाधँसँ, काएकावा यँ खा हालाबूम्‌काक तूई, मक आनानीवा बीस्‍वसा मानूम्‌क तूई। 12खकामा स्‍याकपीका ख्रीस्‍ट ऊसामा पोकाक तूई गूँमाक खा हालाबीधँ आनानीहँपीक कोई कसाईवाबो यँतामा मीनाची सीःमीकपीका ऊसीमीन गूँमा दूरूनूम्? 13आतामा मीनाची सी:मीकपीका ऊसीमीनधँने, ख्रीस्‍टसँ स्‍याकपीका ऊसाक मन। 14खकामा ख्रीस्‍ट स्‍याकपीका ऊसाक म्‍यानकधँने काएकावा हालाबाम्‌काक खान्‍नीक खाने यँनायँक छी, मकामा आनानी बीस्‍वसा मानूम्‌क खासँ यँनायँक छी। 15खतालोने काएका नीनाबूङ्‍मी बारेपी वालँ खा नेकाबी ठराछेका। यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा ख्रीस्‍टलाई स्‍याकपीका ऊसूमा पोकूक तूई गेकाहँ नीनाबूङ्‍मी बारेपी गाभाई पीम्‌काक तूई। खताधँसँ ऊम्‍छूङ्‍ङा मीनाची सीःमीकपीका ऊसीमीनधँने, ख्रीस्‍टलाईसँ नीनाबूङ्‍वा स्‍याकपीका ऊसूमा पोकूक मन। 16सीमाकीची ऊसीमीमा पोकीमीनधँने, ख्रीस्‍टसँ स्‍याकपीका ऊसामा पोकाक म्‍याक मन। 17ख्रीस्‍ट स्‍याकपीका ऊसामा पोकाक म्‍यानकधँने आम्‍नू बीस्‍वसा यँनायँक छाक तूई, मकामा आनानी होतोलोसँ आम्‍नू खँपीङा तूईनी। 18खकामा ख्रीस्‍टपी स्‍यामीकचीसँ झारा नासा छामीक तूई। 19मकामा काएवा ख्रीस्‍टपी नक पोसूङ्‍वाक फाईदाक लागी मात्‍ताई खोपी सानूवा धूसूम्‌क तूईधँने नक साप्‍तेमूलूङ्‍क आरू मीनाचीपीका मारी काए सम् तूईलेक छे। 20ऊम्‍छूङ् खा गेधँ, ख्रीस्‍ट स्‍याकपीका ऊसामा पोकाक म्‍याक तूई। आतामा स्‍यामीकचीहँपीका ऊसीमीमा पोकीमी गूँमाक खामी प्रामाना खोङा ह। 21यँमाधँ सीमारी ईत्‍ता मीनालामा ता, मातामाङा सीमापीका ऊमापोमाक साखासँ ईत्‍ता मीनालामा ताक तूई। 22यँतामा आदमपी झारा मीनाची सीःमी मातामाङा ख्रीस्‍टपी झारा मीनाची लीतीमीक मीःमी। 23खकामा सीःमीकपीका पालाई पालो ऊसीमी पाईला ख्रीस्‍ट ऊसीमा पोकी, खकामा खो फेरी लासीतीलो खोलाई बीस्‍वसा मूकाबीची ऊसीमीमा पोकीमी। 24मपीका पाछी लूकीक दँमा ती खलो, सासाना मूकाबी झाराछोपी, आधीकारा मूकाबीचीछोपी, मकामा रचीछोपी जीताछीहँ, ख्रीस्‍टवा पापा नीनाबूङ्‍लाई हालाखम् जीम्‍मा प्‍य। 25यँमाधँ खोसावा ऊम्‍झारा सातूराचीछोपी जीताछीमा खोचीलाई ऊम्‍लँ खूँपी म्‍यचीनँतो खोसावा सासाना मूमाङा छी। 26खकामा झारापीका पाछारी नासा मूमाक सातूरा सीमारी ह। 27खकामा “नीनाबूङ्‍वा झारा थोका ऊम्‍लँ खूँपी मीऊहँ ऊम्‍आधीनापी यूसूक तूई।” खताधँसँ काएवा नक खा खान्‍नीतो ङीमाछी “झारा थोका ख्रीस्‍टवा ऊम्‍लँवा हील्‍माक थोकातीका ऊम्‍आधीना मीऊक तूई” गेकबो ऊम्‍हूपी झारा थोका पीकाबी नीनाबूङ्‍सँ ख्रीस्‍टमी हूपी तूई गूँमाक खा मन। 28खतालोने झारा थोका ख्रीस्‍टमी हूपी छीदूरीमा, झारा थोका ऊम्‍हूपी पीकाबी नीनाबूङ्‍मी हूपी ख्रीस्‍टवासँ ऊम्‍हँपालाई पीनीची, खकामा नीनाबूङ्‍वा झाराछोपी पूरा सासाना मी। 29मीनाची सीःमीकपीका ऊसीमीनधँने, सीःमीकचीमी लागी बप्‍तीस्‍मा छीमीक यँ फाईदा? खकामा सीःमीक मीनाची ऊसीमीनधँ, धँमा खोचीमी लागी मीनाचीवा बप्‍तीस्‍मा छीमी। 30खतालोने कँबो धँमा साधाई जोखीमपी पराछूमा। 31रूमीपामीचेऊ, कँ लेक ले स्‍यँ। एप्रभू येसू ख्रीस्‍टमी गार्नावा आनानीछोपीक अँ गर्ब मूमाक खावा नक खा गूँमा कारा त्‍यँक तूई। 32आनानीवा यँता मीनूनूम? कँ एफीससपी वलीखाक पसूचीलो म़लो कँलाई यँ फाईदा छा? “खकामा सीमीकची ऊसीमीमा पोकीमीक मीमीनधँने, काएवा च्‍याम् दूङाम्, यँमाधँ स्‍याल्‍माने काए सेखाते।” 33आनानी वालँ छूननी। खँसापीचीमी सङ्‍गात मूकाबीची ऊम्‍चू खान्‍नीक स्‍वाभापा मासची। 34नूवा याकानी खकामा हने नाप्‍कानापे आनानीवा खँ मानूम्‌न। यँमाधँ कोई कोई मीनाची तूईमी खोचीवा नीनाबूङ्‍लाई छ्‌यातचीन। आनानीलाई ङईमालीक मूमालाई कँ नक खाची लोनानीक ह। 35खतालो आसासाचीवा “सीःमीकची यँतामा ऊसीमीमा पोकीमी, मकामा ऊम्‍चू रीराम् यँताकाक छी?” गीमीमा ततची। 36अँतँ मीनाचेऊ, आनानीवा न्‍याबूनूम्‌क चाल्‍यवा सीमाम्‍पा लीमीन। 37आनानीवा न्‍याबूनूम्‌लो दँच्‍यार्‌मीधँसँ, खकामा आरू चासूम्‌मीधँसँ चाल्‍यवा मात्‍ताई न्‍याबूनूम्। ऊम्‍पोङाने न्‍याबूनूम्‌न। 38खकामा नीनाबूङ्‍वा नततीका मक चाल्‍यवालाई यँतीकाक रीराम् पीमाछी मक प्‍य, मातामाङा नीनाबूङ्‍वा झारा खाले चाल्‍यवालाई खात्‍तचीक रीराम् प्‍यची। 39झारा रीराम् ईत्‍तातीकाक छीन। मीनाचीमी रीराम् ऊखाले, जीव जान्‍तूचीमी ऊखाले, छँवाचीमी आर्क खाले खकामा ङाचीमी आर्क खाले रीराम् छी। 40खकामा रीराम्‌सँ नीनाम्‍खम्‌क रीराम्‌लो खँदीमापीक रीराम् छी। नानाम्‍खम्‌पी तूईक रीराम् ईखाले खान्‍नीक तूई मकामा खँदीमाक रीराम् ईखाले खान्‍नीक तूई। 41नाम् ईखाले खान्‍नीक तूई, ला ईखाले खान्‍नीक तूई मकामा साङ्‍गूँङ्‍ची आर्क खाले खान्‍नीक तूईमी खकामा साङ्‍गूँङ्‍चीहँपीसँ ईत्‍ता साङ्‍गूँङ् आर्क साङ्‍गूँङ्‍पीका भीन्‍दाई खालाक खान्‍नीक छी। 42सीःमीमा ऊसी पोकीमीकचीसँ माताकङा छीमी। खकामा रीराम् खूमीलो सीक छीक खूमी खन्‍धँसँ ऊसीमा पोकीलो हाल्‍लोसँ सीनक छीमा ऊसी पोकी। 43खकामा मक सीक रीराम् खूमीलो ऊम्‍सायासम्‍दूङ् छीन, मन्‍धँसँ खो ऊसीमा पोकीलो ऊम्‍माहीमा छी। खो काम्‍जोरापी खूमी मकामा ऊम्‍रलोक छीमा सीकपीका ऊसीमा पोकी। 44खो खूमीलो साप्‍तेमूलूङ्‍पी छीक रीराम्‌पी खूमी मकामा सीकपीका ऊसीमा पोकीलो आत्‍मीक रीराम्‌पी ऊसीमा पोकी। साप्‍तेमूलूङ्‍पी छीक रीराम् तूईधँ, ऊम्‍छूङ्‍ङा आत्‍मीक रीराम्‌सँ तूई। 45माताछाकसावा आतामा छाबाक तूई, “पाईलाक मीना आदम लीताक मीना छा।” खकामा पाछीक आदम‌बो पोसूङ्‍वा पीकाबी आत्‍मा छा। 46पाईलाकबो आत्‍मीकी मन, खतालोने खो रीराम् तूवा, खकामा खोका पाछी ताकाबीबो आत्‍मीकी तूवा। 47खकामा पाईलाकबो मीना भालामा लीसाक खँदीमाक तूवा। खकामा पाछीकबो नीनाम्‍खम्‌लामा ताक तूवा। 48भालामा लीसाक मीना यँताकाक तूवा, भालामा लीसामीक मीनाचीसँ मातीकाकङा छीमी। खकामा नीनाम्‍खम्‌पीका ताकाबीबो यँतीकाक तूई, नीनाम्‍खम्‌पी छूकाबीचीसँ मातीकाकङा छीमी। 49यँतामा काएवा भालामा लीसाक मीनामी ङायूवा सलूम्‌क तूई, मातामाङा नीनाम्‍खम्‌पीक मीनामी ङायूवासँ सलूम्‌खायाम्। 50हने रूमीपामीचेऊ, कँ आनानीलाई लोनीनी, सालो हीमी रीराम् नीनाम्‍खम्‌क हालाखम्‌मी हक्‍वाला छीन। खकामा नासा छीमा खातीक थोका हाल्‍लोसँ नास्‍टा छीनक थोकामी हक्‍वाला छीन। 51अँ खा ईनानूम् कँ आनानीलाई ईत्‍ता रहस्‍सेमी खा लोनीनी, काए झारा ईप्सेन, ऊछीनाङा मू सीप्‍साम्‌मा हताम्‌क दँमातोपीङा, झारापीका पाछी धूपीक तूराहीमी सँलँवालोङा काए झारामी परीबार्ताना छीखाती। यँतामा तूराही धूपी, खकामा स्‍यामीकची हाल्‍लोसँ सीःमीनक छीमीमा ऊसीमीमा पोकीमी। खकामा काएबो परीबार्ताना छेखाते। 53खकामा नासा छीमा खातीक स्‍वभापावा नासा छीनक स्‍वभापा त, खकामा सीक रीराम्‌वा हाल्‍लोसँ सीनक रीराम् त। 54नासा छूकाबी हाल्‍लोसँ नासा छीनक छीलो मकामा सीक रीराम्‌वा हाल्‍लोसँ सीनक रीराम् तलो, धार्मसास्‍तारावा आतामा ग्‍याक खा तीली, “सीमारीलाई सीता, खकामा जीताछूमाक चालँवा पूर छा।” 55“ए सीमारी, आना खोई हापी जीताछाना? ए सीमारी, मीनालाई कास्‍टा पीमाक आम्‍र खोई?” 56मीनाचीलाई कास्‍टा पीमाक सीमारीमी र खँ ह, खकामा खँमी ऊम्‍र ब्‍यबस्‍था ह। 57खन्‍धँसँ काएलाई एप्रभू येसू ख्रीस्‍टलामा बीजया पीमाकी नीनाबूङ्‍लाई अलने छूने। 58आतामा अँ लालूखालोक रूमीपामीचेऊ, बाल्‍यो खकामा ऊम्‍रलोक छानीमा तूवानी। प्रभूमी चालँवापी साधाई पोर्तो खातानी। यँमाधँ आनानीवा ङीसूनूम् आम्‍नू चालँवा प्रभूपी यँनायँक छीमा खातीन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\